Horoměřice
Horoměřice

Zápis ze zastupitelstva č. 3 - 2018

Zastupitelstvo obce Horoměřice

Zápis č. 3

ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřice, které se konalo

dne 18.12.2018 v Galerii Orchidea Horoměřice

Dle prezenční listiny přítomni: Vlastimil Altmann, Zdeněk Babka, Antonín Čacký, Vladimír Dvořák, Šárka Fajkošová, Marcela Helerová, Jan Herčík,

Jana Kohoutová, Filip Kohutič, Ivan Král, Luboš Langer, Jan Mikulka, Monika Němcová, Aleš Sedláček, Jindřich Srb

Omluveni: 0

NAVRŽENÝ PROGRAM:

1

Zahájení

2

Schválení smlouvy o zřízení služebnosti pro firmu česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

3

Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody pro ČEZ Distribuce a.s.

4

Rozpočtové opatření č. 7

5

Schválení rozpočtu na rok 2019 a pověření pro radu obce provádět rozpočtová opatření dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích

6

Zprávy z rady

7

Různé

8

Usnesení a závěr

1) Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Jan Herčík, konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva obce, a proto je zastupitelstvo usnášení schopné.

Starosta Jan Herčík jmenoval zapisovatelku Helenu Řepíkovou.

Ověřovatelé zápisu: Antonín Čacký a Zděněk Babka

Hlasování č. 1: Schvalování ověřovatelů

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

Návrhová komise: Marcela Helerová a Vlastimil Altmann

Hlasování č. 2: Schvalování návrhové komise

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání Vlastimil Altmann a Zdeněk Babka si zápis přečetli a podepsali bez připomínek.

Starosta se zeptal členů zastupitelstva, nemají-li připomínky nebo návrhy na rozšíření programu zasedání – Vlastimil Altmann navrhuje přidat na program bod 6 – oprava zápisu usnesení z 22. 11. 2018 ze zastupitelstva č. 2/2018, z důvodu formální chyby.

Připomínka Filipa Kohutiče a Jany Kohoutové k zasílání zápisu ze zastupitelstva v neanonymizované podobě zastupitelům na e-mail. Starosta souhlasí.

Starosta navrhuje přidat bod 7 – doplnění člena výboru finančního a bod 8 – doplnění člena kontrolního výboru.

Starosta nechal hlasovat o schválení programu tak, jak byl navržen.

Hlasování č. 3: O programu včetně navrhovaných doplnění

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

2) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti pro firmu česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

Příloha poslána s pozvánkou

Hlasování č. 4: O zřízení služebnosti

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

3)Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu umístění, pro ČEZ Distribuce a.s.

Příloha poslána s pozvánkou

Hlasování č. 5: O smlouvě o smlouvě budoucí

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

4) Rozpočtové opatření č. 7

Ivan Král sdělil, že bylo projednáno na finančním výboru – 6 hlasů pro, byly projednány změny a úpravy. Příloha distribuována na místě před jednáním zastupitelstva.

Hlasování č. 6: O rozpočtovém opatření

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

5) Schválení rozpočtu na rok 2019 a pověření pro radu obce provádět rozpočtová opatření dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích

Rozpočet byl zaslán jako příloha.

Ivan Král seznámil zastupitelstvo s rozpočtem, který byl projednán finančním výborem, navýšení energie, doprava, odpadové hospodářství, sanace Zámečku spoluúčast obce k plánované žádosti o dotaci, komunikace – opravy stávajících i nových.

Připomínka Jany Kohoutové – počítá rozpočet s penězi od letiště? Odpovídá Ivan Král – Se všemi příspěvky od letiště v rozpočtu počítáno není a to z důvodu jejich nejasné výše. Je pravděpodobné, že se celková částka bude oproti roku 2018 navyšovat.

Pan starosta seznámil přítomné se záměrem letiště zvýšit objem startů letadel nad Horoměřicemi, po té, co se vybuduje paralelní dráha. Tato informace zazněla na setkání zástupců obcí a letiště v listopadu.

Filip Kohutič se zeptal, proč se nepočítá s prodejem obecních pozemků v lokalitě Nad Prahou. Starosta vysvětlil zdrženlivost vedení obce, vzhledem k absenci celkové strategie rozvoje území. Další nekoordinované zvyšování zástavby povede k zvyšování dopravní zátěže a přeplněnosti školy a školky, kde jsme s kapacitou zcela na doraz. Pozemky svou hodnotu neztratí. Filip Kohutič právě proto doporučuje pozemky prodat a peníze použít na stavbu školky, bez ohledu na to, zda bude obci přidělena dotace.

Antonín Čacký dotaz na statek a jeho rekonstrukci. Aleš Sedláček představil projekt sanace vodorovných trámů historické části zámku, s tím, že obec je připravená k zadání přípravy dokumentace a k finanční spoluúčasti k případné dotaci.

Luboš Langr sdělil, že Finanční výbor projednal návrh rozpočtu a nepřijal k tomu žádné stanovisko. (Hlasování 3 PRO, 3 se zdrželi)

Hlasování č. 7: O schválení rozpočtu

Pro:

12

Proti:

1

Zdržení:

2

Filip Kohutič

Jana Kohoutová

Luboš Langer

Hlasování číslo 8: O pověření rady obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu 5% rozpočtových příjmů

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

6) Oprava zápisu usnesení z 22.11.2018 ze zastupitelstva č. 2/2018

Zprávy z rady zaslány jako příloha.

Hlasování č. 8: O opravě zápisu

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

7) Doplnění člena finančního výboru

Navržen Antonín Čacký

Hlasování č. 9: O doplnění finančního výboru

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

8) Doplnění člena kontrolního výboru

Navržen Jiří Pěnkava

Hlasování číslo 10: O doplnění kontrolního výboru

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

9) Zpráva z rady

Proběhla diskuse k budoucímu složení redakční rady zpravodaje obce. Rada zopakovala své usnesení, že by členové redakční rady neměli být zastupitelé. Slibuje si od toho větší nezávislost periodika.

Dopravní situace v ulici K Chotolu. Požádáme o radu odborníka z Kraje, který přijede v pátek 21.12, se kterým bude vedení obce řešit mj. havarijní situaci krajské komunikace v obci a okolí.

Jana Kohoutová dotaz na Antonína Čackého cena dodávané vody. Názor J. K: je cenu akceptovat z důvodu dominantního postavení dodavatel. A. Č. souhlasí, došel ke stejnému závěru.

Luboš Langer vznesl dotaz ke smlouvě s AP Invest, kde není uvedena celková ani jednotková částka. Starosta odpověděl, že bere na vědomí a vysvětlil, že se jedná o pokračování spolupráce s administrátorem projektu na ČOV.

Luboš Langer dále vznesl dotaz na seznamy členů inventarizačních a likvidačních komisí. Kde byla zveřejněná příslušná příloha? IK odpovídá, jak byly komise sestaveny a radou odsouhlaseny a přislíbil zaslání seznamů členů zastupitelům e-mailem.

Hlasování číslo 11: O vzetí na vědomí zpráv z rady

Pro:

15

Proti:

0

Zdržení:

0

10) Různé

Diskuse k dopravě, městskému okruhu, Horoměřický zpravodaj, speciální vánoční číslo. Kulturní report a pozvání na Rybovu vánoční mši. Pozvání na veřejnou debatu k budoucímu využití zámku 8. 1. 2019 v 18 hodin v jídelně zámku.

Luboš Langer dotaz zda se obec vyjádřila k dopravnímu řešení v ulici Na Krutci na Praze 6. Reakce Miroslav Nový, vysvětlení vzniku současného dopravního řešení. Zdeněk Babka doporučení k vyjádření se.

Jana Kohoutová – požaduje aktualizaci u Správce osobních údajů pro obec, kde je stále uvedená ona. Dotaz na konkurz na ředitelku školní jídelny. AS informuje o jednání s vedením školy, školky a jídelny o případném sloučení právnických osob. JK upozorňuje, že je stále vedená jako statutár.

Vladimír Dvořák, děkuje za rychlé ukončení pracovního poměru pro obec. Od 1. 1. již nebude obecní policista.

Filip Kohutič navrhuje dohodnout termín příštího zastupitelstva. Akceptováno termín 12. 2. 2019 v galerii Orchidea.

Možnost vyjádření se veřejnosti:

VS: Vymezil se vůči minulému vedení obce a vznesl dotazy budování lokality Nad Prahou a příslušné změna územního plánu a na oprávněnost použití finančních prostředků obce na právní poradenství. Filip Kouhutič a Zdeněk Babka reagovali. Debata byla po chvíli starostou, co by nekulturní, ukončena.

JK: Slepé ulice v Horoměřicích, koncepce jednosměrných ulic. Průjezdnost z T. G. Masaryka do Slunné. Další návrhy komplexního řešení dopravní situace obce a okolí.

Vlastimil Altmann vysvětluje budoucí zapojení studentů ČZU do zpracování návrhu řešení.

Připomínky ověřovatelů:


Usnesení č. 3

ze zasedání zastupitelstva Obce Horoměřice,

které se konalo dne 18.12.2018 na Obecním úřadě Horoměřice

I. Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o:

Program ve smyslu aktuálních změn, ověřovatele a návrhovou komisi

smlouvu o zřízení služebnosti pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu umístění, pro ČEZ Distribuce a.s.

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 7

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2019 jako schodkový, přičemž schodek je kryt přebytkem z minulých let a pověřuje radu obce provádět rozpočtová opatření dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v rozsahu 5% z rozpočtových příjmů.

II. Zastupitelstvo obce z v o l i l o:

za člena finančního výboru Antonína Čackého

za člena kontrolního výboru Jiřího Pěnkavu

III. Zastupitelstvo obce v z a l o n a v ě d o m í:

zprávy z Rady

IV. Zastupitelstvo obce r o z h o d l o:

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Připomínky ověřovatelů:

sken zápisu s podpisy

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice