Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 25 - 2019

 

 

ze zasedání rady obce dne 17.9.2019 v 10.00 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluven: Aleš Sedláček

Program:

1

Faktury za obec (Přil. č. 1)

2

Cenová nabídka na údržbu zeleně v obci Horoměřice

3

Dodatek č. 13, přílohy č. 1 Smlouvy o dílo s firmou FCC Regios,a.s. -nakládání s komunálními odpady

4

Smlouva č. 6 ke smlouvě o dílo s firmou FCC Regios,a.s. zajištění odděleného shromažďování a využití (separace) odpadu

5

Cenová nabídka na zhotovení kolmého leteckého snímku obce Horoměřice

6

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku florbalovému klubu TBC Horoměřice

7

Žádost o dopravní opatření obce Horoměřice pro účely úplné uzávěry ulice K Menhiru

8

Rozpočtové opatření č.4

9

Výběrové řízení na 3 zaměstnance Obecního úřadu

10

Dopis p. M. Š. – výsadba živého plotu na pozemku parc. č. 428/172

11

Nabídka na obnovu kanalizace v obci Horoměřice

12

Různé

13

 

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

2/25/19

-

Cenovou nabídku na údržbu veřejné zeleně v obci Horoměřice – firma V. Š., Praha 6, za cenu -celoroční údržba – 32 200,- Kč s DPH

Pro

4

3/25/

19

-

Dodatek č. 13, přílohy č. 1 Smlouvy o dílo s firmou FCC Regios,a.s. -nakládání s komunálními odpady –

cena svozu za občana 600,- Kč/rok

cena svozu 1 100 l kontejneru 10 400,- Kč/rok

Pro

4

4/25/19

-

Smlouvu č. 6 ke smlouvě o dílo s firmou FCC Regios,a.s. zajištění odděleného shromažďování a využití (separace) odpadu – úprava cen svozu separovaného odpadu od 1.1.2020

Pro

4

5/25/19

-

Cenovou nabídku na zhotovení kolmého leteckého snímku obce Horoměřice – zhotovitel T. H., velikost snímku 150 cm x 150 cm za cenu 25.000,-Kč bez DPH

Pro

4

6/25/19

-

Rozpočtové opatření č. 4

Pro

4

11/25/19

-

Nabídku 1. Vodohospodářské společnosti, s.r.o. na obnovu kanalizace na základě provedených kamerových prohlídek v r. 2019 – za cenu 103 380,-Kč

Pro

4

7/25/19

-

Žádost o dopravní opatření obce Horoměřice – úplná uzávěra ul. K Menhiru, v délce 127 m, od 30.9.2019 – do 31.10.2019, za podmínky, že žadatel po skončení stavebních prací zhotoví kompletně nový povrch komunikace

Pro

4

9/25/19

-

Přijetí 3 zaměstnanců na Obecní úřad Horoměřice –

O. K. – mzdová a personální agenda, majetek, czech-point, odpadní hospodářství

Mgr. I. Ř. - evidence obyvatel, matrika, czech-point

E. K. – poplatky, nájemní smlouvy, podatelna, czech- point

Pro

4

II. Rada obce r o z h o d l a :

 

-

     

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

6/25/19

-

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku florbalovému klubu TBC Horoměřice a pověřila p. Čackého zjistit požadovanou výši a na jaký účel

Pro

4

10/25/19

-

Dopis pana M.Š. – výsadba živého plotu na pozemku parc. č. 428/172

Pro

4

         

Zapsal: Ivana Petříková – vedoucí úřadu

Ověřil: MVDr. Jan Herčík, CSc. – starosta

Ivan Král - místostarosta

 

fa pro obec ze dne 17.9.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice