Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 5/2004, která nahrazuje OZV č. 1/1992 Obce Horoměřice o zřízení Obecní policie Horoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 5/2004
která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/1992 Obce Horoměřice o zřízení Obecní policie Horoměřice

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 13. 12. 2004 podle § 10 písm. d), § 35a odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. i) a s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a podle § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/1992 o zřízení obecní policie obce Horoměřice v souladu s platnou právní úpravou:

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obecní policie Horoměřice byla zřízena od 14. 1. 1992 obecně závaznou vyhláškou č. 1/1992.

(2) V souvislosti s novelou zákona č. 311/2002 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, je Obecní policie Horoměřice s platností od 1. 1. 2003 zřízena jako orgán obce Horoměřice.

 

Článek 2

Úkoly obecní policie

 

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Horoměřice a plní další úkoly, stanovené zvláštními právními předpisy.

 

 

Článek 3

Řízení obecní policie

 

(1) Obecní policii řídí starosta obce Horoměřice.

(2) Strážníci Obecní policie Horoměřice jsou v pracovním poměru k obci Horoměřice.

 

Článek 4

Povinnosti a oprávnění strážníků

 

Povinnosti a oprávnění strážníků stanoví zákon č. 533/1991 Sb. o obecní policii v platném znění.

 

Článek 5

Zrušovací ustanovení

 

Tato vyhláška dnem nabytí účinnosti ruší obecně závaznou vyhlášku obce Horoměřice č. 1/1992.

 

Článek 6

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2005.

 

 

Václav Kášek – starosta

Ing. Zdeněk Sadílek – místostarosta

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice