Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 6/1997 o zákazu umístění strojů a parkování vozidel na veřejném prostranství

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 6/1997
O ZÁKAZU UMÍSTĚNÍ STROJŮ A PARKOVÁNÍ VOZIDEL
NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Obecní zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 3. 11. 1997 podle § 16 odst.1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku o zákazu umístění strojů a parkování vozidel na veřejném prostranství (dále jen parkování).

Účelem vyhlášky je zlepšení veřejného pořádku, životního prostředí a klidu v obci.

Článek 1

V katastru obce je bez povolení obecního úřadu zakázáno umísťovat nebo parkovat na veřejném prostranství maringotky, zemědělské, stavební, zemní, energetické a poháněcí stroje a dále všechny druhy motorových vozidel, která jsou v nepojízdném stavu.

Tento zákaz platí trvale ve dne i v noci.

Článek 2

V katastru obce je bez povolení obecního úřadu na veřejném prostranství v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. zakázáno parkování nákladních aut o celkové hmotnosti převyšující 1500 kg a autobusů.

V době od 6.00 hod. do 22.00 hod. se parkování řídí vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích.

Článek 3

V katastru obce je na veřejném prostranství zakázáno:

a) mytí, čištění a mazání všech strojů a vozidel,

b) natírání a lakování všech strojů a vozidel,

c) provádění takových oprav strojů a vozidel, při nichž dochází k rozsáhlejším demontážím, nebo může dojít k vypouštění a úniku provozních kapalin (benzin, nafta, oleje, brzdová kapalina, kyselina apod.)

Článek 4

Výjimku ze zákazu podle č.1 a 2 může na základě písemné žádosti majitele nebo provozovatele povolit obecní úřad vyhrazením trvalého parkovacího místa.

Výjimka může být poskytnuta i firmě nebo živnostníkovi, který písemně požádá o vyhrazení parkoviště pro své zákazníky, nebo k provádění stavebních prací. Poplatek za vyhrazení parkovacího místa určuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.

Parkoviště může být vyhrazeno na předem stanovenou dobu, nebo trvale.

Výjimka ze zákazu podle čl. 3 se neposkytuje.

Pro veřejně prospěšné účely vyhradí parkoviště obec.

Článek 5

V žádosti o vyhrazení parkoviště uvede žadatel :

a) jméno nebo firmu a adresu,

b) požadované umístění parkoviště (nejlépe situační plánek),

c) druh, typ, SPZ a počet vozidel,

d) druh stroje s rozměry,

e) účel žádosti,

f) požadovaný počátek vyhrazení parkoviště z časovým vymezením.

K žádosti o vyhrazení parkoviště na dobu delší než dva měsíce připojí žadatel vyjádření všech občanů, kteří do vzdálenosti 50 m vzdušnou čarou od požadovaného parkoviště bydlí nebo mají svou provozovnu.

Článek 6

O žádosti vyhrazení parkoviště, časově omezené nejdéle do dvou měsíců, rozhodne obecní úřad nejpozději do jednoho týdne od podání, prostřednictvím obecního strážníka.

Článek 7

O žádosti vyhrazení parkoviště na dobu delší než dva měsíce nebo časově neomezenou rozhodne obecní rada do jednoho měsíce od podání.

Článek 8

Při posouzení žádosti budou brány v úvahu zejména následující skutečnosti :

a) jestli žadatel může parkovat na svém pozemku,

b) vliv na životní prostředí a na bezpečnost silničního provozu,

c) případná negativní stanoviska občanů podle čl. 5.

Článek 9

Vyhrazení parkoviště do dvou měsíců nelze pro stejného žadatele, vozidlo, nebo účel poskytnout opakovaně, ani je prodloužit bez vyjádření sousedů a projednání v obecní radě.

Článek 10

Doklad o vyhrazení parkoviště a označení vozidla vydá v případě kladně rozhodnuté žádosti obecní úřad po zaplacení poplatků podle vyhlášky o místních poplatcích.

Článek 11

U parkovišť vyhrazených na neomezenou dobu dojde k prodloužení na další rok automaticky zaplacením stanoveného poplatku do 31.1. tohoto dalšího roku. Nezaplacením poplatku oprávnění zaniká.

Článek 12

O zrušení vyhrazeného parkoviště může rozhodnout obecní rada v těchto případech :

a) nedodržování stanovených podmínek,

b) z důvodu obecného zájmu.

V případě zrušení podle bodu a) se zaplacený poplatek nevrací. V případě zrušení podle bodu b) se vrátí poměrná část poplatku za každý nezapočatý měsíc, nebo je po dohodě vyhrazeno jiné parkoviště.

Článek 13

Vyhrazené parkoviště si uživatel může nechat na vlastní náklady předepsaným způsobem označit.

Po zrušení vyhrazeného parkoviště je uživatel povinen na vlastní náklady značení odstranit.

Článek 14

Uživatel je povinen udržovat na svoje náklady na vyhrazeném parkovišti pořádek, a to včetně odklízení sněhu a posypu v zimním období.

Článek 15

Chce-li uživatel na vyhrazeném parkovišti parkovat jiný typ vozidla, než pro který byl souhlas udělen, může tak učinit jen se souhlasem obecního úřadu, který při výraznější odlišnosti může požadovat podání nové žádosti podle čl. 5.

Článek 16

Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. a postiženo pokutou podle charakteru porušení takto:

§ 22 odst. 1 písm. d) do výše 2000,- Kč,

§ 23 odst. 1 písm. ch) do výše 5000,- Kč,

§ 45 odst. 1 do výše 3000,- Kč,

§ 48 do výše 1000,- Kč.

Článek 17

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 19. 11. 1997.

Václav Kášek Eva Šenová

starosta místostarostka

Obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 6-1997 o zákazu umístění strojů a parkování vozidel na veřejném prostranství.PDF (536.56 kB)

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice