Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 2/2004 stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 2/2004
stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 10. 5. 2004 podle § 10 písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Článek 1

Účel vyhlášky

Účelem této vyhlášky je stanovit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Má za cíl zejména zajištění bezpečnosti osob v katastru obce a zajištění čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích.

Článek 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

  • veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto pozemku;
  • držitelem psa každá právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která psa drží nebo chová v katastru Obce Horoměřice;
  • průvodcem psa každá fyzická osoba, která psa doprovází při pohybu na veřejném prostranství v katastru Obce Horoměřice;
  • toulavým psem pes v lidské péči, který není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby a který se pohybuje volně mimo domácnost či oplocený soukromý pozemek svého držitele;
  • opuštěným psem pes původně v lidské péči, který není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho držitel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal;
  • většími služebními a bojovými plemeny jsou podle třídění FCI1) všechna ovčácká, pastevecká a honácká plemena, velcí pinčové a knírači, mastifové, horští pastevečtí psi a molosi, dobrmani, velcí špicové (eskymácký pes, čau čau), větší teriéři (bulteriér a pitbulteriér), velcí chrti (barzoj, afghánský chrt, saluka, sluga) a jejich kříženci.

Článek 3

Povinnosti držitele psa

(1) Držitel psa je povinen oznámit Obecnímu úřadu Horoměřice převzetí psa do držení a zaplatit poplatek ze psů podle platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

(2) Držitel psa je povinen zabezpečit, aby pes starší 3 měsíců byl při pohybu na veřejném prostranství vždy označen evidenční známkou, kterou držiteli vydá obecní úřad. Evidenční známka je nepřenosná.

(3) Držitel psa je povinen zabezpečit, aby se pes na veřejném prostranství pohyboval vždy pouze pod dozorem průvodce, který za psa na veřejném prostranství zodpovídá. Průvodce musí být osoba fyzicky i psychicky způsobilá psa v kterémkoli okamžiku zvládnout. Je-li průvodcem osoba nezletilá, zodpovídá za psa jeho držitel.

Článek 4

Pohyb psa na veřejném prostranství

(1) Na veřejném prostranství v zastavěném území obce musí být pes vždy veden průvodcem na vodítku.

(2) Psi větších služebních a bojových plemen a psi agresivní povahy musí být při pohybu na veřejném prostranství vedeni na vodítku a navíc mít vždy nasazen náhubek.

(3) Na veřejném prostranství v katastru obce ve vzdálenosti větší než 50 metrů od souvislé zástavby může pes volně pobíhat bez vodítka, v tom případě musí mít vždy nasazen náhubek a jeho průvodce musí být v kterémkoli okamžiku schopen jej přivolat a zvládnout.

(4) Pohyb psa, který není zabezpečen podle odst. (1) až (3), je na veřejném prostranství zakázán.

(5) Na sportovní a dětská hřiště v katastru obce je vstup psů zakázán.

Článek 5

Opuštění a toulaví psi

Pes, který se na veřejném prostranství pohybuje sám bez dozoru průvodce, je podle okolností považován za psa toulavého nebo opuštěného a může být na žádost obce smluvní firmou odchycen a umístěn v útulku pro opuštěná zvířata. Náklady na odchyt a pobyt v útulku budou vymáhány na držiteli psa.

Článek 6

Zabezpečení psa na soukromém pozemku

Na soukromém pozemku může držitel nechat psa volně pobíhat. Je ale povinen zabezpečit pozemek takovým způsobem, aby pes nemohl z pozemku uniknout na veřejné prostranství. Pozemek musí být oplocen tak, aby pes nemohl plot překonat, tedy přeskočit, podhrabat se, protáhnout se mezerami v plotě ani utéci nezabezpečeným vchodem.

Článek 7

Udržování čistoty a pořádku

V zastavěném území obce je průvodce psa povinen vždy okamžitě uklidit exkrementy, které jím vedený pes zanechá na veřejných prostranstvích. Pro tento případ je povinen mít vždy u sebe sáček nebo jiný vhodný obal na exkrementy. Sáček s exkrementy může vyhodit do nejbližšího odpadkového koše nebo do vlastní nádoby na směsný komunální odpad.

Uklidit exkrementy po psovi je průvodce povinen na všech veřejných prostranstvích v zastavěném území obce, tj. nejen na chodnících a ulicích, ale i na zelených plochách.

Článek 8

Výjimky

(1) Ustanovení článku 4 se nevztahují na psy záchranářské a služební při výkonu služby a záchranných pracích.

(2) Ustanovení článku 4 odst. (1) až (3) se nevztahují na psy, kteří jsou speciálně vycvičeni jako průvodci zdravotně postižených osob, např. psy slepecké.

(3) Ustanovení článku 4 odst. (3) neplatí pro lovecké psy v honitbě při splnění podmínek podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti a prováděcí vyhlášky č. 244/2002 Sb.

Článek 9

Sankce

Porušení ustanovení této vyhlášky je přestupkem podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za takový přestupek je možno uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč.

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/1997.

Článek 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 6. 2004.

Václav Kášek – starosta

Ing. Zdeněk Sadílek - místostarosta

Obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č.2 -2004 stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.PDF (501.69 kB)

1) Mezinárodní kynologická federace

 

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice