Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 15 - 2019

 

 

ze zasedání rady obce dne 16.4.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluven: Antonín Čacký

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec

3

Stížnost p. M. L. ohledně nedostatků odpadových kontejnerů v ulici TGM

4

Návrh řešení dopravy v ulicích Karla IV a M. Aleše od J.V.

5

Vyúčtování grantů

6

Žádost o odprodej části obecního pozemku panu K. par. č.

7

Přijetí daru od ŘLP pro MŠ na ozdravný pobyt dětí

8

Zpráva ORIT – doporučení na pasportizaci WIFI sítě

9

Neuhrazené poplatky

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a:

-

Přijetí daru od ŘLP pro MŠ na ozdravný pobyt dětí

Pro

4

II. Rada obce r o z h o d l a:

-

O pasportizaci WIFI sítě OU – budu předložena cenová nabídka

Pro

4

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Stížnost p. M. L. ohledně nedostatků odpadových kontejnerů v ulici TGM

Pro

4

 

-

Návrh řešení dopravy v ulicích Karla IV a M. Aleše od J.V.

Pro

4

-

Informaci o vyúčtování grantů

Pro

4

-

Žádost o odprodej obecního pozemku panu K.

Pro

4

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřila: - vedoucí úřadu Ivana Petříková

 

faktury rada č.15 16.04.2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice