Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídleního útvaru Horoměřice

VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 2/1999
o závazné části územního plánu sídelního útvaru
HOROMĚŘICE

 

Starosta obce Horoměřice vydává na základě usnesení obecního zastupitelstva č. 6 ze dne 20.9.1999 podle § 16, 24, 44 a 45 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.) a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ke dni 30.6.1998 na základě udělení výjimky Okresním úřadem Praha - západ, referátem regionálního rozvoje dle č. II odst. 4 písm. b) zákona č. 83/1998 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Část první

 

Úvodní ustanovení

 

Čl. 1

 

(1) Vyhláška vymezuje závaznou část územního plánu sídelního útvaru Horoměřice (dále jen ÚPnSU) schváleného obecním zastupitelstvem dne 20.9.1999. Ostatní části ÚPnSU jsou směrné.

 

(2) Vyhláška stanovuje závazné regulativy funkčního využití a prostorové uspořádání území a podmínky zastavitelnosti, vymezuje územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.

 

(3) Vyhláška stanovuje závazné regulativy pro územní a stavební řízení a popřípadě i pro jiná správní řízení o území. Upravuje podmínky pro vydání správních rozhodnutí o území, o činnostech a o

stavbách v území.

 

Čl. 2

Rozsah platnosti

 

(1) Vyhláška platí pro území obce Horoměřice.

 

(2) Územní plán platí do 31.12.2010, pokud nebude jeho platnost usnesením obecního zastupitelstva - v rámci změny územního plánu nebo nového územního plánu obce - změněna.

 

 

Část druhá

 

Závazné regulativy funkčního využití území, polyfunkční

území a monofunkční plochy

 

Čl. 3

 

(1) Území obce je členěno na jednotlivá polyfunkční území a monofunkční plochy. Nově stavěné, modernizované nebo rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat funkční charakteristice území a ploch.

 

(2) Polyfunkční území jsou charakteristická horizontální a vertikální skladebností funkcí. Volbou vhodných a výjimečně přípustných funkcí vznikají příslušné typy polyfunkčních území s různou mírou využitelnosti pro specifikované stavby a ostatní zařízení, jejich výstavba, rekonstrukce a modernizace je zde možná.

 

(3) Monofunkční plocha je charakteristická homogenitou jednoho typu funkce, nepřipouštějící jiný druh využití.

 

(4) Stavby a ostatní zařízení vyjmenovaná v rámci polyfunkčních území jako vhodná, respektive jako výjimečně přípustná, jsou v jednotlivých případech nepřípustná, respektive výjimečně přípustná, pokud svým počtem, polohou, rozsahem nebo účelem odporují vlastnostem území. Pro uplatnění tohoto pravidla smějí být zohledněna pouze urbanistická hlediska.

 

(5) Pro všechny druhy polyfunkčních území se jako vhodné umisťují odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití, nezbytné plochy technického vybavení, příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové a MHD a zeleň liniová a plošná.

 

(6) Funkční využití území a ploch je vymezeno v hlavním výkresu schváleného plánu (výkres č. 2).

 

 

Čl. 4

 

(1) Polyfunkční území se člení na:

 

a) obytná území:

1. čistě obytné území

2. všeobecně obytné území

 

b) smíšená území:

1. smíšené území malých sídel

2. všeobecně smíšené území

 

c) výrobní území:

1. území nerušící výroby

 

d) zvláštní území:

1. zvláštní území sloužící oddechu

2. ostatní zvláštní území

 

(2) Monofunkční plochy se člení na:

 

1) plochy veřejného vybavení,

2) dopravní plochy,

3) plochy technického vybavení,

4) plochy zemědělské výroby,

5) plochy orných půd,

6) vodní plochy,

7) plochy zeleně.

 

(3) Ochranná pásma a chráněná území.

 

Čl. 5

Čistě obytné území

 

(1) Čistě obytné území slouží výlučně pro bydlení. Dominantními stavbami jsou obytné budovy. Jako vhodné jsou drobná hřiště pro neorganizovaný sport pro potřeby obyvatel území.

 

(2) Jako výjimečně přípustné lze umísťovat obchodní zařízení, veřejné stravování a nerušící služby pro uspokojení potřeby obyvatel území, malá ubytovací zařízení, kostely a modlitebny, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní, mateřské a základní školy pro obsluhu tohoto území.

 

 

Čl. 6

Všeobecně obytné území

 

(1) Všeobecně obytné území slouží převážně pro bydlení s možností umístění vybavenosti významem nad rámec daného území. Dominantními stavbami jsou obytné budovy. Jako vhodné jsou obchodní zařízení, veřejné stravování a nerušící služby a drobné provozy, zařízení církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská a malá ubytovací zařízení.

 

(2) Jako výjimečně přípustné lze umisťovat obchodní a kancelářské budovy, ubytovací zařízení, zařízení správní, zahradnictví, čerpací stanice pohonných hmot bez autoopraven a servisů jako součást parkingů a garáží.

 

 

Čl. 7

Smíšené území malých sídel

 

(1) Smíšené území malých sídel slouží pro bydlení, vybavenost, služby a nerušící živnostenskou a zemědělskou výrobu s výjimkou živočišné výroby. Jako vhodné jsou obytné budovy s drobnými zařízeními vedlejší zemědělské výroby, hospodářská zařízení zemědělského a lesního hospodářství a k nim příslušné byty a obytné budovy, ostatní obytné budovy, provozy pro zpracování a sběr zemědělských a lesních produktů, obchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování, řemeslnické dílny pro potřeby obyvatel území, jiné nerušící služby a zařízení drobné výroby, zařízení místní správy, církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská, zahradnictví a čerpací stanice pohonných hmot.

 

(2) Jako výjimečně přípustné lze umisťovat zahrádkářské osady.

 

 

Čl. 8

Všeobecně smíšené území

 

(1) Všeobecně smíšené území slouží pro bydlení a zařízení drobné výroby a služeb, které bydlení podstatně neruší. Jako vhodné jsou obytné budovy, kancelářské a obchodní budovy, obchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování, jiná zařízení drobné výroby a služeb, zařízení správní, církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská a čerpací stanice pohonných hmot jako součást garáží a parkingu.

 

(2) Jako výjimečně přípustné lze umisťovat čerpací stanice pohonných hmot bez autoopraven a servisů, zábavní zařízení a zahradnictví.

 

 

Čl. 9

Území nerušící výroby

 

(1) Území nerušící výroby a služeb slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžujících svoje okolí. Dominantními stavbami jsou nerušící provozy všeho druhu, sklady, skladovací plochy a veřejné provozy. Jako vhodné jsou obchodní, kancelářské a správní budovy, byty služební a byty majitelů zařízení a čerpací stanice pohonných hmot.

 

(2) Jako výjimečně vhodné lze umísťovat kostely a modlitebny, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská pro obsluhu území, nákupní střediska a veřejné stravování pro obsluhu území.

 

 

Čl. 10

Zvláštní území sloužící oddechu

 

(1) Slouží převážně rekreaci a oddechu, nenarušující podstatně přírodní charakter daného území. Způsob využití musí být v plánu stanoven. Jako vhodné jsou například pobytové louky, areály volného času, golfová hřiště, jezdecká cvičiště, kynologická cvičiště nebo koupaliště.

 

(2) Jako výjimečně přípustné lze umístit autokempinky, obytné objekty, zařízení obchodní a veřejného stravování pro obsluhu tohoto území, malá ubytovací zařízení, kulturní a sportovní zařízení pro obsluhu tohoto území a sportovní loděnice.

 

 

Čl. 11

Ostatní zvláštní území

 

(1) Slouží samostatně pro některou z dále uvedených dominantních funkcí vyznačených v hlavním výkresu schváleného plánu s příslušnými doprovodnými funkcemi pro obsluhu území. Dominantní funkční využití je stanoveno pro skladové areály, nákupní centra a velkoplošné obchodní provozy, pro veletrhy, výstavy a kongresy, vysokoškolské areály, sportovní komplexy, velké ubytovací komplexy, výzkumné ústavy, lázeňské a církevní areály, ostatní území s kombinacemi výše uvedených dominantních funkcí s funkcemi dalšími.

 

(2) Jako výjimečně přípustné jsou takové doprovodné funkce k dominantnímu funkčnímu využití, které svým množstvím, velikostí nebo účelem svého provozu nenarušují charakter daného území.

 

(3) Pro území Horoměřice je uvažováno využití pro nákupní centra.

 

 

Čl. 12

Plochy veřejného vybavení

 

(1) Slouží pro zařízení veřejné správy, pošt, požární ochrany, školství, kultury - zejména muzeí a galerií, zdravotnictví a sociální péče, sportovní, věznic, nápravných zařízení a bezpečnosti a ochrany.

 

 

Čl. 13

Dopravní plochy

 

Dopravní plochy jsou určeny pro:

a) stavby pozemních komunikací,

b) ostatní dopravní plochy:

1. parkoviště,

2. hlavní cyklistické stezky,

3. čerpací stanice pohonných hmot.

 

Čl. 14

Plochy technického vybavení

 

Plochy technického vybavení jsou určeny pro:

a) stavby a zařízení pro výrobu a zásobování elektrickou energií,

b) stavby a zařízení pro výrobu a zásobování plynem,

c) stavby a zařízení pro zásobování vodou,

d) stavby a zařízení pro odvod odpadních vod, včetně čistíren,

e) stavby a zařízení telekomunikací, včetně telefonních ústředen.

 

Čl. 15

Plochy zemědělské výroby

 

Plochy zemědělské výroby jsou určeny pro stavby pro živočišnou výrobu (chov zvířat), a rostlinnou výrobu (sběr, zpracování a skladování zemědělských produktů), včetně skleníkových areálů.

 

Čl. 16

Plochy orných půd

 

Plochy orných půd jsou určeny výhradně zemědělskému obhospodařování a jsou chráněny podle zvláštních předpisů 1).

 

Čl. 17

Vodní plochy

 

Vodní plochy vyznačené ve schváleném plánu zahrnují nádrže a potoky.

 

Čl. 18

Plochy zeleně

 

(1) Plochy zeleně ve schváleném plánu jsou určeny pro následující účely:

a) lesy,

b) parky a aleje,

c) přírodní nelesní společenstva,

d) sady a zahrady,

e) zahrádkářské a chatové osady,

f) zahradnictví,

g) izolační zeleň

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 

 

(2) Plochy zeleně, sadů a zahrad jsou nezastavitelné.

 

(3) Zakládání nových zahrádkových osad je nepřípustné.

 

 

Čl. 19

Chráněná území a ochranná pásma

 

(1) Při využívání území musí být dodržovány podmínky chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních předpisů 1).

 

(2) Chráněná území a ochranná pásma jsou vyznačena v hlavním výkresu schváleného plánu.

 

 

Čl. 20

Speciální ochranná pásma obrany státu

 

(1) V 1. ochranném pásmu do vzdálenosti 100 m od hranice pozemku vojenské správy je nepřípustná jakákoli zástavba. Zeleň nesmí převyšovat výškovou hladinu 5 m.

 

(2) V 2. ochranném pásmu do vzdálenosti 500 m od hranice pozemku vojenské správy se připouští výstavba do max. výšky 8 m nad terénem, střešní krytiny ani opláštění nesmí být z kovového materiálu. V tomto ochranném pásmu je zákaz staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení a vf záření.

 

(3) Ve 3. ochranné pásmu do vzdálenosti 1500 m od hranice pozemku vojenské správy se připouští výstavba do max. výšky 10 m nad terénem, střešní krytiny ani opláštění nesmí být z kovového materiálu. V tomto ochranném pásmu je zákaz staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení a vf záření.

 

(4) S vojenskou správou je nutno projednávat výstavbu vyjmenovaných zařízení do uvedené vzdálenosti od hranice pozemku vojenské správy:

- všechny běžné stavby do 2 podlaží 1,5 km

- stavby pro výrobu a služby 2,5 km

- vysílače KV do 5 kW, ZS GSM 5,0 km

- vysílače KV do 25 kW 8,0 km

- vysílače VKV, televizní a radiolokační stanice 10,0 km

- transformovny a trafostanice 2,5 km

- el. vedení do 30 kV 1,0 km

- el. vedení do 110 kV 3,0 km

- el. vedení nad 110 kV 5,0 km

- telefonní vedení vzdušná 1,0 km

- meliorace až na hranici pozemku

- stavby bez výškového omezení 3,0 km

 

 

 

­_______________________________________________________________________________________________________________________________

1) např. zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/19992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů apod.

Část třetí

 

Závazné regulativy prostorového uspořádání

 

Čl. 21

 

Vybrané rozvojové lokality

 

(1) Pro výstavbu v ucelených lokalitách budou zpracovány územní plány, případně zastavovací studie zón. Výstavba bude prováděna prostupně od současně zastavěného území obce.

 

(2) Lokalita 2, 9 a 24. Jedná se o území pro bytovou výstavbu při okraji obce na ploše stávajících sadů. Navrhované domy budou řešeny formou izolovaných rodinných domů se šikmými střechami, o max. výšce 2 NP + podkroví. Dopravní obsluha bude provedena pomocí jednosměrné komunikace po obvodě zástavby lokality 9, navazující na stávající komunikační síť. Poloha vnitřních obslužných komunikací je směrná a bude upřesněna podrobnější územně plánovací dokumentací nebo urbanistickou studií.

 

(3) Lokalita 8. Lokalita pro bytovou výstavbu bude řešena formou izolovaných RD, nebo dvojdomků se šikmými střechami. Výška zástavby se připouští max. 10 m nad terénem. Ve východní části území bude zřízeno sportovní hřiště pro potřeby obyvatel jižní části obce.

 

(4) Lokalita 10. Předpokládá se zástavba rodinnými nebo bytovými domy o výšce max. 8 m nad terénem se šikmými střechami. Vzhledem ke svažitosti terénu směrem k severu zde není vhodná řadová ani atriová zástavba. Ve východní části území bude umístěno sportovní hřiště a prostor pro krátkodobou rekreaci pro širší zájmové území.

 

(5) Lokalita 12. Jedná se o arondaci stávající obytné zástavby. Nově navrhované domy budou řešeny formou izolovaných rodinných domů, nebo dvojdomků o výšce max. 8 m nad terénem se širokými střechami.

 

(6) Lokalita 16. Navrhované obytné území bude zastavěno, vzhledem k pohledově expandované poloze, izolovanými rodinnými domky a o výšce max. 8 m nad terénem se šikmými střechami. Předpokládá se vyšší standard výměry pozemku, minimální výměra bude 800 m. Dopravní obsluha bude vedena po jižní straně lokality.

 

(7) Lokalita 26. Komerční zóna bude míst koeficient zastavěné plochy 35 %. Maximální výška objektů bude 8 m nad terénem. Střešní krytiny ani opláštění nesmí být z kovového materiálu, ve stavbách nesmí být umístěny zdroje elektromagnetického rušení a vf záření. V severní části bude od obytné zástavby oddělena výrazným zeleným pásem o minimální šířce 50 m. Gradace hmot bude orientována jižním směrem, největší hmoty budou orientovány k silničnímu okruhu. Zásobovací dvory a plochy parkingů nebudou orientovány k obytné zástavbě, pokud nebudou umístěny v objektech. Parkingy budou řešeny s maximálním podílem vysoké zeleně v pásech mezi stáními, s využitím i malých souvislých zelených ploch. Je požadována maximální retence srážkových vod v území, tomu musí odpovídat charakter povrchů zpevněných ploch a řešení vodohospodářských staveb. Při ulici Do Oříšků a Velvarské bude vysázeno nové a doplněno stávající stromořadí. Územím projde obslužná komunikace, která v prodloužení přes lokalitu 38 umožní dopravní napojení na komunikaci III/2404 před bývalým areálem živočišné výroby. Pro území Komerční zóny je požadováno zpracování územního plánu zóny (regulačního plánu).

 

(8) Lokalita 27. Jedná se o rezervu pro stavbu objektu veřejného vybavení pro blíže nespecifikovaný účel. Hmotové řešení a osazení objektu na pozemku vyplyne z budoucího určení funkční náplně. Vzhledem k tomu, že je území v těsném kontaktu s historickou částí obce, bude požadován odpovídající charakter zástavby, drobnější měřítko, výška 2 NP a šikmé střechy s tradiční krytinou. Výrazové prostředky a povrchové materiály musí odpovídat okolní zástavbě (původní založení jednotlivých statků a usedlostí), pro fasády bude použita měkká vápenná omítka, barevnost bude v teplých světlých odstínech. Důraz bude kladen na architektonické ztvárnění uličních fasád.

 

(9) Obecně platí pro vlastní jádro obce, že nebude překračována stávající výšková hladina, zásadně budou dodržovány šikmé střechy, tradiční střešní krytiny a měkké omítky. Při rekonstrukcích nebudou používána velkoplošná okna bez dělení a hmoty případných přístaveb budou respektovat charakter hmotového uspořádání původního založení obce.

 

(10) Na území obce platí výškové omezení obsažené v ustanovení čl. 20.

 

 

Čl. 22

Doprava

 

Nadřazenou komunikací, která prochází územím obce Horoměřice, je navrhovaný expresní okruh města Prahy, který bude mimoúrovňově vykřížen s komunikací II/240 jižně od zástavby obce. Základní komunikační síť je tvořena stávajícími silnicemi II/240, II/241, III/2411 (ve stávajícím šířkovém uspořádání), a místními obslužnými a zklidněnými komunikacemi, které jsou vyznačeny ve výkresu č. 3 schváleného plánu. Trasy nově navrhovaných obslužných a zklidněných komunikací mohou být změněny, pokud to je v souladu s ustanovením čl. 21, nebo na základě podrobnější územně plánovací dokumentace. V rámci malých rozvojových území může dojít ke změně na základě územního rozhodnutí.

 

Čl. 23

Technická infrastruktura

 

(1) Zásady obsluhy území a nově navrhované a rekonstruované trasy vedení inženýrské infrastruktury jsou obsaženy ve výkresech č. 4, 5, 6, 7 a 8 schváleného plánu. Změny navrhovaného řešení těchto systémů se připouštějí pouze na základě zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace, projednaného územně plánovacího podkladu nebo generelů jednotlivých profesí.

 

Čl. 24

Zacházení s odpady

 

(1) Likvidace tuhého komunálního odpadu bude probíhat mimo území obce. Plocha stávajících černých skládek budou rekultivovány. Posílena bude funkce separovaného sběru odpadu.

 

Čl. 25

Územní systém ekologické stability

 

(1) Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresu č. 11 schváleného plánu.

 

(2) Pro jeho ochranu platí ustanovení obecných předpisů - zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a vyhl. č. 395/1992 Sb. - kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/1992 Sb.

 

Čl. 26

Památková ochrana

 

(1) Registrovanou památkou je objekt zámku čp. 1 (severní křídlo s kaplí sv. Anny). Jakékoli úpravy je nutno projednat s příslušnými orgány památkové péče.

 

(2) V památkovém zájmu jsou dále: dvůr zámku, domy čp. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 25, 26, 83 a 146. Při případných úpravách a opravách těchto objektů je třeba zachovat jejich stávající objem a architektonický výraz. Nepoužívat nevhodné stavební materiály a prvky (plastová okna, krytiny z asfaltového šindele, plechu apod.). Objekty v památkovém zájmu jsou vyznačeny v příloze č. 1 vyhlášky.

 

 

 

Část čtvrtá

 

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

 

Čl. 27

 

(1) Plochy pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkresu č. 12 schváleného plánu.

 

(2) Seznam nově navrhovaných veřejně prospěšných staveb:

1. Expresní okruh

2. Trafostanice 110/22 kV

3. Rozšíření a rekonstrukce ČOV

4. Dům s pečovatelskou službou

5. Mateřská škola sever

6. Mateřská škola střed

7. Základní škola

8. Sportovní hřiště

9. Přírodní sportovní areál

10. Muzeum

11. Urnový háj

12. Nové a rekonstruované komunikace viz výkres č. 3

13. Vodovodní řady obce viz výkres č. 4

14. Odkanalizování obce viz výkres č. 5

15. Plynofikace obce viz výkres č. 6

16. Elektrifikace obce viz výkres č. 7

17. Liniová vedení spojů viz výkres č. 8

 

 

Čl. 28

 

(1) Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

 

 

 

Část pátá

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 29

 

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí :

a) obytnou zónou obytná území,

b) výrobní zónou výrobní území.

 

 

Čl. 30

 

(1) Dokumentace územního plánu je uložena na Obecním úřadě v Horoměřicích, na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Praha - západ a na stavebním úřadě ve Velkých Přílepech.

 

 

Čl. 31

 

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.1999

 

 

 

V Horoměřicích 1.12.1999

 

 

 

 

 

 

Václav K á š e k

starosta obce

 

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice