Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 10 - 2019

 

2019 v 08.30 hodin, na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluven : Jan Herčík

Program:

1

Zahájení

2

Faktury za práci pro obec (př.č1)

3

Žádost p. Šindlera (1.VHS) o odstranění starého vodovodního řádu v lokalitě Nad Prahou

4

Nabídka na zřízení útulku pro kočky

5

Žádost o stanovisko obce k potřebnosti lékárny v Horoměřicích

6

Vyjádření k PD na akci: Rodinné domy na poz. par. č. 298/41 a298/77

7

Řešení neoprávněného postupu stavebníka p. S. na obecním pozemku p.č.216/82

8

Petice proti stavební uzávěře.

9

Zrušení konkurzu na ředitele školní jídelny a vyhlášení nového.

10

Různé

11

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Žádost o stanovisko obce k potřebnosti lékárny v Horoměřicích

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O zrušení konkurzu na ředitele školní jídelny a vyhlášení nového. (př.č.2)

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Žádost p. Šindlera (1.VHS) o odstranění starého vodovodního řádu v lokalitě Nad Prahou - budeme jednat s 1.VHS

Pro

5

 

-

Nabídka na zřízení útulku pro kočky – Obec nemá zájem

Pro

5

-

Petice proti stavební uzávěře.

Pro

5

-

Vyjádření k PD na akci: Rodinné domy na poz. par. č. 298/41 a298/77

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

Konkurs ředitelka školní jídelny druhé vyhlášení
rada č.10 faktury

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice