Horoměřice
Horoměřice

Zápis ze zastupitelstva č. 4 - 2019

ze zasedání zastupitelstva obce Horoměřice, které se konalo

dne 12.02.2019 v Galerii Orchidea, Horoměřice

Dle prezenční listiny přítomni: Vlastimil Altmann, Zdeněk Babka, Antonín Čacký Vladimír Dvořák, Šárka Fajkošová, Marcela Helerová, Jan Herčík , Filip Kohutič, Ivan Král, Luboš Langer, Jan Mikulka, Monika Němcová, Aleš Sedláček, Jindřich Srb

Omluveni: Jana Kohoutová

NAVRŽENÝ PROGRAM:

1

Zahájení

2

Schválení: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro firmu Česká telekomunikační infrastruktury a.s (CETIN), par.č..451/8 ( ostatní komunikace v k.ú. Horoměřice zapsaný na LV č.10001 pro obec Horoměřice,), za úplatu

3

Schválení: Kupní smlouva ve prospěch ČRZ Distribuce a.s par. č. st. 1544 v k.ú. Horoměřice zapsaný na LV č.1001pro obec Horoměřice o výměře 14. metrů čtverečních, za úplatu

4

Schválení: Vyhlášení „Opatření obecné povahy rady Obce Horoměřice: Územní opatření o stavební uzávěře celého území obce Horoměřice.“

5

Zpráva z rady

6

Různé

7

Kontrola usnesení a závěr

Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Jan Herčík, konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva obce, a proto je zastupitelstvo usnášení schopné a jmenoval zapisovatelku Evu Kybicovou.

Určení zapisovatele, schválení ověřovatelů a návrhové komise

Hlasování č. 1:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Návrhová komise: Antonín Čacký Šárka Fajkošová

Hlasování č. 2:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání Antonín Čacký a Zdeněk Babka, si zápis přečetli a podepsali bez připomínek. Z přítomných zastupitelů nejsou vůči zápisu také žádné připomínky. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání provedl starosta, usnesení jsou průběžně plněna.

Starosta se zeptal členů zastupitelstva, nemají-li připomínky nebo návrhy na rozšíření programu zasedání: bez připomínek a návrhů.

Starosta nechal hlasovat o schválení programu zasedání, tak jak byl navržen.

Hlasování č. 3:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Schválení: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro firmu Česká telekomunikační infrastruktury a.s (CETIN), par.č..451/8 (ostatní komunikace v k.ú. Horoměřice zapsaný na LV č.10001 pro obec Horoměřice), za úplatu.

Podklady zaslány s pozvánkou.

Hlasování č. 4:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Schválení: Kupní smlouva ve prospěch ČRZ Distribuce a.s par. č. st. 1544 v k.ú. Horoměřice zapsaný na LV č.10001pro obec Horoměřice o výměře 14. metrů čtverečních, za úplatu

Podklady zaslány s pozvánkou.

Hlasování č. 5:

Pro:

14

Proti:

0

Zdržení:

0

Schválení: Vyhlášení „Opatření obecné povahy rady Obce Horoměřice: Územní opatření o stavební uzávěře celého území obce Horoměřice.“

Starosta vysvětluje, že uzávěru sice vyhlašuje rada, ale rada chce projednat tento závažný bod v zastupitelstvu, aby mohly být vzneseny připomínky, návrhy nebo úpravy.

Diskuse k tomuto tématu přednostně zastupitelé:

Vladimír Dvořák – proč uzávěrou omezujeme celou obec, všechny občany si bereme jako rukojmí, proč neomezíme developery? Reaguje starosta – po konzultaci s právníky je vhodnější udělat uzávěru jako celek a z ní potom lze dělat výjimky, které ale musejí být v souladu s konceptem rozvojem obce Horoměřice.

Dle Vladimíra Dvořáka právníci upozorňují, že vydání výjimek je možné, pokud daná stavba není v rozporu s důvody, které vedly k vydání stavební uzávěry nebo pokud tyto důvody již pominuly, a to pouze v odůvodněných případech (odůvodněním je nedostatek vodovodní kapacity, nedostatek komunikací, naplněná kapacita školek a školy - pak se na x let nebude moci postavit ani rodinný dům a nebude možné udělit výjimku). K tomuto diskutovali Filip Kohutič, Aleš Sedláček, Ivan Král, Zdeněk Babka, Jan Herčík. V souladu s uzávěrou zmíněn obchvat Horoměřic a pokračující výstavba v okolních obcích, která zatíží komunikace v Horoměřicích.

Uzávěra skončí schválením nového územního plánu, na kterém se intenzivně pracovalo od roku 2016. Stávající ÚP po prodloužení platí do r. 2022.

Luboš Langer navrhuje regulativy jen na novou zástavbu. Proč nebude uzávěra na lokality, kde se staví ve velkém? Opětovně vysvětluje Aleš Sedláček.

Během diskuze požaduje Filip Kohutič uvést do zápisu, že nesouhlasí s uzávěrou a nechce nést odpovědnost za škody, které tímto vzniknou.

Nyní diskutují i hosté z řad veřejnosti:

Pan K.V. reaguje na ochranné pásmo vodního zdroje v oblasti Chotola s tím, že voda je tam pitná, neobsahuje tetrachlor a trichlor. Znečištěná voda byla v části obce Za Drupolem. P. P., pí. Ř.H. chtějí uzávěru pro developery, nebo pro občany

Dotaz pí. P.M. – proč byla odsunuta účinnost nového územního plánu? Odpovídá Zdeněk Babka - nový územní plán neschválil kraj (majitelé pozemků chtěli překvalifikovat zemědělský půdní fond na stavební parcely). Ministerstvo pro místní rozvoj nepovolilo tuto změnu. Š.D. vznesl dotaz, zda nelze řešit uzávěru stavebním povolením (nebylo by to jednodušší?)

- p. Pa. – co když nestihnete odsouhlasit územní plán ve volebním období? Lepší by bylo tlačit na developery, nechat v platnosti stávající ÚP a dodělat nový

- další připomínky – v ÚP omezit výškové budovy, zastavitelnost….

- p. Vo. – stavební uzávěru v nejnutnějším rozsahu, uzávěra nemá být nástrojem stavebního a územního řízení…

- p. S.V. – byly velké připomínky k ÚP, který se nelíbil občanům. Postup stávajícího vedení je v souladu s jejich programy a vůlí většiny obyvatel obce. Všichni se měli seznámit se zákonem, s tím, co je to stavební uzávěra.

Diskuse trvala více než 2 hodiny.

Po diskuzi mělo dojít k hlasování.

Zastupitelstvo pověřuje radu, aby vyhlásila stavební uzávěru podle podkladových materiálů. V tomto okamžiku se Vladimír Dvořák vymezuje proti uzávěře kvůli nedostatečným informacím v podkladech a navrhuje hlasování podle jmen. (ANO, takto evidujeme a budeme evidovat hlasování na zastupitelstvu i v budoucnu)

Protinávrh:

Luboš Langer nesouhlasí s územním opatřením o stavební uzávěře celého území obce Horoměřice, tak jak bylo předloženo 12. 2. 2019 zastupitelstvu obce a dává protinávrh ve znění: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s územním opatřením o stavební uzávěře celého území obce Horoměřice, tak jak bylo předloženo z toho důvodu, že nebylo zdůvodněno, proč je územní opatření realizováno na celém katastrálním území obce. Účel uzávěry nebyl podložen žádnými obornými posudky nebo studiemi.

Hlasování o protinávrhu Luboše Langera

Hlasování č. 6:

Pro:

4

Proti:

10

Zdržení:

0

Zdeněk Babka

Vlastimil Altmann

Luboš Langer

Antonín Čacký

Filip Kohutič

Šárka Fajkošová

Vladimír Dvořák

Marcela Helerová

Jan Herčík

Ivan Král

Jan Mikulka

Monika Němcová

Aleš Sedláček

Jindřich Srb

Původní návrh: Zastupitelstvo pověřuje radu obce vyhlášením opatření o stavební uzávěře na celém území katastru obce Horoměřic.

Hlasování č. 7

Pro:

10

Proti:

4

Zdržení:

0

Vlastimil Altmann

Zdeněk Babka

Antonín Čacký

Luboš Langer

Šárka Fajkošová

Filip Kohutič

Marcela Helerová

Vladimír Dvořák

Jan Herčík

Ivan Král

Jan Mikulka

Monika Němcová

Aleš Sedláček

Jindřich Srb

Zprávy rady obce

Filip Kohutič – dotaz na vyhlášku o nočním klidu

Zdeněk Babka – má obavy ze změny pojištění obce kvůli podhodnocení majetku obce

Luboš Langer – Dotaz zda rada obce pověřila v souvislosti s uzávěrou Ivana Krále, aby obeslal dotčené orgány? – zatím nepověřila. Proces je na samém začátku.

Zastupitelstvo obce bere zprávu z rady na vědomí

Diskuse p. Ku. k zastávce v Lipkách – lze namalovat čáru na silnici, dát značku zákaz předjíždění, jak je to se zálivem, jedná obec s premonstráty?, špatné internetové připojení v ul. K Chotolu a možné zasíťování ve spolupráci s obcí.

Zdeněk Babka – dotaz na jednání s Letištěm ohledně vzduchotechniky a apel na tlak na letiště, aby k realizaci došlo co nejdříve.

starosta informoval o dalších koncertech vážné hudby ve statku, o přípravě rozpočtového opatření týkající se spotřeby el. energie u ČOV

Další zasedání zastupitelstva dne 9. 4. 2019 v 18.00 hodin, místo bude upřesněno

Usnesení a závěr

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Babka a Aleš Sedláček

Starosta obce: Jan Herčík

Usnesení č. 4

ze zasedání zastupitelstva Obce Horoměřice,

které se konalo dne 12.02.2019 v Galerii Orchidea Horoměřice

I. Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o:

program zasedání zastupitelstva

ověřovatele zápisu - Aleš Sedláček, Zdeněk Babka

návrhovou komisi – Antonín Čacký, Šárka Fajkošová

program zasedání zastupitelstva

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s (CETIN), par.č..451/8 (ostatní komunikace v k.ú. Horoměřice zapsaný na LV č.10001 pro obec Horoměřice), za úplatu

Kupní smlouvu ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. parc. č. st. 1544 v k.ú. obce Horoměřice - zapsaný na LV č.10001 pro obec Horoměřice o výměře 14 metrů čtverečních, za úplatu

II. Zastupitelstvo obce pověřilo:

Radu obce vyhlášením opatření o stavební uzávěře na celém území katastru obce Horoměřice

III. Zastupitelstvo obce v z a l o n a v ě d o m í:

Zprávy z činnosti rady obce od 3. do 4. zasedání zastupitelstva obce

IV. Zastupitelstvo obce r o z h o d l o:

O konání 5. zasedání zastupitelstva dne 9.4 2019 v 18.00 hodin, místo bude upřesněno.

Připomínky ověřovatelů:

Ověřovatel:

Ověřovatel:

Starosta / místrostarosta:

Aleš Sedláček

Zdeněk Babka

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice