Horoměřice
Horoměřice

Zapis z rady č. 28 - 2019

ze zasedání rady obce dne 22. 10. 2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

 

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová – odchod v 11.40 hod.

Omluven: Ivan Král

 

Program:

 

1

Faktury za obec (Příl. č. 1)

2

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provozní výdaje Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Hostivice na rok 2019

3

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Spolku pro obnovu sochy svaté Juliány, z.s. v rámci veřejné sbírky

4

Návrh na udělení grantu v roce 2019 pro Technickou ligu mládeže, z.s., Horoměřice

5

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1654 (439/1) st. 117 a schválení záměru

6

Cenová nabídka na provedení zateplení proti zamrzání nátokové jímky ČOV Horoměřice

7

Žádost o příspěvek na rekondiční pobyt pro seniory

8

Souhlas s použitím znaku obce na reklamním a informačním plakátu

9

Žádost o opravu vsakovací jímky dům č.p. Slunná 700

10

Zvýšení nájemného v bytech č.p. Slunná 700, Horoměřice

11

Různé

 

 

 

 

USNESENÍ

  

 I.  Rada obce   s c h v á l i l a :

1/28/2019 

-

Faktury za obec (Příl. č. 1)

Pro

4

2/28/2019

-

Finanční příspěvek Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Hostivice na rok 2019 ve výši 5 000 Kč

Pro

4

6/28/2019

-

Cenovou nabídku 1. VHS, s.r.o na provedení zateplení proti zamrzání nátokové jímky ČOV Horoměřice ve výši 14 800 Kč

Pro

4

 8/28/2019

-

Souhlas s jednorázovým použitím znaku obce na reklamním a informačním plakátu pro firmu Kompakt spol. s.r.o

Pro

4

 4/28/2019

-

Návrh na udělení grantu pro Technickou ligu mládeže, z.s. ve výši 62 000 Kč v rámci vyhlášení grantů pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení

Pro

4

 

 

 

II.  Rada obce   r o z h o d l a :

10/28/2019

-

O zvýšení nájemného za byty v ul. Slunná 700 v obci Horoměřice o 10%

Pro

3

 

 

 

III.  Rada obce   v z a l a    n a    v ě d o m í :

3/28/2019

-

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Spolku pro obnovu sochy svaté Juliány, z.s.. Po předložení projektové dokumentace rada obce znovu žádost projedná.

Pro

4

5/28/2019

-

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1654 439/1) st. 117 M. R. a pověřuje stavební techničku OÚ prověřením skutečného stavu

Pro

4

7/28/2019

-

Žádost o příspěvek na rekondiční pobyt – senioři – J. K., V. K. a A. N. ve výši 700 Kč na osobu

Pro

4

9/28/2019

-

Žádost p. N. o opravu vsakovací jímky u domu č.p. 700, který je v majetku obce a pověřuje stavební techničku najít vhodné technické řešení

Pro

4

11/28/2019

-

Konání schůzky se zástupci TJ. Sokol Horoměřice ve věci výpovědi nájemní smlouvy na část pozemku parkoviště dne 7. 11. 2019 v 19:30 hod.

Pro

4

 

  

 

 

  Zapsala:      Ing. Ivana Petříková

 

 

                     MVDr. Jan Herčík, CSc. – starosta

 

                     Ing. Aleš Sedláček   - místostarosta

 
Zodpovídá: Ivan Král
Horoměřice