Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 27 - 2019

Zápis ze ze zasedání rady obce dne 8.10.2019 v 08.30 hodin
na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Marcela Helerová – odchod v 11.45 hod., Aleš Sedláček – odchod ve 12.30 hod.

Program

 1. Faktury za obec (Příloha č. 1)
 2. Cenová nabídka společnosti T -mobile,a.s. Praha 4 na telekomunikační služby
 3. Přijetí dotace na kulturu ve výši 40 000,- Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje
 4. Odstoupení z funkce člena přestupkové komise
 5. Jmenování nového člena přestupkové komise
 6. Žádost o zastavení řízení - Horo BD č. 6
 7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provozní výdaje Českého svazu včelařů na rok 2019
 8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Spolku pro obnovu sochy svaté Juliány v rámci veřejné sbírky
 9. Cenová nabídka na malířské a natěračské práce – OÚ a Orchidej
 10. Nabídka na zpracování Strategického plánu pro obec Horoměřice
 11. Zaslání připomínek k jižnímu okruhu „SOKP 518 Ruzyně-Suchdol“
 12. Prodloužení vydávání povolení vjezdu do ul. K Chotolu
 13. Odměny zaměstnancům OÚ Horoměřice
 14. Žádost o prominutí nákladů na úklid v ul. Slunná, byt č. 36
 15. Výpověď pachtovní smlouvy se společ. Agrivep na pozemek č. p. 382, k.ú. Horoměřice

Usnesení

 I. Rada obce schválila:

 1/27/2019

-

Úhradu faktur za obec (příl. č. 1)

Pro

5

2/27/2019

-

Cenovou nabídku společnosti T-mobile, a.s., Praha 4 na telekomunikační služby- profesionální internet – připojení OÚ-50/50 Mbit optika z BTS + VDSL záloha za cenu 6.100 Kč/měs. bez DPH, připojení statku 20/20 Mbit. MW spoj. za cenu 4.900 Kč/měs. bez DPH

Pro

5

 3/27/2019

-

Přijetí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana na projekt Společenský život v Horoměřicích ve výši 40.000,-Kč

Pro

5

 5/27/2019

-

Jmenovala do funkce člena přestupkové komise p. J. Plasse

Pro

5

 9/27/2019

-

Cenovou nabídku na malířské a natěračské práce za cenu OÚ – 44.110,-Kč,

Galerie – 22.104,15- Kč, Pošta 9.357,45- Kč, Knihovna 14 042,73- Kč

Pro

5

12/27/2019

-

Prodloužení vydávání povolení vjezdu do ul. K Chotolu pro občany obce Horoměřice do 31.12.2019

Pro

3

13/27/2019

-

Odměny zaměstnancům OÚ Horoměřice ( viz neveřejná příloha)

Pro

4

15/27/2019

-

Podání výpovědi společ. Agrivep z pachtovní smlouvy na pozemek č.p. 382, k.ú. Horoměřice

Pro

5

II. Rada obce rozhodla:  

 6/27/2019

-

Zaslat Žádost o zastavení řízení spis. Výst. 328.3-2512/2019-ZE Horo BD č. 6 na Krajský úřad Středočeského kraje

Pro

5

 11/27/2019

-

O zaslání připomínek k jižnímu okruhu „SOKP 518 Ruzyně-Suchdol“ na příslušné správní orgány

Pro

5

 14/27/2019

-

O neschválení žádosti o prominutí nákladů na úklid (za kojence) v ul. Slunná, byt. č 36

Pro

5

III. Rada obce vzala na vědomí:

4/27/2019

-

Odstoupení z funkce člena přestupkové komise R. S.

Pro

5

7/27/2019

-

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provozní výdaje Českého svazu včelařů na rok 2019 a pověřila OÚ zjistit, kolik je členů z obce Horoměřice a projednat žádost na příštím zasedání rady obce

Pro

4

8/27/2019

-

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Spolku pro obnovu sochy svaté Juliány v rámci veřejné sbírky, a pověřila OÚ zjistit technologii, životnost a termín realizace a projednat žádost na příštím zasedání rady obce

Pro

4

10/27/2019

-

Cenovou nabídku na zpracování strategického plánu obce Horoměřice za cenu za 274 000,- Kč a pověřila OÚ projednat nabídku se stavební komisí a žádost předložit na příští zasedání rady

Pro

5

Zapsal: Ing. Ivana Petříková

Ověřil: MVDr. Jan Herčík, CSc. – starosta, Ivan Král - místostarosta

Přílohy

Faktury k úhradě ze dne 8.10.2019

Zodpovídá: Ing. Ivana Petříková
Horoměřice