Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 8/2003 - tržní řád

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 8 /2003
TRŽNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 15. 9. 2003 podle § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), v platném znění, § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění, a zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou vydává tržní řád.

ČÁST PRVNÍ

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovit podmínky, za kterých lze realizovat prodej zboží a poskytovat služby na území obce Horoměřice na tržištích a tržních místech, mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím.

 

(2) Tento tržní řád se v souladu s § 18 odst. 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, vztahuje také na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona na celém území obce Horoměřice.

 

 

Článek 2

Vymezení pojmů

 

(1) Tržiště je veřejně přístupné prostranství dočasně nebo i trvale určené k prodeji zboží a poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na vymezených prodejních místech.

 

(2) Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z prodejních zařízení.

 

(3) Tržní místo je tržiště dočasně zřízené pro konání jednorázové akce při mimořádných příležitostech (oslavy, společenské události, trhy). O jeho zřízení, umístění, vybavení a o podmínkách jeho provozování rozhoduje rada obce.

 

(4) Provozovatel tržiště je právnická nebo fyzická osoba zodpovědná za provoz tržiště.

 

(5) Prodejcem se pro účely této vyhlášky rozumí osoba, která prodává zboží a poskytuje služby na tržištích a tržních místech.

 

Článek 3

 

Povinné vybavení tržiště

 

(1) Tržiště musí být vybaveno zpevněným povrchem.

 

(2) Provozovatel tržiště je povinen vyznačit prostor tržiště, na viditelném místě označit provozní dobu, název nebo jméno provozovatele a jméno osoby odpovědné za provoz tržiště, případně provozní řád tržiště, je-li stanoven.

 

(3) Tržiště musí být vybaveno nádobou na provozní odpad.

 

 

Článek 4

 

Povinnosti provozovatele

 

(1) Provozovatel tržiště je povinen zajistit na tržišti pořádek, bezpečnost a dodržování tržního řádu. K tomuto účelu stanoví osobu zodpovědnou za provoz tržiště.

 

(2) Provozovatel tržiště je povinen zajistit pravidelný odvoz provozního odpadu.

 

(3) Provozovatel může vypracovat provozní řád tržiště, kterým stanoví pravidla pro udržení pořádku na tržišti. Provozní řád musí být v souladu s tímto tržním řádem obce. Pokud provozovatel provozní řád vypracuje, je povinen jej umístit na viditelném místě na tržišti.

 

(4) Provozní řád obecního tržiště je uveden v článku 7.

 

 

Článek 5

 

Podmínky prodeje na tržištích

 

(1) Na tržišti mohou prodávat zboží a poskytovat služby fyzické a právnické osoby, které mají příslušné oprávnění živnostenského úřadu. Dále zde mohou prodávat fyzické osoby nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti.

 

(2) Prodej a poskytování služeb musí být uskutečňován v souladu s platnými právními, hygienickými, veterinárními a fytosanitárními předpisy.

 

(3) Prodejce, který prodává zboží nebo poskytuje služby na tržišti, je povinen viditelně označit své prodejní místo obchodním jménem a identifikačním číslem, dále údajem o sídle nebo místě podnikání. V případě, že prodejce je nepodnikající fyzickou osobou, označí své prodejní místo jménem, příjmením a místem bydliště.

 

(4) Prodej z ložné plochy automobilu je možný jen za podmínky, že prodejce zaparkuje automobil na vyznačených prodejních místech na tržišti. Mimo prostor tržiště je prodej z ložné plochy automobilu zakázán.

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

OBECNÍ TRŽIŠTĚ

Článek 6

 

Vymezení místa obecního tržiště

 

(1) Pro tržní prodej a poskytování služeb občanům v Horoměřicích je vyhrazeno obecní tržiště v ulici Ke Skále po levé straně ve směru od ulice K Sadu k nákupnímu středisku na pozemku č. parc. 451/7 v k. ú. Horoměřice. Tržiště začíná 25 metrů od hranice ulice K Sadu, přiléhá k plotu hřiště Sokola Horoměřice. Tržiště zabírá 3 metry široký pás od plotu v délce 29 metrů, od rohu plotu pokračuje ještě v délce 6,5 metru, zde se rozšiřuje na šíři 4 metry. Celková plocha tržiště je tedy 110,5 m2. Tržiště je vyznačeno vodorovným a svislým dopravním značením.

Na tržišti jsou vyznačena jednotlivá prodejní místa (viz plánek v příloze č. 2).

 

(2) Provozovatelem obecního tržiště je Obec Horoměřice.

 

Článek 7

Provozní řád obecního tržiště

 

(1) Obecní tržiště je provozováno celoročně. Doba prodeje a poskytování služeb je stanovena od 6.00 do 19.00 hodin.

 

(2) Prodejce může obsadit prodejní místo až po zaplacení poplatku dle článku 8, u předplacených míst nejdříve 1 hodinu před započetím prodejní doby, tento čas je určen pro postavení stánku či prodejního zařízení a vybalení zboží. Prodejce je povinen vyklidit prodejní místo nejpozději 1 hodinu po ukončení prodejní doby, tj. do 20.00 hodin.

 

(3) Opustí-li prodejce během dne prodejní místo včetně odstranění prodejního zařízení, může obec toto místo úplatně přenechat dalšímu zájemci.

 

(4) Prodejce je povinen k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená.

 

(5) Prodejce může po ohlášení a zaplacení poplatku (viz článek 8) obsadit kterékoli volné prodejní místo.

 

(6) Parkování automobilu, který slouží prodejci k přepravě zboží, podléhá placení poplatku za užívání veřejného prostranství, jako by šlo o prodejní zařízení, pokud jej prodejce zaparkuje na tržišti. Automobil musí být zaparkován tak, aby nepřesahoval vyznačený prostor tržiště.

 

(7) Prodejce je povinen udržovat na tržišti pořádek. Při ukončení prodeje před odchodem z tržiště je povinen prodejní místo uklidit a uvést do původního stavu. Není dovoleno mimo provozní dobu ponechávat na tržišti prodejní zařízení nebo jejich části. K úklidu běžného provozního odpadu prodejce použije nádobu na odpad zajišťovanou provozovatelem tržiště. Kartony a velké obaly odveze prodejce z prodejního místa a odstraní na vlastní náklady.

 

(8) Prodejce, který hrubým způsobem porušuje tržní řád Obce Horoměřice a obecní vyhlášky, odmítá spolupracovat se správcem tržiště nebo kontrolními orgány, může být rozhodnutím obecního úřadu z tržiště vykázán. Zaplacené poplatky se v tomto případě nevracejí.

Článek 8

 

Ohlašovací povinnost a placení poplatků

 

(1) Prodejce je povinen na Obecním úřadě Horoměřice ohlásit prodej před jeho zahájením.

 

(2) Prodejce je povinen před zahájením prodeje zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství. Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou Obce Horoměřice.

 

(3) Poplatek se platí vždy za celé prodejní místo, které je na tržišti vyznačeno, i když stánek nebo prodejní zařízení zabírá jen jeho část.

 

(4) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, obec v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění vyměří poplatek platebním výměrem a zvýší včas nezaplacené poplatky o penále v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Prodejce je v tomto případě povinen dlužný poplatek neprodleně uhradit včetně penále.

 

(5) Odmítne-li prodejce uhradit dlužný poplatek a penále podle odstavce 4, je povinen okamžitě opustit prostor obecního tržiště. V tomto případě se jedná o neoprávněný zábor veřejného prostranství a bude řešen podle přestupkového zákona.

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

TRŽNÍ PRODEJ MIMO OBECNÍ TRŽIŠTĚ

 

Článek 9

 

(1) Na jiných veřejných prostranstvích obce, než je vyhrazené obecní tržiště, nelze provozovat tržiště.

 

(2) Na soukromých pozemcích lze provozovat tržiště pouze se souhlasem obce a v souladu s územním plánem obce. Seznam povolených tržišť je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

(3) Při mimořádných příležitostech (oslavy, společenské události, trhy) může rada obce rozhodnout o zřízení tržního místa.

 

 

Článek 10

Zřízení nového tržiště

 

(1) Zřízení nového tržiště je možné po odsouhlasení dodatku této vyhlášky zastupitelstvem obce.

 

(2) Žádost o zřízení nového tržiště podává žadatel – provozovatel tržiště písemně Obci Horoměřice. Zastupitelstvo o žádosti rozhodne do 2 měsíců. Žádost musí obsahovat:

 

a) přesné označení provozovatele tržiště (název, sídlo a IČO právnické osoby, nebo jméno, příjmení, adresu a rodné číslo fyzické osoby);

 

b) přesné vymezení a kapacitu tržiště;

 

c) způsob zabezpečení povinností vyplývající z tohoto tržního řádu, zejména článků 3, 4 a 5.

 

d) provozní podmínky tržiště (zejména prodejní dobu), případně provozní řád, je-li vypracován.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek 11

 

(1) Na tržištích na území obce Horoměřice je zakázán prodej zboží ohrožujícího mravní výchovu mládeže, prodej syrového masa, ryb, zvěřiny a prodej pyrotechnických výrobků.

 

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na prodej zboží z automatů obsluhovaných zákazníkem a pojízdné prodejny.

 

 

Článek 12

 

Sankce

 

(1) Porušení této vyhlášky lze postihnout:

 

a) podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění pokutou až do výše 30 000,- Kč za porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách vydaných na úseku jejich samostatné působnosti;

 

b) podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pokutou až do výše 200 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce pro právnickou nebo fyzickou osobu, která je podnikatelem, pokud jiný právní předpis nestanoví pokutu vyšší.

 

(2) Pokuty podle odstavce 1 písmeno a) ukládá Obecní úřad Horoměřice po projednání v přestupkové komisi. Pokuty podle odstavce 1 písmeno b) ukládá rada Obce Horoměřice.

 

 

Článek 13

 

Kontrola prodeje

 

(1) Kontrolu prodeje na tržištích a tržních místech v Horoměřicích mohou provádět:

- provozovatel tržiště nebo osoba jím pověřená;

- obecní policie;

- policie ČR;

- živnostenský úřad;

- další státní orgány podle zvláštních předpisů.

 

(2) Při kontrole se prodejce musí prokázat platným průkazem totožnosti, oprávněním živnostenského úřadu a dokladem o úhradě poplatku za užívání veřejného prostranství, není-li jeho prodejní místo na soukromém pozemku.

 

 

Článek 14

 

(1) Tento tržní řád se vztahuje na celé území obce Horoměřice a je závazný pro celý územní obvod obce včetně soukromých pozemků.

 

(2) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 5/2003.

 

(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 10. 2003.

 

 

 

Václav Kášek - starosta

Ing. Zdeněk Sadílek - místostarosta

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 8/2003 – Tržní řád

 

 

 

Seznam povolených tržišť na soukromých pozemcích

 

 

 

1. Tržiště na pozemku Sokola Horoměřice, parc. č. 207/46

 

 

Tržiště se nachází na soukromém pozemku Sokola Horoměřice, po pravé straně ulice Velvarské ve směru od Prahy. Přiléhá k plotu kolem hřiště Sokola, začíná u vstupní brány ke hřišti, končí na rohu plotu u nákupního střediska. Tvoří ho nepravidelný šestiúhelník o rozloze 383 m2 (viz plánek).

 

Součástí tržiště je šest zděných stánků stojících na tomto pozemku.

 

 

Plánek tržiště Sokola Horoměřice

 

 

 

 

Příloha č. 1 - plánek tržiště Sokola
Příloha č. 2 - plánek obecního tržiště

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice