Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 18 - 2019

 

 

ze zasedání rady obce dne 21.5.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př. č. 1)

3

Schválení účetní uzávěrky PO základní škola Horoměřice

4

Schválení účetní uzávěrky PO mateřská škola Horoměřice

5

Schválení účetní uzávěrky PO mateřská škola Horoměřice

6

Odpověď Královské kanonie premonstrátů na Strahově

8

Stížnost k územnímu řízení na par. č. 163/47 v k. ú. Horoměřice

9

Žádost o jednosměrný provoz v ulic M. Alše OD zástupců SVJ v ulici Karla IV.

10

Vymáhání poplatků, upřesnění k rozhodnutí rady č. 16

11

Návrh na přepracování obecně závazné vyhlášky obce Horoměřice z roku 2015 „ O odpadech“ na základě upozornění oddělení nakládání s odpady, odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu pro Středočeský kraj

12

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Horoměřice

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Žádost o jednosměrný provoz v ulic M. Alše od zástupců SVJ v ulici Karla IV.

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O odpovědi Královské kanonii premonstrátů na Strahově

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Účetní uzávěrky PO základní škola Horoměřice

Pro

5

 

-

Účetní uzávěrky PO mateřská škola Horoměřice

Pro

5

-

Účetní uzávěrky PO mateřská škola Horoměřice

Pro

5

-

Návrh na přepracování obecně závazné vyhlášky obce Horoměřice z roku 2015 „ O odpadech“ na základě upozornění oddělení nakládání s odpady, odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu pro Středočeský kraj

Pro

5

-

Stížnost k územnímu řízení na par. č. 163/47 v k. ú. Horoměřice

Pro

5

-

Vymáhání poplatků, upřesnění k rozhodnutí rady č. 16

Pro

5

-

Plán kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí Horoměřice

Pro

5

Zapsal: Ivana Petříková – vedoucí úřadu

Ověřil: Ivana Král - místostarosta

 

fa pro obec rada č.18 21.5.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice