Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 8 - 2019

 

 

ze zasedání rady obce dne 26.02.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př.č.1)

3

Žádost o vydání souhlasu k připojení na komunikaci p.č. 449/1

4

Návrh na rozdělení nerozděleného zisku za rok 2018 – Školní jídelna Horoměřice

5

Návrh na rozdělení nerozděleného zisku za rok 2018 – Základní škola Horoměřice

6

Zpráva pana Nováka o stavu čerpání el. energie na ČOV, možnosti úspor

7

Plánovací smlouva mezi Obcí Horoměřice p Šídlem a p. Šídlovou

8

Návrh vyhlášky „Nedělního klidu“

9

Různé

10

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Žádost o vydání souhlasu k připojení na komunikaci p. č. 449/1

Pro

5

-

Návrh na rozdělení nerozděleného zisku za rok 2018 – Školní jídelna Horoměřice

Pro

5

-

Plánovací smlouvu mezi Obcí Horoměřice p. Šídlem a p. Šídlovou

Pro

5

-

Návrh na rozdělení nerozděleného zisku za rok 2018 – Základní škola Horoměřice

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Zprávu pana Nováka o stavu čerpání el. energie na ČOV, možnosti úspor

Pro

5

 

-

Návrh vyhlášky „Nedělního klidu“ – řeší p.Čacký

Pro

5

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

rada 8 priloha fakury

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice