Horoměřice
Horoměřice

Zápis ze zastupitelstva č. 1 - 2018 - ustavující zasedání

Zastupitelstvo obce Horoměřice

Zápis č. 1

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horoměřice

které se konalo dne 1. 11. 2018 od 18.00 hodin v jídelně statku Horoměřice, Velvarská 1

Dle prezenční listiny přítomni: doc. Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., p. Babka Zdeněk, p. Čacký Antonín,

p. Dvořák Vladimír, Ing. Fajkošová Šárka, MVDr. Herčík Jan, CSc.,

Bc. Kohoutová Jana, p. Kohutič Filip, p. Král Ivan, Ing. Langer Luboš,

doc. Ing. Mikulka Jan, CSc., MUDr. Němcová Monika, Ing. Sedláček Aleš,

p. Srb Jindřich

Omluvena: Ing. Helerová Marcela

NAVRŽENÝ PROGRAM:

1) Zahájení

2) Zpráva o průběhu a výsledku voleb

3) Složení slibu

4) Schválení jednacího řádu

5) Schválení volebního řádu

6) Volba volební komise

7) Volba starosty

8) Rozhodnutí o počtu místostarostů

9) Volba místostarosty/ů

10) Volba členů rady obce

11) Rozhodnutí o počtu uvolněných členů zastupitelstva a funkcích, pro které budou uvolněni

12) Rozhodnutí o měsíční odměně neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72), vč. odměny při souběhu dvou nebo tří funkcí (§ 74 odst. 3)

13) Různé

14) Usnesení

15) Závěr

1) Zahájení

Zasedání zastupitelstva obce zahájil p. Zdeněk Babka, dosavadní starosta, přivítáním všech přítomných. Nejprve se ujistil, zda nechce zasedání řídit nejstarší zvolený zastupitel doc. Jan

Mikulka. Poté konstatoval, že je přítomno 14 nově zvolených členů zastupitelstva obce, proto je zastupitelstvo usnášeníschopné.

P. Babka jmenoval jako zapisovatelku J. Kohoutovou.

Ověřovatelé zápisu: p. Čacký a p. Kohutič

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

Návrhová komise: doc. Ing. Altmann, Ph.D., doc. Ing. Mikulka, CSc.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

P. Babka přečetl návrh programu zasedání. Poté se zeptal členů zastupitelstva, zda mají připomínky k navrženému programu.

P. Čacký navrhl, aby se body č. 5 a 6 sloučily do jednoho bodu č. 5 – „Rozhodnutí o způsobu volby“ a další body posunout (přečíslovat).

Hlasování o návrhu p. Čackého

Pro: 11 hlasů Proti: 0 Zdržení: 3 hlasy

Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání se změnou v bodech č. 5 a 6, které se sloučily do bodu č. 5 – Rozhodnutí o způsobu volby a další body se posunuly

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

2) Zpráva o průběhu a výsledku voleb

Zprávu přečetla Bc. Kohoutová – příloha č. 1

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o průběhu a výsledku voleb na vědomí.

3) Složení slibu

Slib členů zastupitelstva obce přednesl Zdeněk Babka.

Všichni přítomní členové zastupitelstva pak postupně převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Horoměřice a hlasitým „slibuji“ a podpisem přečtený slib složili.

Listina s textem slibu a podpisy zastupitelů je přílohou č. 2.

4) Schválení jednacího řádu

Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce, totožný s dosud platným jednacím řádem schváleným na veřejném zasedání dne 5. 11. 2014, obdrželi členové zastupitelstva spolu s pozvánkou – příloha č. 3.

Zastupitelé se po krátké diskusi shodli, že nyní není třeba jednací řád měnit, v případě potřeby jej lze změnit později.

Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád tak, jak byl navržen.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

5) Rozhodnutí o způsobu volby

P. Čacký navrhl pro volby do funkcí veřejnou volbu.

P. Kohutič navrhl volit tajnou volbou, protože je považována za svobodnější.

Hlasování o protinávrhu p. Kohutiče volit tajnou volbou

Pro: 4 hlasy Proti: 10 hlasů Zdržení: 0

Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou volbu

Pro: 10 hlasů Proti: 3 hlasy Zdržení: 1 hlas

6) Volba starosty

P. Král navrhl do funkce starosty MVDr. Jana Herčíka.

Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce starosty obce Horoměřice MVDr. Jana Herčíka, CSc.

Pro: 13 hlasů Proti: 0 Zdržení: 1 hlas

Nově zvolený starosta MVDr. Herčík se od toho okamžiku ujal řízení zasedání.

7) Rozhodnutí o počtu místostarostů

Starosta MVDr. Herčík navrhl, aby místostarostové byli dva.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec bude mít 2 (dva) místostarosty.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

8) Volba místostarostů

Starosta MVDr. Herčík navrhl do funkce 1. místostarosty Ing. Aleše Sedláčka.

Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce 1. místostarosty obce Horoměřice Ing. Aleše Sedláčka.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

Dále starosta navrhl do funkce 2. místostarosty Ivana Krále.

K tomuto návrhu přečetl Ing. Langer názor ODS, že by pan Král neměl zastávat jakoukoli funkci ve vedení obce a mít vliv na spravování majetku obce. ODS považuje jeho zvolení do funkce za riziko. Tento názor vychází ze skutečnosti, že byl pan Král v roce 2006 pravomocně odsouzen k podmíněnému tříletému trestu se zkušební dobou 5 let a dále mu byl uložen 6letý zákaz podnikat a zastávat funkce ve statutárních orgánech obchodních společností a družstev. Celý text stanoviska ODS – příloha č. 4.

Starosta MVDr. Herčík k tomu sdělil, že zodpovědnost za rizika uvedená ve stanovisku ODS bere na sebe.

Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce 2. místostarosty obce Horoměřice Ivana Krále.

Pro: 10 hlasů Proti: 4 hlasy Zdržení: 0

9) Volba členů rady obce

Místostarosta Ing. Sedláček navrhl do funkce členky rady obce Ing. Marcelu Helerovou.

Starosta MVDr. Herčík navrhl do funkce člena rady obce Antonína Čackého.

Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce členky rady obce Ing. Marcelu Helerovou.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení 0

Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce člena rady obce Antonína Čackého.

Pro: 10 hlasů Proti: 2 hlasy Zdržení: 2 hlasy

10) Rozhodnutí o počtu uvolněných členů zastupitelstva a funkcích, pro které budou uvolněni

Starosta MVDr. Herčík navrhl, aby zastupitelstvo mělo 1 (jednoho) uvolněného člena, kterým bude 2. místostarosta Ivan Král.

Zastupitelstvo obce určuje podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro funkci místostarosty bude uvolněn pan Ivan Král.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

11) Rozhodnutí o měsíční odměně neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72), vč. odměny při souběhu dvou nebo tří funkcí (§ 74 odst. 3)

Členové zastupitelstva obdrželi spolu s pozvánkou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění platném v roce 2018 (příloha č. 5) a přílohu tohoto nařízení ve znění platném po novele č. 202/2018 Sb. od 1. 1. 2019 (příloha č. 6). Toto nařízení stanovuje měsíční odměny uvolněných členů zastupitelstva a maximální částky měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva.

Starosta MVDr. Herčík navrhl stanovit dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva měsíční odměny ve výši:

- místostarosta 26 515,- Kč

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

- členové rady 6 758,- Kč

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

Pan Kohutič připomněl, že pokud jsou stanovovány měsíční odměny neuvolněným zastupitelům v maximální výši, což schválená částka pro členy rady splňuje, bylo by lépe s ohledem na novelu nařízení vlády platnou od 1. 1. 2019 nestanovovat měsíční odměnu v nominální hodnotě, ale jako „maximální výši“, aby toto jedno rozhodnutí bylo platné pro letošní i příští rok.

Zastupitelé se pak rozhodli hlasování o odměnách členů rady zrušit a hlasovat o nich znovu společně s odměnami pro další neuvolněné zastupitele.

- Zastupitelstvo obce stanovilo měsíční odměny pro členy rady obce, předsedy výborů a komisí a členy zastupitelstva v maximální výši dle platného znění NV č. 318/2017 Sb.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

Bc. Kohoutová upozornila, že nebyla zatím nebyla schválena odměna pro starostu a citovala § 72 odst. 4 zákona o obcích, podle kterého platí, že pokud zastupitelstvo neuvolněnému starostovi nestanoví odměnu, náleží mu měsíční odměna ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela starostovi, který je pro výkon své funkce uvolněn.

Starosta MVDr. Herčík na to sdělil, že je s tím srozuměn.

- Zastupitelstvo na návrh starosty rozhodlo dle § 74 odst. 3 zákona o obcích, že při souběhu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna pouze za jednu funkci, a to za tu, za kterou dle NV č. 318/2017 Sb. lze stanovit nejvyšší odměnu.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

12) Různé

- Pan Čacký navrhl zastupitelům zvoleným za ODS, aby navrhli své kandidáty na předsedy výborů, které by mohlo zastupitelstvo obce zvolit již na dnešním zasedání.

Pan Babka navrhl do funkce předsedy finančního výboru Ing. Luboše Langera a do funkce předsedy kontrolního výboru Filipa Kohutiče.

Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce předsedy finančního výboru Ing. Luboše Langera.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru Filipa Kohutiče.

Pro: 14 hlasů Proti: 0 Zdržení: 0

- Zastupitelé se dohodli na termínu příštího zasedání zastupitelstva v úterý 20. 11. 2018 v 18.00 hodin na obecním úřadě.

- Starosta MVDr. Herčík poděkoval občanům za důvěru, díky níž proběhla změna ve vedení obce. Poděkoval též dosavadnímu zastupitelstvu. Je si vědom, že programy všech kandidujících stran a sdružení se hodně prolínají, odchylky mezi nimi jsou poměrně malé.

Popřál novému zastupitelstvu, aby rozhodovalo moudře. Plánuje zapojit do rozhodování veřejnost, chce dělat besedy s občany, poslouchat jejich názory a náměty. Chce oživit Horoměřice, aby se v nich žilo dobře všem.

- Starosta na závěr pozval zastupitele i občany na koncert vážné hudby do Rytířského sálu

23. 11. 2018 od 19.00 hodin. Vystoupí Amadeus trio.

Připomínky ověřovatelů: bez připomínek

Filip Kohutič

Antonín Čacký

MVDr. Jan Herčík, CSc. - starosta13) Kontrola usnesení a závěr

Usnesení č. 1

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Horoměřice,

které se konalo dne 1. 11. 2018 v jídelně statku Horoměřice, Velvarská 1

I. Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o :

- ověřovatele zápisu: p. Antonín Čacký a p. Filip Kohutič

- návrhovou komisi ve složení: doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., a doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

- program zasedání se změnou v bodech č. 5 a 6, které se sloučily do bodu č. 5 – Rozhodnutí o způsobu volby a další body se posunuly

- jednací řád tak, jak byl navržen

- veřejnou volbu

II. Zastupitelstvo obce r o z h o d l o :

- že obec bude mít 2 (dva) místostarosty

- dle § 74 odst. 3 zákona o obcích, že při souběhu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna pouze za jednu funkci, a to za tu, za kterou dle NV č. 318/2017 Sb. lze stanovit nejvyšší odměnu

III. Zastupitelstvo obce u r č u j e :

- podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro funkci místostarosty bude uvolněn pan Ivan Král

IV. Zastupitelstvo obce z v o l i l o :

- do funkce starosty obce Horoměřice MVDr. Jana Herčíka, CSc.

- do funkce 1. místostarosty obce Horoměřice Ing. Aleše Sedláčka

- do funkce 2. místostarosty obce Horoměřice Ivana Krále

- do funkce členky rady obce Ing. Marcelu Helerovou

- do funkce člena rady obce Antonína Čackého

- do funkce předsedy finančního výboru Ing. Luboše Langera

- do funkce předsedy kontrolního výboru Filipa Kohutiče

V. Zastupitelstvo obce v z a l o n a v ě d o m í :

- zprávu o průběhu a výsledku voleb

VI. Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e :

- dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva měsíční odměny:

pro místostarostu, členy rady obce, předsedy výborů a komisí a členy zastupitelstva v maximální výši dle platného znění NV č. 318/2017 Sb.

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO


Filip Kohutič

Antonín Čacký

MVDr. Jan Herčík, CSc. - starosta

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice