Horoměřice
Horoměřice

Stávající QR kód platí po úhradě poplatku i v roce 2023. Platby poplatků za odpady na rok 2023 je možné hradit až od 2. 1. 2023.

Zaplacení poplatků, vyzvednutí QR kódů a kartiček do sběrného dvora je možné v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny zpracováváme platby převodem. Zájemci napište prosím, koho se poplatky týkají (tzn. jména a příjmení všech členů rodiny, za které budete hradit poplatky), číslo popisné a  objem nádob (240 l nebo 120 l) na  e -mail: eva.kybicova@horomerice.cz. Zpět vám budou zaslány platební údaje pro provedení platby. 

Občané

 

Poplatek za odvoz odpadu 

 

Sazba poplatku za odvoz odpadu

Ročně

 

Dospělí 15-80 let

840,- Kč

 

Děti 3-14 let

420,- Kč

 

 

 

  • dle vyhlášky č. 4/2022 obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
  • děti do 3 let a osoby nad 80 let jsou od poplatku osvobozeny
  • splatnost poplatku je do 31. března příslušného kalendářního roku

 

Poplatek ze psů

 

Sazba poplatků za psa

Ročně

První pes

300,- Kč

Druhý pes a každý další pes

450,- Kč

Za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

120,- Kč

Za druhého psa a každého dalšího psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let

300,- Kč

 

 

Poplatek z pobytu

 

Poplatek z pobytu

v Kč

Každý započatý den

15,- Kč

 

  • dle vyhlášky č. 1/2020

  • poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí

Příspěvek na údržbu, posilování a rozvoj technické, dopravní a veřejné infrastruktury obce

  • schváleno usnesením číslo 7 ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřcie ze dne 3. 9. 2019
  • finanční příspěvek vlastníka pozemku ve výši 4.000,- Kč na m2 podlahové plochy bytové jednotky nebo nebytových prostor. Pro rodinné domy s 1 bytovou jednotkou se stanovuje finanční příspěvek ve výši 250.000,- Kč
  • finanční příspěvek v komerční zóně se stanovuje ve výši 500,- Kč na m2 plochy pozemku

Úhrada částky odpovídající uvedenému příspěvku na infrastrukturu je základní podmínkou pro vydání souhlasu obce s uvažovanou výstavbou, a to jak v územním řízení, tak i v navazujícím stavebním řízení, případně ve společném územním a stavebním řízení, ovšem pouze za podmínky, že navrhovaná výstavba bude v souladu se všemi podmínkami stanovenými v územním plánu Obce Horoměřice, jakož i se všemi podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy platnými pro provádění výstavby, zejména zákonem      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále je ´´stavební zákon´´, a na něj navazujícími prováděcími vyhláškami.

  • příspěvek bude pro každou stavbu vybírán pouze jednou

 

 

Horoměřice