Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 6 - 2019

 

dne 12.02.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Pošta

3

Faktura za práci pro obec ( př.č.1)

4

E-mail p. Jiřího Kukáně k „Stavební uzávěře“

5

Požadavek AMPER Marketu (ČEZ) , doplacení odběru el. en. za ČOV od roku 2016

6

Návrh sml. s firmou grantEX s.r.o, za účelem získání dotace (chodníky v ulici Hrdinů)

7

Rada Obce navrhuje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ka Školní jídelny Horoměřice, Praha – západ.

8

Sanace OUHO, přízemí od vlhkosti a ZUŠ, škola, odděleně v dubnu a během školních prázdnin.

9

Projednání návrhu na cyklus koncertů vážné hudby na rok 2019, jednání s hudebníky

10

Různé

11

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Sanace OUHO, přízemí od vlhkosti a ZUŠ, škola, odděleně duben a školní prázdniny., navýšení ceny o 10% z důvodů dvou temínů.

Pro

5

-

Projednání návrhu na cyklus koncertu vážné hudby na rok 2019, jednání s hudebníky

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

Uzavřít smlouvu s firmou grantEX s. r. o (ohledně dotace )

Pro

5

-

Rada Obce o vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ka Školní jídelny Horoměřice, Praha – západ.

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Požadavek AMPER Marketu (ČEZ) , doplacení odběru el. enr. za ČOV od roku 2016 

Pro

5

 

-

E-mail p. Jiřího Kukáně k „Stavební uzávěře“, s tím že bude odpovězeno na 4.ZO, 12.2.2019

Pro

5

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

faktury rada č.6 12.2.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice