Horoměřice
Horoměřice

Zápis ze zastupitelstva č. 7 - 2019

 

Zastupitelstvo obce Horoměřice

Zápis č.7

 

ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřice, které se konalo

dne 03.09.2019 v Galerii Orchidea Horoměřice

 

Dle prezenční listiny přítomni: Vlastimil Altmann, Zdeněk Babka, Antonín Čacký, Vladimír Dvořák, Šárka Fajkošová, Marcela

Helerová, Jana Kohoutová, Filip Kohutič, Ivan Král, Luboš Langer, Jan Mikulka, Monika Němcová, Aleš Sedláček, Jindřich Srb

 

Omluveni: Jan Herčík

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 

1

Zahájení

2

Zprávy z rady

3

Revokace usnesení z VZOZ Horoměřice ze dne 18.6.2019 bod III (3)– odkoupení části pozemku p.č. 245/50 a části pozemku p.č. 245/49, v k.ú. Horoměřice

4

Stanovení výše příspěvku od stavebníka/developera na infrastrukturu obce Horoměřice

 

5

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo stavby na pozemku parc.č. 425/112, v k.u. Horoměřice, obec Horoměřice

 

6

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene s právem stavby a dohodu o umístění na pozemku parc.č. 307/1, v k.ú. Horoměřice, Horoměřice

7

Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti na pozemku parc. č. 216/10, č. 216/14, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice

8

Rámcová smlouva o zajištění základní školní docházky a úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Horoměřice s obcí Statenice, Smlouva o zajištění základní školní docházky

9

Různé

 

 

1) Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce zahájil místostarosta Aleš Sedláček, omluvil Jana Herčíka (starostu) a konstatoval, že je přítomno 14 členů

zastupitelstva obce, a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelku Elišku Klinerovou.

 

Schválení ověřovatelů a návrhové komise

Aleš Sedláček navrhl ověřovatele Zdeňka Babku a Ivana Krále. Jana Kohoutová navrhla, aby se ověřovatelé více střídali (pan Babka

ověřoval již 6x v řadě). Nově byli navrženi Jana Kohoutová a Ivan Král.

 

Hlasování č.1

Ověřovatelé zápisu: Jana Kohoutová a Ivan Král

 

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

 

Hlasování č.2

Návrhová komise: Antonín Čacký a Monika Němcová

 

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

 

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání Zdeněk Babka a Aleš Sedláček si zápis přečetli a podepsali bez připomínek. Ke kvalitě minulého

zápisu měla připomínku Jana Kohoutová. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva provedl Aleš Sedláček, usnesení

jsou průběžně plněna.

 

Na dotaz místostarosty Aleše Sedláčka ohledně námitek či připomínek ostatních členů zastupitelstva k navrženému programu zasedání,

Jana Kohoutová požádala o zařazení bodu „Příprava územního plánu“. Aleš Sedláček z tohoto podnětu navrhl rozšíření programu zasedání

o bod „Informace k přípravě územního plánu“, který bude zařazen do bodu č. 9.- různé a to na 1. místo tohoto bodu.

 

Hlasování č.3

Místostarosta Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení programu zasedání.

 

 

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

 

2) Zprávy z rady

V úvodu Jana Kohoutová připomínkovala zápis z poslední rady, Aleš Sedláček jí oponoval, ale přislíbil, že příští zápis bude lépe vypracován.

 

Dále byly vzneseny dotazy:

 

a) Vybudování chodníku pro pěší na panelovém podkladu v ulici K Rybníku

Jana Kohoutová požádala o upřesnění, kde se nachází komunikace, odpověděl Aleš Sedláček-jde o komunikaci K Rybníku (komunikace u

bytovek).

b) Dodatek smlouvy FCC Regios

Dotaz Jany Kohoutové-čeho se týká a za kolik peněz. Odpověděl Ivan Král, že jde o kontejner na textil, jehož odvoz je nově účtován za

cenu cca 2 000,- Kč/rok.

c) Cenové nabídky R servis a zámečnictví Horoměřice

Jana Kohoutová žádala, aby pro příště bylo upřesněno, čeho se cenové nabídky týkají a byly uvedeny finanční částky, informace jsou

neúplné. K tomu se přiklonil i Luboš Langer s tím, že na toto upozorňoval již při 2. či 3. zasedání zastupitelstva.

d) Strategie nakládání s odpady v Horoměřicích

Jana Kohoutová se dotazovala, kdo zpracoval zprávu a kde je k dispozici. Odpověděl Vlastimil Altman, že se jedná pouze o návrh bez

konkrétních čísel. Pro příští rok jsou ceny stejné. Vše je v zápisu z komise Životního prostředí a místního hospodářství.

e) Vyúčtování služeb v domě, v ulici Slunná č.p. 700

Jana Kohoutová upozornila, že toto nespadá do kompetence rady.

f) Pozemek č.p. 216/ 157, k.ú. Horoměřice záměr o odkoupení

Jana Kohoutová požadovala bližší informace. Odpověděl Ivan Král, že obec byla pouze informována, že o pozemek projevil zájem

soukromý subjekt a obec reagovala tak, že by eventuelně o odkup měla také zájem, zatím bez odezvy.

g) SVJ Pork-chodník

Dotaz Jany Kohoutové, kdo je SVJ Pork. Odpovídá Aleš Sedláček, že se jedná o SVJ Pork, okolo kterého vede chodník k bytovkám,

zmíněný již v bodě a). Protože zde není žádný chodník, pěší musí chodit po vozovce, řešením je optické oddělení (vyznačení na vozovce

pomocí čar). Filip Kohutič doporučuje konzultovat s Policií a Josefem Kuchařem (silniční hospodářství).

h) Sjezd k č.p 10

Dotaz Jany Kohoutové, zda již byla uzavřena smlouva s majitelem č.p.10, Horoměřice (pan Š.) a upozorňuje, že záměr musí být

zveřejněn. Odpovídá Ivan Král, zatím není jasno zda, se pozemek prodá, či pronajme, ke sjezdu se vyjádří ještě Josef Kuchař.

ch) Stížnost M.Š.

Jana Kohoutová žádá o vysvětlení celé záležitosti. Odpovídá Aleš Sedláček, jedná se o ulici Holubova, stížnost na hluk, smog, apod.

Obecní úřad zaslal M. Š. návrh na oddělení pozemku zelení. Zatím bez odezvy stěžovatele.

i) Keramická dílna

Na dotaz paní Kohoutové pan Sedláček upřesnil zájem keramika o prostory zámečku (mlékárna), kde by dílna měla být.

j) Záměr přijmout nového strážníka

Ivan Král odpověděl na dotaz Jany Kohoutové, že se bude jednat s případným zájemce o tuto pozici.

 

 

 

hlasování č.4

 

3) Revokace usnesení z VZOZ Horoměřice ze dne 18.6.2019 bod III (3 )– odkoupení části pozemku p.č. 245/50 a části pozemku p.č.245/49, k.ú. Horoměřice

(Podklady zaslány s pozvánkou)

Aleš Sedláček objasnil, že došlo k chybě ve výměře pozemku. Správná výměra pozemku je 147 m2. Dotaz Zdeňka Babky, zda ulička zůstává, zodpověděl Ivan Král, Ano, zůstává, prodej za cenu 700 Kč/m2.

 

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

 

hlasování č.5 a č.6 výše příspěvku

 

4)Stanovení výše příspěvku od stavebníka/developera na infrastrukturu obce Horoměřice

(Podklady zaslány s pozvánkou)

Aleš Sedláček uvedl, že tento bod byl již projednán na minulém zasedání zastupitelstva a následně na pracovní schůzce zastupitelstva

obce, jež proběhla předešlý den, kde všichni zúčastnění dosáhli shody na výši příspěvku. Navýšení navrhla za stavební komisi Marcela

Helerová, z důvodu očekávaných velkých investic, jako je především výstavba ZŚ a MŠ, a nárůstu cen stavebních prací. Navrhuje dvě

kategorie příspěvku :

1) 4.000,- Kč/m2 v případě bytových jednotek či domu s více než 1 BJ

a dále pro dům s 1BJ – 250.000,- Kč.

2) v průmyslové zóně 500,- Kč/m2 plochy pozemku

 

Proti navrhované výši příspěvku podal protinávrh Zdeněk Babka, cena mu přijde vysoká a navrhuje:

1) 3.000,- Kč/m2 v případě bytových jednotek či domu s více než 1 BJ a 200.000,- Kč dále pro dům s 1 BJ

2) v komerční zóně 500,- Kč/m2 nezastavěné plochy

 

Filip Kohutič konstatoval, že i tato navrhovaná cena by podle současné judikatury mohla být shledána proti dobrým mravům. Současná

výše mu přijde hraniční a srovnatelná s okolními obcemi. Jana Kohoutová převedla debatu na stavební projekt Velvárie, a upozornila, že

stavba není v souladu se změnou č.5 územního plánu, Aleš Sedláček navrhl projekt Velvária projednat v bodě různé. Debata pokračovala

převážně mezi Marcelou Helerovou, která obhajovala navrženou výši příspěvku za podpory Aleše Sedláčka, a Filipem Kohutičem, který

řekl, že proti příspěvku není, akceptoval by však cca 100.000 – 150.000,- Kč. Jana Kohoutová upozornila na riziko, že stavebníci se budou

vyhýbat úhradě tak vysokého poplatku, z důvodu, že již současnou výši hradit odmítali a předpokládá , že se budou s obcí soudit. Ivan Král

sdělil, že si je vědom, že příspěvek není soudně vymahatelný. Pan K. se ohradil proti slovům Aleše Sedláčka, že z velkých staveb v

minulosti obec nic nezískala a uvedl, že např. už v roce 1995 obec získala od investora 17 mil. Kč.

 

Hlasování č.5

 

Zastupitelé se dohodly, že budou hlasovat o protinávrhu Zdeňka Babky

Pro:

4

Proti:

8

Zdržení:

2

 

Zdeněk Babka

Vlastimil Altmann

Filip Kohutič

Luboš Langer

Šárka Fajkošová

Antonín Čacký

Vladimír Dvořák

Marcela Helerová

 

Jana Kohoutová

Ivan Král

 

 

Jan Mikulka

 

 

Monika Němcová

 

 

Aleš Sedláček

 

 

Jindřich Srb

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hlasování č.6


 

Návrh Zdeňka Babky nebyl přijat, hlasuje se o původně navržené výši příspěvku

Pro:

9

Proti:

2

Zdržení:

3

 

Vlastimil Altmann

Filip Kohutič

Zdeněk Babka

Šárka Fajkošová

Jan Kohoutová

Luboš Langer

Marcela Helerová

 

Vladimír Dvořák

Ivan Král

 

 

Jan Mikulka

 

 

Monika Němcová

 

 

Aleš Sedláček

 

 

Jindřich Srb

 

 

Antonín Čacký

 

 


 

Hlasování č.7


 

5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva stavby na pozemku parc. č. 425/112, v k.ú. Horoměřice, obec Horoměřice


 

Ivan Král podal informace k projednávanému bodu (Podklady zaslány s pozvánkou)


 


 


 

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0


 


 


 

Hlasování č.8


 

6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene s právem stavby a dohodu o umístění stavby na pozemku parc.č. 307/1, v k.ú. Horoměřice, Horoměřice


 

Ivan Král podal informace k projednávanému bodu

(Podklady zaslány s pozvánkou)


 


 

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0


 

Hlasování č.9

7) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného břemene s právem stavby a dohodu o umístění stavby na pozemku parc.č. 307/1, v k.ú. Horoměřice, Horoměřice

(Podklady zaslány s pozvánkou)

Ivan Král podal informace k projednávanému bodu

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0


 


 

Hlasování č.10

8) Rámcová smlouva o zajištění základní školní docházky a smlouva o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Horoměřice s obcí Statenice, Smlouva o zajištění školní docházky.


 

Aleš Sedláček uvedl, že se jedná o rámcovou smlouvu na tento rok. Ivan Král upřesnil, že umístění žáka je za poplatek 1.800,- Kč a ze smlouvy neplyne povinnost umístit další žáky ze Statenic pro další roky. Přijato 8 žáků za Statenic. Jana Kohoutová upozornila, že pokud jsou žáci přijati, nelze je ze školní docházky vyloučit a místa musí být zajištěna po celou školní docházku. Dále Ivan Král odpověděl, že se tyto smlouvy netýkají žáků z Holubic ani Turska, a to na dotaz Filipa Kohutiče.


 


 

9) Různé

Územní plán

Paní Kohoutová se ptala na námitku k UP ohledně nové komunikace, odpověděl pan Král, jedná se o komunikaci u Lidlu, je již v platném UP . Paní K., žádala o zrušení této komunikace v novém UP, rada chce ponechat i v novém UP. Pan Sedláček sdělil, že po konzultaci se zpracovateli ÚP budou zapracovány změny, vše vyřizuje a přezkoumává paní K.

Podklady k novému UP byli předány panu M. k zakreslení do podkladové mapy. Hlavní změny oproti návrhu, budou patrny až ze zákresu. Dotaz Filipa Kohutiče na lokalitu Z 23,. Aleš Sedláček odpověděl, že tato lokalita do návrhu ÚP zařazena je a, že vše bude záležet na dalších jednáních s dotčenými orgány. Dále podotkl, že došlo ke změně postoje Premonstrátů, své pozemky nechtějí prodávat a preferují pozemky pronajímat. Nepodporují žádné komerční stavby a umožní veřejně prospěšné stavby, např. formou pronájmu či práva stavby.

K projednání se musí sejít rada opata. V řešení je i zastávka V Lipkách.

Pan K. upozornil, že vzhledem k průtahům může být obec bez územního plánu, na což upozorňoval pana starostu již na podzim a doporučil schválení rozjednaného územního plánu a ev. změny řešit po schválení zastupitelstvem změnou ÚP, to Aleš Sedláček odmítl je pro stabilní územní plán.

Velvaria

K projektu Velvaria byl podán návrh na přezkum řízení o změně stavby před dokončením. Konzultováno s právníky a Krajským úřadem Středočeského kraje. Závažným problémem je, že obec vydala souhlasná stanoviska ke změně stavby již v roce 2017 a 2018. Jana Kohoutová k tomu uvádí, že předchozí vedení nezaznamenalo změny PD nasvědčující skutečnému záměru stavebníka, tj. byty na prodej. Obec se bude snažit docílit, aby stavba byla v souladu s původním záměrem, tzn. domov pro seniory.


 

Dotaz Jany Kohoutové k:

Vyslání dítěte do USA – odpovídá Aleš Sedláček, zatím žádný výstup

Výjezd z ulice Nebušické do ulice Hrdinů – odpovídá Ivan Král, vše je zatím v počátečním jednání, hledá se vhodné řešení.

Dopravní značení – upozornění Vladimíra Dvořáka na umístění dopravních značek v malé výšce Ivan Král slíbil prověření pomocí OP.

Ulice Meliorační - ucpaný kanál - požadavek pravidelného čištění - bude se prověřovat.

Žijeme zde společně – odpovídá Ivan Král: v jednání nákup na víceúčelového traktoru.

MŠ Velké brána – odpovídá Ivan Král: stavba probíhá, předpoklad od září 2020 v provozu.

Školka Komenského – odpovídá Ivan Král problémy s výtahy řeší paní M. Výběrové řízení na dodavatele by již mělo probíhat, upozorňuje Jana Kohoutová a doporučuje zvážit i možnost stavět bez dotací.

Pozemek k pronájmu pan K.- zatím se neřeší.

Parkování před Sokolem – podání výpovědi z nájemní smlouvy se Sokolem – požadavky Filipa Kohutiče na dodržování parkovacích hodin, posoudit zda, snížení počtu parkovacích míst je správné. Situaci objasnil Aleš Sedláček.


 

 

11) Usnesení a závěr

Usnesení č. 7

ze zasedání zastupitelstva Obce Horoměřice,

které se konalo dne 03.09.2019 v Galerii Orchidea Horoměřice

 

I. Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o:

 

 1. Ověřovatele zápisu – Jana Kohoutová, Ivan Král

 2. Návrhovou komisi – Antonín Čacký, Monika Němcová

 3. Program zasedání zastupitelstva

 4. (3) Revokaci usnesení zastupitelstva zápis č. 6 ze dne 18.6.2019 č. bod III (3) o prodeji části pozemku p.č. 245/49 a pozemku č. 245/50 o výměře 22,5 m2 za cenu 700,- Kč/m2 P. K.

 

 1. (4) Finanční příspěvek vlastníka pozemku ve výši 4.000,- Kč na m2 podlahové plochy bytové jednotky nebo nebytových prostor. Pro rodinné domy s 1 bytovou jednotkou se stanovuje finanční příspěvek ve výši 250.000,- Kč.

Finanční příspěvek v komerční zóně se stanovuje ve výši 500,- Kč na m2 plochy pozemku.

 

Úhrada částky odpovídající uvedenému příspěvku na infrastrukturu je základní podmínkou pro vydání souhlasu obce s uvažovanou výstavbou, a to jak v územním řízení, tak i v navazujícím stavebním řízení, případně ve společném územním a stavebním řízení, ovšem pouze za podmínky, že navrhovaná výstavba bude v souladu se všemi podmínkami stanovenými v územním plánu Obce Horoměřice, jakož i se všemi podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy platnými pro provádění výstavby, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ stavební zákon“, a na něj navazujícími prováděcími vyhláškami.

 

Příspěvek bude pro každou stavbu vybírán pouze jednou.

 

Zastupitelstvo obce Horoměřice schvaluje příspěvek především na údržbu, posilování a rozvoj technické, dopravní a veřejné infrastruktury obce dle výše uvedených podmínek s platností od 4.9.2019

 

Od 4.9.2019 pozbývá platnosti usnesení zastupitelstva obce o příspěvku na infrastrukturu č. 32 A ze zasedání zastupitelstva Obce Horoměřice zápis č. 32 ze dne 14.5.2018

 1. (5) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění Horoměřice, č.par 425/120-kNN pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupená Elektromontáže,s.r.o., Dobřichovice, parc. č. 425/112, k.ú. Horoměřice, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Horoměřice, za úplatu 1000,- Kč bez DPH (jednorázově)

 

 1. (6) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. Horoměřice, Za Špejcharem, č. parc. 483/2 pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupená KS montáže, s.r.o.,Beroun, parc. č. 307/1, k.ú. Horoměřice, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Horoměřice, za úplatu 900,- Kč/m2

 

 1. (7) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Horoměřice, Komenského č.p. 999 -úprava NN,pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zastoupená Elektromont Matějka, a.s., Nové Strašecí, parc. č. 216/10,parc. č. 216/14 k.ú. Horoměřice, zapsaný na LV č. 10001 pro obec Horoměřice, za úplatu 6.000,- Kč bez DPH (jednorázově)

 

 1. (8) Rámcovou smlouvu o zajištění základní školní docházky a úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Horoměřice s obcí Statenice a Smlouvu o zajištění základní školní docházky ve výši 1.800,- Kč/měsíc/dítě.

 

 

 

 

II. Zastupitelstvo obce v z a l o n a v ě d o m í: zprávy z rady

 

III. Zastupitelstvo obce r o z h o d l o:

 

 1. O konání 8. zasedání zastupitelstva obce Horoměřice dne 5.11.2019 od

  18 hod. v galerii Orchidea.

 2. O prodeji části pozemku p.č. 245/49 a pozemku p.č. 245/50 o výměře 147 m2 za cenu 700,- Kč/ m2 P. K.

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

Připomínky ověřovatelů:

 


 

Ověřovatel:

Ověřovatel:

Starosta / místostarosta:

Jana Kohoutová, v.r.

Ivan Král, v.r.

Ivan Král, v.r.

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Zápis č. 7 - VZOZ ze dne 3.9.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice