Horoměřice
Horoměřice

Zápis ze zastupitelstva č. 5 - 2019

 

 

dne 09. 04. 2019 od 18 hodin v Galerii Orchidea, Horoměřice

Dle prezenční listiny přítomni: Jana Kohoutová, Zdeněk Babka, Antonín Čacký Vladimír Dvořák, Šárka Fajkošová, Marcela Helerová, Jan Herčík , Filip Kohutič, Ivan Král, Luboš Langer, Jan Mikulka, Monika Němcová, Aleš Sedláček, Jindřich Srb

Omluveni: Vlastimil Altmann

NAVRŽENÝ PROGRAM:

1

Zahájení

2

Schválení: Smlouva o zřízení věcného břemene pro firmu T-Mobile Czech Republic a. s. p.č. st. 124/1 a p. č. 32/4 a 32/13 Horoměřice zapsaný na LV č.10001 pro k. ú. obec Horoměřice) za úplatu

3

Schválení: Příloha č. 5 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2015 – rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za rok 2018

4

Schválení: Rozpočtové opatření č. 1

5

Na vědomí: informace o návrhu prodeje traktoru značky Zetor 16245, repase vozidla značky Multicar a traktoru Zetor 7245

6

Schválení: odvolání p. Mlcha, jako přísedícího u Okresního soudu Praha – západ, na jeho žádost

7

Schválení: vyhlášení grantů pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2019

8

Harmonogram kroků pořizování územního plánu

9

Zprávy z rady

10

Diskuze k připravovanému návrhu vyhlášky „Nedělního klidu“

11

Různé

12

Usnesení a závěr

Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Jan Herčík, konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, a proto je zastupitelstvo usnášení schopné a jmenoval zapisovatelku Šárku Musilovou.

Určení zapisovatele, schválení ověřovatelů a návrhové komise

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Babka, Ing. Aleš Sedláček

Hlasování č. 1:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Návrhovou komisi: Antonín Čacký, Ing. Šárka Fajkošová

Hlasování č. 2:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání Aleš Sedláček a Zdeněk Babka, si zápis přečetli a podepsali bez připomínek. Z přítomných zastupitelů nejsou vůči zápisu také žádné připomínky. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání provedl starosta, usnesení jsou průběžně plněna.

Ivan Král navrhnul rozšíření programu o harmonogram kroků zhotovení územního plánu obce Horoměřice.

Starosta se zeptal členů zastupitelstva, nemají-li připomínky nebo návrhy na rozšíření programu zasedání: byl přidán bod 8 - harmonogram kroků zhotovení ÚP.

Starosta nechal hlasovat o schválení programu zasedání, s úpravou.

Hlasování č. 3:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Schválení: Smlouva o zřízení věcného břemene pro firmu T-Mobile Czech Republic a. s. p. č. st. 124/1 a p. č. 32/4 a 32/13 Horoměřice zapsaný na LV č.10001 pro k. ú. obec Horoměřice za úplatu 200 Kč/ mb.

Podklady zaslány s pozvánkou.

Hlasování č. 4:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Schválení: Příloha č. 5 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2015 – rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za rok 2018

Podklady zaslány s pozvánkou.

Hlasování č. 5:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Schválení: Rozpočtové opatření č. 1

Ivan Král jako správce rozpočtu podal vysvětlení k navýšení příjmové a výdajové strany rozpočtu ve výši 5 120 000 Kč, které stálo v důvodové zprávě. Důvodem rozpočtové změny bylo především začlenění darů Dobré sousedství, příjem za prodej traktoru vratka nespotřebovaného příspěvku na provoz od mateřské školy, zvýšení záloh na dopravu Pražské integrované dopravy oproti roku 2018, zvýšení nákladů na elektrickou energii pro čistírnu odpadních vod a doplatek spotřeby od roku 2015 do 2019, výdaje na výstavbu opěrné zdi pro manželé Čermákovi, navýšení příspěvku na provoz pro základní školu - v rámci Projektu polytechnická výchova, pořízení vybavení pro obecní policii z daru, vytvoření nového paragrafu 5213 – Krizové řízení.

Podklady zaslány s pozvánkou.

Hlasování č. 6:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

K projednání: informace o návrhu prodeje traktoru značky Zetor 16245, repase vozidla značky Multicar a traktoru Zetor 7245.Důvodem prodeje je skutečnost, že traktor díky své velikosti nebyl dostatečně využíván i včetně příslušenství. Za získané finanční prostředky 320 000 Kč bude zhotovena repase Multicary a poptán další víceúčelový komunální pracovní stroj na údržbu zeleně a veřejného prostranství. Dále se počítá i s důkladnou údržbou traktoru Zetor 7245. 

Hlasování č. 7:

Pro:

13

Proti:

0

Zdržení:

1(Zdeněk Babka)

Schválení: odvolání Vladimíra Mlcha, jako přísedícího u Okresního soudu Praha – západ, na jeho žádost.

Hlasování č. 8

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Schválení: vyhlášení grantů pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2019

Aleš Sedláček informoval zastupitelé o grantech pro rok 2019. Jsou zde nové para-metry, alokace 550 000 Kč, posun věkové kategorie do 18 let a možnost podání žá-dosti i elektronicky.

Podklady zaslány s pozvánkou.

Hlasování č. 9

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

K projednání bod 8. : Luboš Langer požaduje na každém veřejném zastupitelstvu pravidelně informovat o krocích při pořizování územního plánu obce Horoměřice.

Starosta obce Jan Herčík oznámil, že proběhlo osobní jednání s panem architektem Maryškou a paní Klenorovou, zpracovateli územního plánu. Bude svoláno pracovní jednání zastupitelů a budou seznámeni s novými informacemi, stále však platí, že nový územní plán musí být zpracován do roku 2022. Jan Herčík požaduje i nový stra-tegický plán, který by tvořila i veřejnost obce Horoměřice, proto v nejbližším čísle Ho-roměřického zpravodaje bude dotazník k vyplnění.

Ivan Langer požaduje vysvětlení, proč nepracujeme se stávajícím strategickým plánem. Marcela Helerová vysvětluje, že stávající strategický plán je nevyhovující, nepokrývá potřeby všech věkových kategorií obyvatel a v současnosti se inspirují obcemi podobné velikosti např. Chýně a Dolní Břežany. Již proběhlo i jednání s architektem formou konzultace, případná smlouva o dílo by byla za úplatu. Luboš Langer stále požaduje důvod vzniku nového strategického plánu.

Hlasování č. 10

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Schválení: Zprávy z rady

Vladimír Dvořák se dotazovat, jaká částka dotace byla přidělena pro obecní policii a co za ní pořídili. Pan Král citoval elektrokola, defibrilátor a další nezbytné vybavení pro práci policisty.

Zdeněk Babka se dotazoval na vyřízení žádosti o odstranění starého vodovodního potrubí při výstavbě sklepu, směrem na Lysolaje. Ivan Král odpověděl, že potrubí odstraní žadatel na vlastní náklady. Václav Kášek sdělil, že se jedná o nátok do vodojemu Roztoky – Žalov.

Dotaz na kupní smlouvu GP Plus, jedná se o předání komunikace.

Filip Kohutič se ptal, proč se vyvěšovalo 2 x výběrové řízení na ředitelku školní jídelny. Odpověděl Aleš Sedláček, měnily se podmínky, aby se přihlásilo více uchazečů o tuto pracovní pozici. K dnešnímu datu máme 2 obálky, hledáme vhodný termín pro výběrovou komisi, protože má předepsané složení ze zástupců Středočeského kraje krajského úřadu, České školní inspekce a ředitele základní školy z okolní obce.

Jana Kohoutová upozornila na lokalitu V Roklích, která je označená jako biokoridor a tudíž by se tam neměly pořádat akce typu Čarodějnice, jiná hudební produkce - v plánu je opera, realizovat stavby – nezpevněná cyklistická dráha nebo chov ovcí. Aleš Sedláček vysvětlil, že čarodějnice nic nenaruší, naopak proběhl v rámci Ukliďme Česko – důkladný úklid, proběhnou ještě terénní úpravy, kdy dojde k dalšímu vyčištění tohoto místa, opera bude komorní kulturní akce, cyklistická stezka povede v již stávajících cestách, které se upraví z hlediska bezpečnosti-nejedná se o pevnou stavbu a chov ovcí svou nenáročností bude prospěšný místu a obohatí místo o další návštěvníky, opět nebudou vytvářeny trvalé stavby.

Luboš Langer dotazuje plánovací smlouvu s manželi Šídlovými. Ivan Král zodpověděl, že Smlouva se týká budování inženýrských sítí.

Jana Kohoutová se dotazuje na pronájem garáže u hasičárny, nevisel záměr, proto navrhuje vyvěsit a posunout termín. Zatím nikdo neprojevil zájem, důvodem je asi absence přípojky el. energie.

Hlasování č. 11

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Diskuze k připravovanému návrhu vyhlášky „Nedělního klidu“

Filip Kohutič nesouhlasí s vyhláškou, navrhuje řešení sousedskou domluvou, důvodem je složité dokazování porušení klidu a tím i nevymahatelnost, hrozí nárůst přestupků. K tomuto názoru se připojil Vladimír Dvořák. Monika Němcová je pro zpracování vyhlášky. Jana Kohoutová upozornila na formální chyby dle zákona o přestupcích a s vyhláškou nesouhlasí. V plánu je vytvoření webového dotazníku. Zastupitelstvo bere na vědomí vyhlášení diskuze o připravované vyhlášce „Nedělního klidu“

Hlasování č. 12

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Různé

Jana Kohoutová se dotazovala na sběrný dvůr V Oříškách kam je přemístěn nebez-pečný odpad. Nové stanoviště pro ukládání nebezpečného odpadu se hlásí na kraj-ský úřad a zároveň žádá o souhlas s umístěním. Jan Herčík oznámil, že Vlastimil Altman vytváří novou koncepci řešení odpadů.

Ivan Král oznámil termíny veřejných zastupitelstev a to 18. června a 3. září od 18 hodin místo bude upřesněno.

Filip Kohutič měl dotaz ohledně stavební uzávěry. Ivan Král sdělil, že zatím se vrátila 1/3 stanovisek a rozhodnutí.

Vladimír Dvořák sdělil, že navezený materiál od pana Richtera, na komunikaci K Chotolu je příliš kamenitý.

Jindřich Srb se ptal, jak se řeší nepořádek bezdomovce pana H. Jan Herčík vysvětlil, že pan H. obdržel výzvu k úklidu do 30. dubna. Pokud se tak nestane, bude vystěhován.

Zdeněk Babka se zeptal na podanou žádost o dotaci na výstavbu mateřské školy. Aleš Sedláček řekl, že není rozhodnuto – poskytovatel IROP. Další dotaz byl, jestli se budou prodávat pozemky Nad Prahou a jestli už proběhla soutěž vybudování zálivu na bus Velvarská, navrhuji zadat přímo. Informace o tom, že pan I. bude vracet kříž z věže zámku. Dotaz na dary z Letiště Praha, Ivan Král vysvětlil, že se bude jednat o rekuperace.

Vystoupil pan Š. vlastník pozemků lokality Kozí Hřbety, měl dotaz na územní plán a požadavek, aby pozemky byly zařazeny jako stavební, pro rodinou výstavbu.

Další zasedání zastupitelstva bude 18. června 2019 v 18.00 hodin v galerii Orchidea

Usnesení a závěr

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Babka a Aleš Sedláček

Starosta obce: Jan Herčík

Usnesení č. 5

ze zasedání zastupitelstva Obce Horoměřice,

které se konalo dne 09. 04. 2019 v Galerii Orchidea Horoměřice

I. Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o:

· ověřovatele zápisu – Zdeněk Babka, Aleš Sedláček

· návrhovou komisi – Antonín Čacký, Šárka Fajkošová

· program zasedání zastupitelstva se změnou (bod číslo 8)

· (2) Smlouvu o zřízení věcného břemene pro firmu T-Mobile Czech Republic a. s. par. č. st.124/1 par. č. 32/4 a 32/13 zastavěná plocha, nádvoří a ostatní komunikace v k.ú. Horoměřice zapsaný na LV č. 10001 pro obec Horoměřice, za úplatu 200.- Kč / mb

· (3) Přílohu č. 5 k obecně závazné vyhlášce č.4/2015 – rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu za rok 2018

· (4) Rozpočtové opatření č.1/2019 – dle přílohy

· (6) Odvolání Vladimíra Mlcha, jako přísedícího u Okresního soudu Praha-západ, na jeho žádost.

· (7) Vyhlášení grantů pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2019

· (5) Informace o návrhu prodeje traktoru značky Zetor 16245, repase vozidla značky Multicar a traktoru Zetor 7245 

·

II. Zastupitelstvo obce v z a l o n a v ě d o m í:

· (8) informaci o harmonogramu kroků při přípravě územního plánu

· (9) zprávy z rady obce od 4. do 5. zasedání zastupitelstva obce

· (10) návrh vyhlášky „Nedělního klidu“

III. Zastupitelstvo obce r o z h o d l o:

· konání 6. a 7. zasedání zastupitelstva dne 18. června a 3. září 2019 v 18.00 v galerii Orchidea

Připomínky ověřovatelů:

Ověřovatel:

Ověřovatel:

Starosta / místrostarosta:

Aleš Sedláček

Zdeněk Babka

Vyvěšeno:

i na elektronické úřední desce

Sejmuto:

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice