Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 2 - 2019

 

ze zasedání rady obce dne 15. 1. 2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluven: Jan Herčík

Program:

1

Zahájení

2

Pošta

3

Faktury pro obec (př.:1)

4

Návrh rozpočtu základní školy a školní jídelny pro rok 2019 (př.:č. 2)

5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s FCC Regios a.s. pro rok 2019 (separace odpadů)

6

Zpráva z Katastrálního úřadu ohledně zápisu pozemku 70/1 (statek)

7

Různé

8

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Dodatek č. 5 ke sml. s FCC Regios a.s.

Pro

4

-

Rozpočet základní školy a školní jídelny

Pro

4

 

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Příspěvek od firmy Family Living Horoměřice na infrastrukturu obce z poz.:400/38, 400/295

Pro

4

-

Zprávu z Katastrálního úřadu ohledně zápisu pozemku 70/1 (statek)

Pro

4

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 
 

priloha 1 seznam faktur
priloha 2 navrh rozpoctu MS 2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice