Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 26 - 2019

Zápis ze zasedání rady obce dne 24.9. 2019 v 16.00 hodin
na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluven: Aleš Sedláček

Program

  1. Zahájení
  2. Faktury za práci pro obec
  3. Jednání s firmou Castelfranco s.r.o -představení projektu bytového domu
  4. Seznámení se zápisem dílčího přezkoumání hospodaření obce Horoměřice za rok 2019
  5. Nabídka na obnovu kanalizace v ulicích Ke Skále a  Severní od 1.VHS na základě plánu obnovy
  6. Žádost o dotaci od Klubu důchodců Horoměřice výši 6000,-Kč
  7. Žádost p. Š. o výjimku z dopravní značky , zákaz vjezdu nákladních vozidel , umístěné v ulici K Rybníku, z důvodu umístění provozovny (autolakovna)
  8. Různé
  9. Závěr

Usnesení

I. Rada obce schválila:

 

-

Nabídka oprav šoupat od 1.VHS na základě plánu obnovy ve výši nabídkové ceny 178 781,- Kč, bez DPH

Pro

4

 

-

Žádost o dotaci od Klubu důchodců Horoměřice výši 6000,-Kč

Pro

4   

 

-

Nabídka na obnovu kanalizace v ulicích Ke Skále a Severní od 1.VHS na základě plánu obnovy za nabídkovou cenu 103 380,- Kč bez DPH

Pro

4

II. Rada obce rozhodla:

 

-

Požádat p. Š. o doplňující informace k žádosti, a to četnost závozu zásob a druh vozidla, který bude tuto činnost provádět.

Pro

4

III. Rada obce vzala na vědomí:

 

-

Jednání s firmou Castelfranco s.r.o,- představení projektu bytového domu

Pro

4

 

-

Seznámení se zápisem dílčího přezkoumání hospodaření obce Horoměřice za rok 2019

Pro

4

Zapsal: místostarosta Ivan Král

Ověřil: starosta Jan Herčík

Přílohy

Faktury k úhradě ze dne 24.9.2019

Zodpovídá: Ing. Ivana Petříková
Horoměřice