Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 20 - 2019

 

 

ze zasedání rady obce dne 18.6.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová

Omluveni: Jan Herčík, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př. č. 1)

3

Schválení účetní uzávěrky PO Základní škola Horoměřice

4

Schválení účetní uzávěrky PO Mateřská škola Horoměřice

5

Schválení účetní uzávěrky PO Školní jídelna Horoměřice, okres Praha - západ

6

Žádost o řešení situace s potkany – byt. dům ul. Meliorační 435

8

Jmenování paní Z. Tománkové na pracovní místo ředitelky Školní jídelny Horoměřice, okres Praha – západ

9

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č, 428/39 , k.ú. Horoměřice na obec Horoměřice

10

Informace KÚ pro Středočeský kraj o zahájení řízení a vyznačení plomby parc. č. 460/9 a 460/10, k.ú. Horoměřice – duplicitní vlastník

11

Žádost o přemístění telekomunikačního sloupu na pozemku obce – manž. M.

12

Žádost SVJ Pork, Horoměřice o rozdělení pozemku č.206/4 – vybudování chodníku pro pěší

12

Oznámení o zahájení územního řízení – Castelfranco s.r.o., Praha 1, v zastoupení Global Property a.s., Praha 5 - bytový dům – dělení pozemku, přeložka inženýrských sítí

 

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

a) Dle ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona o obcích účetní závěrku roku 2018 Základní škola Horoměřice – zřízené příspěvkové organizace – na základě předložených účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12. 2018 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky k 31.12.2018 a Inventarizační zprávy za rok 2018, včetně výsledku hospodaření za rok 2018, který činí zisk ve výši 621 844,95 Kč

b) souhlasí s rozdělením výše uvedeného výsledku hospodaření za rok 2018

Pro

3

 

-

a) Dle ust. § 102 odst. 2/písm. o) zákona o obcích účetní závěrku roku 2018 Mateřská škola Horoměřice – zřízené příspěvkové organizace – na základě předložených účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12. 2018 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty. Příloha, Zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky k 31.12.2018 a Inventarizační zprávy za rok 2018, včetně výsledku hospodaření za rok 2018, který činí zisk ve výši 988 880,15 Kč

b) souhlasí s rozdělením výše uvedeného výsledku hospodaření za rok 2018

Pro

3

 

-

a) Dle ust. § 102 odst. 2/písm. o) zákona o obcích účetní závěrku roku 2018 Školní jídelna Horoměřice – zřízené příspěvkové organizace – na základě předložených účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.12. 2018 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty. Příloha: Zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní uzávěrky k 31.12.2018 a Inventarizační zprávy za rok 2018, včetně výsledku hospodaření za rok 2018, který činí zisk ve výši 155 969,85 Kč

b) souhlasí s rozdělením výše uvedeného výsledku hospodaření za rok 2018

Pro

3

 

-

a) jmenování paní Z. Tománkové na pracovní místo ředitelky Školní jídelny Horoměřice, okres Praha –západ - zřízené příspěvkové organizace s účinností od 18.6.2019

b) určení platu a jeho složky paní Z. Tománkové ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Horoměřice, okres Praha-západ v souladu se zák. č. 262/2006 sb.,, zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, platovým výměrem, který tvoří neveřejnou přílohu č. 2 zápisu

c) podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro Školní jídelnu Horoměřice, okres Praha - západ, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Školní jídelna Horoměřice, okres Praha- západ, která se týká zápisu nové ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelny, Horoměřice, okres Praha – západ, paní Z. Tománkové a ukládá starostovi obce, prostřednictvím vedoucí úřadu podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství

Pro

3

 

-

Přemístění telekomunikačního sloupu společnosti Cetin, který stojí na pozemku obce Horoměřice

Pro

3

 

-

Vybudování chodníku pro pěší a oddělení pozemku s následným umístěním vodorovného dopravního značení na části stávajícího panelového podkladu

Pro

3

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O podání námitek v rámci správního řízení ve věci bytový dům – dělení pozemku, přeložka inženýrských sítí, s tím že rada obce vycházela z informací, že neexistují žádné písemné podklady ve věci aktivit Castelfranco s.r.o., Praha 1, v zast. Global Property a.s. Praha 5, avšak ve spisové dokumentaci na stavebním úřadě ve Velkých Přílepech byl dohledán souhlas obce s dělením pozemku, viz. příloha č. 3

Pro

3

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Žádost o řešení situace s potkany – byt. dům ul. Meliorační 435

Pro

3

 

-

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č, 428/39 , k.ú. Horoměřice na obec Horoměřice

Pro

3

-

Informace KÚ pro Středočes. kraj o zahájení řízení a vyznačení plomby parc. č. 460/9 a 460/10, k.ú. Horoměřice – duplicitní vlastník

Pro

3

-

Zápis č. 2 jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky Školní jídelny Horoměřice, okres Praha –západ, příspěvkové organizace ze dne 14.6.2019

Pro

3

       

Zapsal: Ivana Petříková – vedoucí úřadu

Ivan Král - místostarosta

 

Příl. č. 1 - fa pro obec č. 20 ze dne 18.6.2019
Př. č. 3

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice