Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 4/1997 o zákazu rozšiřování plevelů šířících se větrem a plevelů - alergenů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 4/1997
O ZÁKAZU ROZŠIŘOVÁNÍ PLEVELŮ ŠÍŘÍCÍCH SE VĚTREM
A PLEVELŮ - ALERGENŮ

Obecní zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 3. 11. 1997 podle § 16 odst. 1 zákona č. 367/1997 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku o zákazu rozšiřování plevelů šířících se větrem a plevelů - alergenů, které ohrožují zdraví obyvatel obce.

 

Článek 1

 

Ve smyslu § 4 a § 7 odst. 2 zákona č.147/1996 Sb. se na katastru obce nařizuje hubení a zakazuje rozšiřování úporných plevelů šířících se větrem a plevelů - alergenů, ničících užitečnou vegetaci a ohrožujících zdraví obyvatel obce.

 

Článek 2

 

Občané, vlastníci a nájemci pozemků na katastru obce Horoměřice jsou povinni hubit úporné plevele šířící se větrem a plevele - alergeny, jmenovitě např. bolševníky, a udržovat své pozemky (nájemní pozemky) v takovém stavu, aby tyto plevele nemohly růst, množit se a šířit do okolí.

 

Článek 3

 

Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle § 48 zákona č. 200/1990 Sb. Za takový přestupek je možno uložit pokutu do výše 1000,- Kč.

 

Jakékoli šíření uvedených plevelů z pozemků vlastníka (nájemce) a jmenovitě bolševníku velkolepého bude posuzováno příslušnou rostlinolékařskou správou dle zákona č. 147/1996 Sb. s možností uložit za neplnění povinnosti podle § 4 fyzické nebo právnické osobě podle § 44 pokutu do výše 500 000,- Kč.

 

Článek 4

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 4. 11. 1997.

 

 

 

 

Václav Kášek Eva Šenová

starosta místostarostka

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 11. 1997

Sejmuto z úřední desky dne: 20. 11. 1997

 

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice