Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 11 - 2019

 

ze zasedání rady obce dne 19.3. 2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová

Omluven : Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př-č.1)

3

Žádost o zařazení bodu na zasedání zastupitelstva: Harmonogram kroků, které povedou k schválení nového územního plánu

4

Žádost o odkoupení pozemku k.č.245/50 a části pozemku k.č.245/49 panem. P.K.

5

Žádost společnosti Přemyslovské střední Čechy o. p. s o finanční příspěvek 5 Kč na obyvatele a rok.

6

Žádost pana P.K. o odkoupení části pozemku k. č. 245/50 a části pozemku k.č.245/49

7

Žádost o souhlas s přijmutím daru od firmy Simplecoin s. r. o pro mateřskou školu

8

Různé

9

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Žádost společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s o finanční příspěvek 5 Kč na obyvatele a rok.

Pro

5

-

Přijmutí daru od firmy Simplecoin s. r. o pro mateřskou školku

Pro

5

 

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Žádost o zařazení bodu na zasedání zastupitelstva Harmonogram kroků, které povedou k schválení nového územního plánu.

Pro

5

 

-

Žádost pana P.K. o odkoupení části pozemku k.č. 245/50 a části pozemku k.č.245/49 - řeší pí. Štědroňská

Pro

5

Zapsal: - místostarosta Aleš Sedláček

Ověřil: - místostarosta Ivan Král

 

rada č.11 faktury

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice