Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 24 - 2019

 

ze zasedání rady obce dne 27.8.2019 v 8.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Faktury za obec (Přil. č. 1,2,3,4)

2

Poskytnutí finančního daru pro ZO Českého svazu chovatelů Horoměřice

3

Poskytnutí finančního příspěvku p. F. M. na obědy (senior)

4

Stížnost na umístění kontejnerů tříděného odpadu v ul. Husova

5

Zřízení keramické dílny na Zámku (statku), ul. Velvarská 1

6

Přijetí strážníka Obecní policie Horoměřice

7

Záměr obce o obnovení polní cesty spojující obec Horoměřice a Nebušice

8

Zřízení samostatného připojení ZŠ Horoměřice k datové síti

9

Různé

10

11

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

2/24/

19

-

Poskytnutí finančního daru pro ZO Českého svazu chovatelů Horoměřice ve výši 15 000, - Kč.

Pro

5

5/24/

19

-

Zřízení keramické dílny na Zámku (statku), v ul. Velvarská 1 a pověřuje MST A. Sedláčka zjištěním technických požadavků pro její zřízení

Pro

5

6/24/

19

-

Možnost přijetí do pracovního poměru strážníka obecní policie

Pro :

Herčík,

Helerová,

Sedláček, Čacký

4

-

Proti :

Král

1

7/24/

19

-

Záměr obce obnovit polní cestu spojující obec Horoměřice a obec Nebušice, dle historické katastrální mapy

Pro

5

8/24/

19

-

Zřízení samostatného připojení ZŠ Horoměřice k datové síti

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

 

4/24/19

-

O stížnosti občanů na umístění kontejnerů tříděného odpadu v ul. Husova – kontejnery pro tříděný odpad pro tuto lokalitu byly přemístěny do ul. Do Oříšků, kontejner na sklo K Chotolu, ostatní odpad - sběrný dvůr

Pro

5

 

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

3/24/19

-

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku p. F. M. na obědy (senior)- žádost byla vzata zpět

Pro

5

             

Zapsal: Ivana Petříková – vedoucí úřadu

Ivan Král - místostarosta

 

fa pro obec ze dne 27.8.2019
fa pro obec ze dne 27.8.2019
fa pro obec ze dne 27.8.2019
fa pro obec ze dne 27.8.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice