Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 21 - 2019

 

 

ze zasedání rady obce dne 2. 7. 2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluven: Jan Herčík

Program:

1

Faktury pro obec (př. č. 1)

2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zabezpečení odvozu použitého oblečení v obci Horoměřice firmou FCC Regios, a.s.

3

Cenová nabídka na vyznačení vodorovných pruhů na komunikaci – Velvarská ul.

4

Oprava vrat v areálu Zámku, Velvarská č. p. 1

5

Souhlas se stavbou – kabelové vedení NN - v ul. Suchdolská č.p. 1018, Horoměřice

6

Veřejná vyhláška č. 1/2019 obce Horoměřice – o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy

O vydání územního opatření o stavební uzávěře

7

Platba za spotřebu vody na ČOV

8

Příspěvky na kulturní akce - Anenská pouť, Sousedský festival, Punckový koncert, Dobročinný jarmark

9

První fáze návrhu na webové stránky obce Horoměřice

10

Projednání změn v územním plánu obce Horoměřice – návrh změn

11

Příspěvek na infrastrukturu obce Horoměřice – vrácený bod z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.6.2019

12

Svolání pracovního jednání členů zastupitelstva obce Horoměřice ve věci projednání příspěvku na infrastrukturu obce

13

Zpráva o Strategii nakládání s odpady Horoměřice 2019 -2021

 

 

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Zabezpečení odvozu použitého oblečení v obci Horoměřice firmou FCC Regios, a.s.

Pro

4

-

Cenovou nabídku firmy RS servis Praha s.r.o. na vyznačení vodorovných pruhů na komunikaci pro parkování v ul. Velvarská

Pro

4

-

Cenovou nabídku firmy Zámečnictví Horoměřice na opravu vrat v areálu Zámku, Velvarská č. p. 1

Pro

4

-

Souhlas se stavbou – kabelové vedení NN – firma Elektromontáže, Lety u Dobřichovic - v ul. Suchdolská č.p. 1018, Horoměřice

Pro

4

-

Příspěvek na kulturní akce v obci Horoměřice v roce 2019 –

a) Anenská pouť – ve výši 13 000,- Kč

b) Sousedský festival – ve výši 15 000,- Kč

c) Punckový koncert – ve výši 15 000, Kč

d) Dobročinný jarmark – ve výši 15 000,-Kč

Pro

4

-

Veřejnou vyhlášku č. 1/2019 obce Horoměřice – o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy O vydání územního opatření o stavební uzávěře

Pro

4

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O svolání pracovního jednání členů zastupitelstva obce Horoměřice dne 2.9.2019 ve věci rozhodnutí o příspěvku na infrastrukturu obce

Pro

4

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Informaci p. Krále o platbě za skokovou spotřebu vody na ČOV, platba byla uhrazena na základě smlouvy za skutečnou spotřebu vody. Obec vyvolala jednání s 1.VHS, byla zjištěna závada, dodavatel stavby závadu na své náklady odstranil v rámci záruční doby a obec požaduje po 1.VHS sdělení, kdo v důsledku ponese náklady za spotřebovanou vodu

Pro

4

 

-

Zprávu o Strategii nakládání s odpady Horoměřice 2019 -2021 a požaduje doplnění zprávy o zkušenosti z okolních obcí a celkový finanční dopad na rozpočet obce

Pro

4

-

První fázi předloženého návrhu na podobu webových stránek obce Horoměřice

Pro

4

-

Informaci p. Sedláčka o navrhovaných změnách v územním plánu za STAN

Pro

4

-

Informaci o svolání schůzky s Královskou kanonii „Premonstráty“ ve věci stavebních řízení - bytový dům – dělení pozemku a přeložka inženýrských sítí

Pro

4

-

Informaci o svolání schůzky se zástupci investora „Velvaria rezidence“ dne 16.07.2019

Pro

4

-

Informaci o svolání schůzky se zástupci Abby s.r.o.

Pro

4

Zapsal: Ivana Petříková – vedoucí úřadu

Ivan Král - místostarosta

 

Příloha č. 1 - faktury pro obec č. 21 ze dne 2.7.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice