Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 5/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 5/2008
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 16. 6. 2008 podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných

tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních pořadů

 

(1) Za účelem zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných kulturních akcí včetně tanečních zábav a diskoték se stanovuje povinnost ukončit tyto akce nejpozději do 23.00 hodin. Toto omezení se týká následujících akcí:

  1. diskotéky, taneční zábavy a další kulturní a společenské akce v provozovnách sídlících na adrese Velvarská 105, Horoměřice.

(2) K zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejně přístupných kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték se stanovuje závazná podmínka zákazu otevírání oken a vstupních dveří (mimo příchod a odchod osob) po 22.00 hod. Tato podmínka se týká všech uvedených akcí pořádaných v katastru obce Horoměřice.

(3) Veřejně přístupné taneční zábavy a diskotéky je po 22. hodině zakázáno pořádat na veřejných prostranstvích.

Článek 2

Povinnosti pořadatele

 

(1) Pořadatel veřejně přístupných kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték, je povinen oznámit Obecnímu úřadu Horoměřice minimálně 1 týden před jejich konáním:

a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele včetně jeho identifikačního čísla, má-li je přiděleno;

b) označení druhu akce, místo a datum jejího konání;

c) počátek akce;

d) ukončení akce u akcí uvedených v čl. 1 odst. (1);

e) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní;

f) počet členů pořadatelské služby.

(2) Pořadatel je povinen zajistit, aby členové pořadatelské služby byli přítomni v průběhu konání celé akce a označeni viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

Článek 3

Výkon kontroly, sankce

 

(1) Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Obecní policie Horoměřice.

(2) Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze udělit pokutu podle zvláštních právních předpisů1).

Článek 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 2. 7. 2008

Václav Kášek - starosta

Jana Kohoutová - místostarostka

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice