Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 22 - 2019

 

 

 

 

ze zasedání rady obce dne 16.7.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Faktury za obec (Přil. č. 1)

2

Informace – Hasiči Horoměřice – financování, využití klubovny

3

Příspěvek na hasičské překážky - mladý hasič

4

Výpověď nájemní smlouvy - Sokol

5

Návrh na řešení BUS zastávky a parkovacích míst před samoobsluhou v ul. Velvarská

6

Vyúčtování za služby – bytový dům Slunná 700

7

Žádost o byt - učitelka v ZŠ Horoměřice

8

Oznámení o promítání letního kina v areálu Statku (zámku), Velvarská č.p.1

9

Školní jídelna - výmaz školní jídelny a zápis školní jídelny - vývařovny do rejstříku škol a školských zařízení

10

Informace o neposkynuté dotaci z programu Stř. kraje na opravu krovu a střech severního křídla v areálu Zámku, Velvarská 1

11

Žádost SVJ Pork - oddělení pozemku pro vybudování chodníku

12

Stanovisko obce k prodeji pozemků parc. č. 216/127 v k.ú. Horoměřice

13

Rozpočtové opatření č. 3

14

Výpověď smlouvy na byt – ve Statku , v ul. Velvarská 1, Horoměřice

15

Poplatky za komunální odpad za rok 2018 

 

 

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Příspěvek na hasičské překážky pro mladé hasiče ve výši 2 500,-Kč

Pro

5

-

Vyúčtování služeb za bytový dům v ul. Slunná č.p. 700 v obci Horoměřice

Pro

5

-

Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Slunná 700, Horoměřice s paní P.– učitelka v ZŠ Horoměřice

Pro

5

-

Výmaz Školní jídelny Horoměřice, okres Praha-západ se sídlem Velvarská 310 a zápis Školní jídelny – vývařovny Horoměřice, okres Praha-západ se sídlem Komenského 1002 do rejstříku škol a školských zařízení

Pro

5

-

Souhlas obce k prodeji pozemků parc. č. 216/127 v k.ú. Horoměřice, s uvedením záměru o odkoupení uvedených pozemků do majetku obce Horoměřice

Pro

5

-

Rozpočtové opatření č. 3

Pro

5

-

Uplatnění připomínek obce Horoměřice k Oznámení zahájení územního řízení – H. – Novostavba rodinných dvojdomů – typ K – 6x dle návrhu

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O podání výpovědi z nájemní smlouvy se Sokolem

Pro –

Herčík,

Sedláček,

Helerová,

Král

4

Zdržel -Čacký

1

-

O vymáhání pohledávek poplatku za komunální odpad za rok 2018 s navýšením v souladu s vyhláškou obce Horoměřice č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Pro

5

O podání výpovědi z nájemní smlouvy na byt ve Statku, v ul. Velvarská č. 1

Pro –

Herčík,

Sedláček,

Helerová,

Král

4

Zdržel-Čacký

1

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Informaci pana starosty o financování Hasičů v obci Horoměřice a využívání klubovny

Pro

5

-

Oznámení o promítání letního kina v areálu Statku (zámku), Velvarská č.p.1dne 29.8.2019

Pro

5

-

Informaci o neposkynutí dotace z programu Stř. kraje na opravu krovu a střech severního křídla v areálu Zámku, Velvarská 1

Pro

5

-

Žádost SVJ Pork - oddělení pozemku pro vybudování chodníku

Pro

5

-

Řešení Bus zastávky v ul. Velvarská (ve směru Praha) a parkovacích míst před samoobsluhou – bude řešeno v souvislosti s vypracovanou architektonickou studii a revitalizací této části Horoměřic

Pro

5

Zapsal: Ing. Ivana Petříková – vedoucí úřadu

Ověřil: Ivan Král - místostarosta

 

 

 

faktury za obec
Faktury za obec
Faktury za obec (příl. č. 1)

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice