Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 9 - 2019

 

ze zasedání rady obce dne 5.3.2019 v 08.00 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př.:č.1)

3

Žádost o pokácení stromu na pozemku 395/1 (obecní pozemek)

4

Žádost o vyjádření pro společné povolení stavby p.č.:298/41,298/77 v k. ú. Horoměřice

5

Kupní smlouva ve prospěch Obce Horoměřice p.č.:393/426,393/427 , prodávající firma GP Plus s. r. o

6

Žádost k projednání dokumentace „ Výstavba rodinných domů v lokalitě Višňovka 2“

7

Žádost k vyjádření k PD „ Přístavba rekreačního objektu a jímky odp. vod st.p.689 , par.č.163/115“

8

Stížnost p. V.G. na zeleň přesahující ze soukromých zahrad do komunikací

9

Stížnost p. D. Š. na ničení zeleně v oblasti Na skalce p.č. 216/82

10

Žádost o podporu projektu „ Vybudování psího hřiště, psí školky, útulku pro psy…….“

11

Nájemní smlouva s PF na pozemek p.č 638 (statek) v k. ú Horoměřice

12

Vyhlášení návrhu na vydání „Opatření obecní povaha -stavební uzávěry“

13

Žádost o příspěvek na cestu na skautské Jamboree od A.P.

14

Schválení kritérií pro přijetí dětí do Mateřské školy Horoměřice pro školní rok 2019/2020 (příloha č.2)

15

Výběrové řízení na místo ředitelky školní kuchyně

17

Různé

18

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Kupní smlouva ve prospěch Obce Horoměřice p.č.: 393/426,393/427 , prodávající firma GP Plus s. r. o

Pro

5

-

Nájemní smlouva s PF na pozemek p. č 638 (statek) v k. ú Horoměřice

Pro

5

-

Žádost o příspěvek na cestu na skautské Jamboree od A.P. ve výši 5000,-Kč

Pro

5

-

Schválení kritérií pro přijetí dětí do Mateřské školy Horoměřice pro školní rok 2019/2020

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O vyhlášení návrhu na vydání „Opatření obecní povaha -stavební uzávěry“

Pro

5

-

O vyhlášení Výběrové řízení na místo ředitelky školní kuchyně

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Žádost o pokácení stromu na pozemku 395/1 (obecní pozemek) – řeší

p. Kuchař

Pro

5

 

-

Žádost o vyjádření pro společné povolení stavby p.č.:298/41,298/77 v k. ú. Horoměřice -řeší p. Štědroňská

Pro

5

-

Žádost k projednání dokumentace „ Výstavba rodinných domů v lokalitě Višňovka 2“ – řeší p. Štědroňská

Pro

5

-

Žádost k vyjádření k PD „ Přístavba rekreačního objektu a jímky odp. vod st.p.689 , par.č.163/115“ -prověří p. Štědroňská

Pro

5

-

Stížnost p. V.G. na zeleň přesahující ze souk. zahrad do komunikací – prověří obecní policie

Pro

5

-

Žádost o podporu projektu: „ Vybudování psího hřiště, psí školky, útulku pro psy…….“

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

rada 9 příloha OOP Stavební uzávěra návrh
rada 9 příloha faktury
rada 9 konkurs ředitelka školní jídelny

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice