Horoměřice
Horoměřice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

za rok 2017

 

počet písemně podaných žádostí o informace:                                 20

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:                                 1

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                          0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:                 

     -

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:                                                         

     -

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:                                                        

   -

počet stížností, podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:       

                                                           -

další informace, vztahující se k uplatňování zákona:                         -

 

 

            Jedná se o žádosti o informace podávané písemnou formou, datovou schránkou nebo elektronickou poštou.

 

            V průběhu roku 2017 odpovídali pracovníci obecního úřadu, starosta a místostarostové průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

           

 

V Horoměřicích dne 8. 1. 2018

 

Zpracovala: Bc. Jana Kohoutová                                                                

 

 

                                                                                                          Zdeněk Babka

                                                                                                                starosta

 

 

Projednáno v zastupitelstvu obce dne 12. 2. 2018

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice