Horoměřice
Horoměřice

Občané

 

Poplatek za odvoz odpadu 

 

Sazba poplatku za odvoz odpadu

Ročně

Pololetně

Dospělí

720,- Kč

360,- Kč

Dítě 3-15 let

360,- Kč

180,- Kč

Vlastník rekreačního pobytu

480,- Kč

240,- Kč

 

 • dle vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • děti do 3 let a osoby nad 80 let jsou od poplatku osvobozeny
 • poplatek můžete zaplatit ročně nebo pololetně, pololetní platby do konce ledna nebo do konce července

 

Poplatek ze psů

 

Sazba poplatků za psa

Ročně

První pes

300,- Kč

Druhý pes každý další pes

450,- Kč

Za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

120,- Kč

Za druhého psa a každého dalšího psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let

300,- Kč

 

 • dle vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku ze psů

 

Poplatek z pobytu

 

Poplatek z pobytu

Sazba za 1 den

Každý započatý den

15,- Kč

 

 • dle vyhlášky č. 1/2020

 • poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí

 

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

 • výši sazby poplatku za 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví zastupitelstvo pro jednotlivé pozemky nebo lokality k vyhlášce č. 1/2004 nejvýše jako rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obci vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností
 • poplatek je splatný do 60 dnů ode dne doručení platebního výměru poplatníkovi

 

Příspěvek na údržbu, posilování a rozvoj technické, dopravní a veřejné infrastruktury obce

 • schváleno usnesením číslo 7 ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřcie ze dne 3. 9. 2019
 • finanční příspěvek vlastníka pozemku ve výši 4.000,- Kč na m2 podlahové plochy bytové jednotky nebo nebytových prostor. Pro rodinné domy s 1 bytovou jednotkou se stanovuje finanční příspěvek ve výši 250.000,- Kč
 • finanční příspěvek v komerční zóně se stanovuje ve výši 500,- Kč na m2 plochy pozemku

Úhrada částky odpovídající uvedenému příspěvku na infrastrukturu je základní podmínkou pro vydání souhlasu obce s uvažovanou výstavbou, a to jak v územním řízení, tak i v navazujícím stavebním řízení, případně ve společném územním a stavebním řízení, ovšem pouze za podmínky, že navrhovaná výstavba bude v souladu se všemi podmínkami stanovenými v územním plánu Obce Horoměřice, jakož i se všemi podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy platnými pro provádění výstavby, zejména zákonem      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále je ,,stavební zákon´´, a na něj navazujícími prováděcími vyhláškami.

 • příspěvek bude pro každou stavbu vybírán pouze jednou

 

 

Horoměřice