Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 1 - 2019

 

Obec Horoměřice

Zápis č. 1

ze zasedání rady obce dne 08.01.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Jan Herčík, Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Program:

1

Zahájení

2

Pošta

3

Faktury za práci pro obec ( př.č.1)

4

Školení pro zaměstnance OU – 14. 1. 2019 ( ALIS s.r.o)

5

Odhlašování dětí ze stravování MŠ ( 31. 12. 2018) řeší Aleš

6

Žádost p. D. R. o znemožnění přejezdu zeleného pásu do ulice Karla IV

7

Příkazní sml. s panem Kuchařem

8

Sml. s firmou Jena o bioodpadu na rok 2019 

9

Pachtovní sml. s AGRIVEP a.s

10

Seznam osob osvobozených od poplatků za komunálních odpad z důvodu trvalé nepřítomnosti na adrese TP.

11

Návrh na zvýšení poplatků za svoz směsného odpadu pro podnikatele

13

Schválení mzdového výměru ředitelky školy

14

Různé

15

Usnesení

16

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

1

-

Školení dne 14. 1. 2019 pro zaměstnance OU ( zúčastní se Š.M.)

Pro

5

2

-

Zabudování překážky v ulici Karla IV. do zeleného pásu na žádost D. R.

Pro

5

3

-

Seznam osob osvobozených od poplatků za komunální odpad

Pro

5

4

-

Uzavření příkazní sml. s panem Kuchařem na výkon silničního správního úřadu a výkonu ochrany přírody

Pro

5

5

-

Smlouvu s firmou Jena na svoz bio odpadu na rok 2019

Pro

5

6

-

Platový výměr řiditelce základní školy Horoměřice

Pro

5

7

-

Pachtovní sml. s firmou AGRIVEP a.s

Pro

5

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O zvýšení poplatků za svoz směsného odpadu pro podnikatele o 5%

Pro

5

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

1

-

Následné jednání s rodiči ohledně ohlašování obědů v MŠ

Pro

5

2

-

Zprávu o „vyhlášce o nočním klidu „

Pro

5

3

-

Protokol o kontrole č.1496/18/229 provedenou OSSZ Praha- západ

Pro

5

4

-

Protokol ČŠI o kontrole v základní škole Horoměřice

Pro

5

Zapsal: - Ivan Král

Ověřil: - Aleš Sedláček

 

priloha cislo 1 faktury k zapisu 1_2019

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice