Horoměřice
Horoměřice

Historie

První zmínky o obci Horoměřice pocházejí z roku 1273, ale historie sahá mnohem dál. Dle prehistorických nálezů bylo zdejší území osídleno již v době kultury knovízské a únětické.

Kolem r. 400 př. n. l. začali na naše území pronikat Keltové. Tuto dobu v Horoměřicích připomíná pískovcový menhir.

Původ pojmenování obce pochází zřejmě od jména významné osoby, neboť obec je připomínána jako ves lidí Hořeměrových nebo Hořemírových. Podle dalšího výkladu se obec jmenovala Holměřice, hlavně díky lánům polí a roviny táhnoucí se od Prahy až k Tursku, které byly holé a lysé – sousední obec dostala jméno Lysolaje.

Kolem roku1273, ze kdy pocházejí první písemné zmínky o Horoměřicích, byla obec v držení Strahovského kláštera, ve kterém zůstala až do období husitských válek. Řád premonstrátů byl založen v r. 1139 za knížete Vladislava I. a bylo mu dáno v léno několik obcí, včetně Horoměřic.

Z doby před husitskými válkami (r. 1410) se dovídáme o třech hospodářích, o dvou lesích, Chotchole a Stražišti, který sloužil jako ochranný val ke střežení tzv. Velké cesty. Dále jsou v historických pramenech uvedeny zahrady a 4 rybníky. V letech 1421 – 1528 měnily Horoměřice několikrát vlastníka. Definitivně byl statek vykoupen opatem Janem Lobeliem r. 1598 a v majetku Strahovského kláštera zůstal do r. 1945.

Velké utrpení zažily Horoměřice za třicetileté války. Koncem října 1639, za švédského tažení na Prahu, vojska generála Banéra pustošila kraj. Zničila les Stražiště a vyrabovala vesnici.

Obec je rodištěm cestovatele a botanika Benedikta Roezla (1824 – 1885), který se věnoval sběru kaktusů a orchidejí, zejména ve Střední Americe. V letech 1897 – 1898 byla rovněž působištěm kněze a spisovatele Jindřicha Šimona Baara.

V roce 1880 stihla obec katastrofa v podobě žháře, který z pomsty zapálil stodolu při č.p. 8. Oheň se ale rozšířil na další stavení a celkem 7 usedlostí lehlo popelem. V říjnu 1897 bylo vydáno usnesení a v listopadu svolal starosta do hostince Tomáše Kubra schůzi občanů. Za činné členy sboru se přihlásilo 14 občanů.

Pod dojmy triumfálního V. Všesokolského sletu vznikla v Horoměřicích v roce 1907 Sokolská jednota. Cvičení zde probíhá i dnes.

V roce 1929 byl založen Sportovní klub Horoměřice, věnující se fotbalu. Také tento spolek je stále činný.

V obci funguje i základní organizace Českého svazu chovatelů Horoměřice, která zde existovala již před druhou světovou válkou.

Během druhé světové války se do aktivního odboje zapojilo 50 horoměřických občanů, 19 bylo vězněno a 10 zavražděno. Jejich hrdinství připomíná pomník na školní zahradě.

Horoměřice