Horoměřice
Horoměřice

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

za rok 2011

 

počet písemně podaných žádostí o informace:                                 15

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:                              0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                       0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:                      -

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:                                                          -

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:                                                                                                                   -

počet stížností, podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:                                                           -

další informace, vztahující se k uplatňování zákona:                         -

 

 

            Jedná se o žádosti o informace podávané písemnou formou nebo elektronickou poštou.

 

            V průběhu roku 2011 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

 

 

           

 

V Horoměřicích dne 17. 1. 2012

 

Zpracovala: Jana Kohoutová                                                           

 

 

                                                                                                          Václav Kášek

                                                                                                               starosta

 

 

Projednáno v zastupitelstvu obce dne 25. 1. 2011

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice