Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 23 - 2019

 

ze zasedání rady obce dne 30.7.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Faktury pro obec (příl.č.1)

2

Rámcová smlouva o službách el. komunikacích a o prodeji el. komunikačních zařízení a jejich příslušenství

3

Platba za náklady exekuční řízení a odvolacího řízení-pohledávka, vymáhání pohledávek za poplatky

4

Grafický návrh nových webových stránek obce

5

Stanovisko silničního správního úřadu-odprodej nebo pronájem pozemku pro zřízení sjezdu k RD č.p. 10, Horoměřice

6

Souhlas s vydáním nepatrného majetku po Jaroslavě Výravské obci Horoměřice

7

Informace-vyjádření nesouhlasu a připomínka k územnímu plánu a ke změnám v územním plánu-komunikace

8

Informace k území zahrádkářské a chatové osady

9

Informace o zrušení tel. čísel

10

Stížnost p. M. Š.

11

Různé

 

 

 

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Uzavření Rámcové smlouvy o službách el. komunikacích a o prodeji el. komunikačních zařízení a jejich příslušenství s dodavatelem T-Mobile, Czech Republic, a.s.

Pro

5

-

Grafický návrh nových webových stránek obce – varianta „modrá“

Pro

5

-

Dlouhodobý pronájem pozemku (právo stavby) pro zřízení sjezdu k RD č.p. 10, Horoměřice

Pro

5

-

Vydání nepatrného majetku po Jaroslavě Výravské obci Horoměřice, jakožto vypraviteli pohřbu

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Platbu za náklady exekuční řízení a odvolacího řízení-pohledávka za neuhrazené poplatky a pověřuje vedoucí úřadu k vypracování Směrnice k vymáhání pohledávek za poplatky

Pro

5

-

Informaci-vyjádření nesouhlasu a připomínka k územnímu plánu a ke změnám v územním plánu-komunikace

Pro

5

-

Informaci k území zahrádkářské a chatové osady-regulativ k výstavbě rekreačních objektů

Pro

5

-

Informaci o zrušení nepoužívaných tel. čísel – ČOV, SDH

Pro

5

-

Stížnost p. M. Š. a pověřila OÚ zasláním odpovědi s návrhem na řešení stížnosti

Pro

5

Zapsal: Ing. Ivana Petříková – vedoucí úřadu

Ivan Král ­- místostarosta

 

fa rada 30.7.2019
fa pro obec 30.7.2019
fa pro obec ze dne 30.7.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice