Horoměřice
Horoměřice

Zápis ze zastupitelstva č. 6 - 2019

 

Zastupitelstvo obce Horoměřice

Zápis č. 6

ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřice, které se konalo

dne 18.06.2019 v galerii Orchidea

Dle prezenční listiny přítomni: Vlastimil Altmann, Zdeněk Babka, Antonín Čacký Vladimír Dvořák, Šárka Fajkošová, Marcela Helerová, Jan Herčík, Jana Kohoutová, Filip Kohutič, Ivan Král, Luboš Langer, Monika Němcová, Aleš Sedláček, Jindřich Srb

Omluveni: 0

Nepřítomen: Jan Mikulka

NAVRŽENÝ PROGRAM:

1

Zahájení

2

Zprávy z rady

3

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 245/50, 245/49

4

Žádost o pronájem dvou garáží v ul. Požárníků

5

Smlouva o finančním příspěvku na infrastrukturu obce

6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Přemyslovské Střední Čechy o.p.s. z rozpočtu obce

7

Účetní uzávěrka obce za rok 2018

8

Schválení závěrečného účtu obce

9

Rozpočtové opatření č. 2

10

Schválení vstupu do mikroregionu Svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“

11

Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu a vydání územního opatření o stavební uzávěře

12

Schválení dodavatele webových stránek pro OÚ Horoměřice

13

Různé

14

Usnesení a závěr

1) Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Jan Herčík, konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, a proto je zastupitelstvo usnášení schopné a jmenoval zapisovatelku Helenu Řepíkovou.

Schválení ověřovatelů a návrhové komise

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Babka a Vlastimil Altmann

Hlasování č. 1:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Návrhová komise: Aleš Sedláček Antonín Čacký

Hlasování č. 2:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání Zdeněk Babka Aleš Sedláček si zápis přečetli a podepsali bez připomínek. Z přítomných zastupitelů nejsou vůči zápisu také žádné připomínky. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání provedl starosta, usnesení jsou průběžně plněna.

Starosta navrhuje změnu v programu:

bod 5 ) Smlouva o finančním příspěvku na infrastrukturu obce

bod 11 rozdělit na a) Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu a

b) Vydání územního opatření o stavební uzávěře

bod 12) Informace o schválení dodavatele webových stránek

Starosta se zeptal členů zastupitelstva, nemají-li připomínky nebo návrhy na rozšíření programu zasedání: bez připomínek a návrhů.

Starosta nechal hlasovat o schválení programu zasedání, včetně předložených změn.

Hlasování č.3 :

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

2) Zprávy z rady – vzaty na vědomí

3) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 245/50, 245/49

Jedná se o 22,5 m2 za cenu 700,- Kč/m2 pro pana P.K.

Hlasování č. 4:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

4) Žádost o pronájem dvou garáží v ulici Požárníků

Cena 1500,- Kč za 1 měsíc za 1 garáž.

Hlasování č. 5:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

5) Rozhodnutí o finančním příspěvku na rozvoj infrastruktury obce

Informace podává Marcela Helerová. Návrh pochází ze stavební komise obce, inspirací jsou podobné obce v okolí Prahy, konzultovali s právníkem

Filip Kohutič – příspěvek se mu jeví jako likvidační, jednoduše soudně napadnutelný

Jana Kohoutová – cíleno na developery, tomu rozumí, ale developeři převedou poplatek na obyvatele

Marcela Helerová – Velká Brána - byty do 100 m2, čekáme od toho omezení stavebního vývoje

Zdeněk Babka také souhlasí s Filipem Kohutičem

Marcela Helerová – příspěvek nebyl vybírán

Zdeněk Babka tvrdí že byl

Jana Kohoutová – příspěvek se vybíral na nová územní rozhodnutí

Starosta se ptá na protinávrh a navrhuje o něm diskutovat

Jana Kohoutová navrhuje tento bod na příští zastupitelstvo, částky se Marcele Helerové nezdají vysoké, zamýšleli se nad tím, že toto opatření nebo rozhodnutí zmírní výstavbu

Aleš Sedláček se ptá, jak došli k výpočtu?

Starosta navrhuje odložit návrh nakonec

6) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Přemyslovské střední Čechy o.p.s. z rozpočtu obce

5,- Kč/občana celkem 20 725,- Kč

Ivan Král se účastní a považuje regionální řetězení za přínosné.

Starosta se ptá na doplnění.

Hlasování č. 6:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

7) Účetní závěrka obce za rok 2018

Komentář Ivan Král – objasnění uzávěrky za rok 2018

Hlasování č. 7:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

8) Schválení závěrečného účtu obce 2018

Komentář Ivan Král – prošlo finančním výborem

Hlasování č. 8:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

9) Rozpočtové opatření č. 2

Info podává Ivan Král proběhly volby do EP, důvodová zpráva, nákup podia, IT G- suite, KEO 4, běžné úpravy výdajů

Hlasování č. 9:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

10) Schválení vstupu do mikroregionu svazku obcí “Od Okoře k Vltavě“

Starosta chce otevřít diskusi Jana Kohoutová si bere slovo, že dříve je nevzali z důvodu počtu obyvatel – dotace.

Výdaje obce 15,- Kč na občana 1.rok, další roky 10,- Kč

Hlasování č. 10:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

11) a) Potvrzení rozhodnutí o pořízení nového územního plánu

Doporučení od právníků, původní z r. 2008, proto je zapotřebí odhlasovat aktuálně

Aktualizace územního plánu

Hlasování č. 11:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

b) Informace o průběhu vydání územního opatření o stavební uzávěře

Informuje Ivan Král. Návrh, průběh, vyvěšení a sejmutí, připomínky, návrhy a podněty zpracovány do stavební uzávěry

Poznámka Jany Kohoutové k bodu 11 nehlasujeme

12) Informace o dodavateli webových stránek pro OÚ Horoměřice

Informuje Aleš Sedláček, průzkum u jiných obcí, kritéria –zákonné požadavky pro obce, uživatelská příjemnost, funkčnost, 2 firmy postoupily – Vismo a Galileo Corporation s.r.o. – lepší podmínky a přívětivější produkt, dotazník pro uživatele a návštěvníky – další vývoj nových stránek – test, září, paralelní provoz a nové stránky koncem září

Informace o optických kabelech v obci

Informuje Aleš Sedláček – T-mobile, síťování koncových uživatelů, role obce – zvýhodnění od obce, cena věcných břemen – důležitý bod – jiná vedení spojená s optickým kabelem – jsou výhodnější

Diskuse – pro Aleše Sedláčka je to strategická záležitost, do září

Zdeněk Babka – jaká je finanční účast obce? budete dláždit chodníky? pokud je to v ceně věcného břemene

U páteřních komunikací spojit s opravou silnice – kraj-starosta

Aleš Sedláček zkusí zpracovat návrh podmínek (Velká Brána)

zastupitelstvo pověří Aleše Sedláčka k průzkumu na další zastupitelstvo

13) Rozhodnutí o přidělení grantů pro oblast volného času dětí a mládeže Horoměřice 2019

Rodinný klub pohoda z.s. ve výši 101 500,- Kč

Happy Faces, z.s. ve výši 198 250,- Kč

Hlasování č. 12:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

14) Rozhodnutí o vyhlášení dalšího kola grantů pro oblast volného času dětí a mládeže Horoměřice 2019

Aleš Sedláček informuje o podrobnostech

za stejných podmínek s datem podání 30.9.2019

Navrhnutí dalšího kola

Hlasování č. 13:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

15) Různé

Informace o MŠ Velká Brána – Ivan Král – nebytový prostor 410 m2 pro MŠ, projekt, studie osvětlení, rozšíření okenních otvorů, poznámka starosty – finanční podmínky – cena 15 167 000,- Kč + pozemek k výlučnému užívání, na klíč bez nábytku, hřiště a okolí

Dodělání s vybavením – odhad – 1 000 000,- Kč

Diskuse k MŠ Velká Brána, Zdeněk Babka, Filip Kohutič se zajímají o parkovací místa odpovídá Ivan Král – ano – je to lokalita pro nové obyvatele

Jana Kohoutová vidí problém se stravováním a provozem, návrh na výběrové řízení pavilonu v Komenského ulici, závisí na dotaci IROP

Starosta odpovídá – pracujeme na tom

Jana Kohoutová opakuje, zahajte řízení, Filip Kohutič souhlasí. Ivan Král zdůrazňuje, že peníze šetříme na školku

Konkurz na ředitelku školní jídelny – Zuzana Tománková byla vybrána komisí, bude zapsána do rejstříku.

Na příští zastupitelstvo se bude uzavírat smlouva o smlouvě budoucí na MŠ, jednání s paní ředitelkou

Filip Kohutič – bude se dělat nová cenová mapa?

Na radě se rozhodlo, že ne. Platí stará.

Ivan Král – můžeme rozhodnout na příštím zastupitelstvu

Filip Kohutič by projednal s mapaři

Jana Kohoutová – pozvánka - nebyly zveřejněny podklady na sdílený disk. Občané mají právo seznámit se s veškerými podklady sami

Jana Kohoutová vytýká zástupcům obce nepřítomnost na pohřbu Zdeňka Sadílka

Luboš Langer - co je nového v územním plánu – odpovídá starosta – schůzka s arch. Maryškou – strategický plán, vize rozvoje obce, je naplánována další schůzka, starosta prosí Marcelu Helerovou o informaci – proběhl dotazníkové šetření, bude zpracováno a zveřejněno, arch. Maryška nám pomůže po urbanistické stránce se strategickým plánem.

Zdeněk Babka dotaz na jednání s Kanonií, odpovídá starosta, ano jednáme a jednání probíhají velmi dobře.

Marcela Helerová se ptá na dohody s Kanonií za předchozího vedení obce. Zdeněk Babka vysvětluje, že byly jen ústní.

Starosta se ptá Luboše Langera na výsledek z finanční komise

Luboš Langer – finanční komise. Odpovídá, že byly nejasnosti na prvním zasedání – fakturace na právnické služby a IT, vše bylo vysvětleno, finanční výbor doporučuje aby finanční rada zvážila zhodnocení finančních produktů, doporučujeme schválit

Dotazy občanů:

Pan R. se ptá, zda obec zvažuje exkluzivitu v jednání – optický kabel, rozvody, společný postup

Odpovídá Aleš Sedláček, že zatím obec nekoordinuje tyto procesy.

5) Rozhodnutí o finančním příspěvku na rozvoj infrastruktury obce

Starosta – bod pět bereme zpět a připravíme argumentaci pro příští zastupitelstvo – vytvoříme pracovní skupinu

Hlasování č. 14:

Pro:

13

Proti:

1

Zdržení:

0

Zvolte položku.

Marcela Helerová

Zvolte položku.

Další zasedání zastupitelstva dne 3. 9. 2019 v 18.00 hodin, v Galerii Orchidea.

Přečtení usnesení, závěrečné slovo starosty, poděkování a přání hezkých prázdnin

Usnesení č. 6

ze zasedání zastupitelstva Obce Horoměřice,

které se konalo dne 18.06.2019 v galerii Orchidea

I. Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o:

- ověřovatele zápisu – Zdeněk Babka, Vlastimil Altman

- návrhovou komisi – Antonín Čacký, Aleš Sedláček

- program zasedání zastupitelstva se změnami, které představil Jan Herčík

- (7) Účetní závěrku obce za rok 2018 podle § 84, odst. 2) písm. b) zákona o obcích na základě předložených výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12.2018 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zprávy a Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018 a zároveň výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 21 914 600,32 Kč – viz. příloha 7 

- (8) Závěrečný účet obce za rok 2018, s celoročním hospodařením, bez výhrad – viz. příloha 8 

- (9) Rozpočtové opatření č. 2 – viz. příloha 9 

- (10) Vstup obce do mikroregionu Svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“

- (4) výši pronájmu garáží v ulici Požárníků 1500 Kč za měsíc

II. Zastupitelstvo obce v z a l o n a v ě d o m í:

· (2) zprávy z rady obce

· (12) vzalo na vědomí schválení dodavatele webových stránek pro OÚ Horoměřice firmy Galileo Corporation s.r.o. radou obce

· 11 b) informaci o průběhu vydání územního opatření o stavební uzávěře

III. Zastupitelstvo obce r o z h o d l o:

· (3) o prodeji části pozemku p.č. 245/49 a pozemku p.č.245/50 o výměře 22,5 m2 za cenu 700,- Kč / m2 Petru Kopřivovi.

· (6) o poskytnutí neinvestiční dotace Přemyslovské střední Čechy o.p.s. z rozpočtu obce

· (11) o potvrzení rozhodnutí o pořízení nového územního plánu ze dne 15. 12. 2008

· (13) o přidělení grantů pro oblast volného času dětí a mládeže Horoměřice 2019

pro Rodinný klub Pohoda z.s. ve výši 101 500Kč a Happy faces, z.s. ve výši 198 250 Kč

· (14) o vyhlášení dalšího kola grantů pro oblast volného času dětí a mládeže Horoměřice 2019, za stejných podmínek s datem podání 30. 9. 2019.

IV. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e:

- Aleše Sedláčka připravením podkladů pro rozvoj optické sítě pro rychlý internet v obci

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Připomínky ověřovatelů:

Ověřovatel:

Ověřovatel:

Starosta / místostarosta:

Zdeněk Babka

Vlastimil Altmann

Aleš Sedláček

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice