Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 4/2016 o udržování čistoty a pořádku na území obce Horoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 4/2016
o udržování čistoty a pořádku na území Obce Horoměřice

___________________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 24. 10. 2016 podle § 10 písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Zajišťování a udržování pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích je povinností nejen orgánů obce, kterým tuto povinnost ukládá zákon, ale i všech právnických a fyzických osob sídlících, bydlících či z jiného důvodu se zdržujících na území obce Horoměřice.

(2) Cílem vyhlášky je zajištění veřejného pořádku, udržení kulturního prostředí a estetického vzhledu obce.

 

 

Článek 2

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.[1]

Článek 3

Udržování čistoty, pořádku a vzhledu veřejného prostranství

(1) V zájmu udržení a zlepšování estetického vzhledu obce je v obci je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství.

(2) Na veřejném prostranství je v této souvislosti zakázáno zejména:

a) cokoliv odhazovat mimo odpadkové koše a nádoby k tomu určené (zejména smetí, papíry, obaly, žvýkačky, zbytky potravin ap., včetně nedopalků cigaret, zápalek, doutníků, cigár aj.);

b) vytvářet nepovolené skládky odpadů;

c) znečišťovat veřejná prostranství odpadními vodami nebo jinými znečišťujícími kapalinami (zejména ropnými produkty, čisticími prostředky, provozními kapalinami apod.) při mytí motorových vozidel, dopravních prostředků a ostatní techniky;

d) poškozovat a znečišťovat zařízení obecního mobiliáře umístěného na veřejném prostranství, dopravní značení, značení ulic, sloupy veřejného osvětlení, zastávky MHD, nádoby na odpad, nádoby na posypový materiál, lavičky, odpadkové koše, herní prvky na dětských hřištích;

e) znečišťovat a poškozovat omítky domů, ploty, chodníky, zastávky MHD, lavičky a další veřejně prospěšná zařízení obce malováním tzv. graffiti, nápisů a jiných zobrazení bez souhlasu majitele;

f) vylepovat plakáty, letáky, transparenty a oznámení na jiných místech než na vyhrazených plakátovacích plochách (deskách);

g) vybírat z popelnic a nádob na separovaný sběr odpady (zejména papír) a rozhazovat je po okolí;

h) vymetat na veřejné prostranství, např. na chodníky, vozovku, ke kanalizačním vpustím nebo na veřejnou zeleň smetí, bláto a listí ze soukromých pozemků;

 

(3) Dále je zakázáno narušovat vzhled veřejné zeleně, zejména:

i) vjížděním motorovými i nemotorovými vozidly včetně jízdy na koních na plochy zeleně, a to i na plochy připravované pro zeleň, parkováním na zelených plochách, včetně ploch u rybníků a nádrží, vyšlapáváním chodníčků na travnatých plochách za účelem zkrácení cesty;

j) vstupováním na plochy květinových záhonů, jakož i na místa, kam je vstup zakázán orientačním nebo informačním značením obecního úřadu;

k) trháním květin, lámáním větví nebo jiným poškozováním stromů, keřů a jiných částí zeleně včetně součástí zahradní architektury;

l) zakládáním ohňů za účelem vypalování trávy, pálení keřů, křovin a dřevin.

 

 

 

Článek 4

Zajištění veřejného pořádku

Za účelem zajištění veřejného pořádku v obci je na veřejných prostranstvích v obci zakázáno:

a) provozovat jakékoliv podvodné hry (např. skořápky apod.)

b) zakládat ohně a používat jakékoliv pyrotechnické výrobky na veřejných prostranstvích s výjimkou dne 31. prosince, kdy je použití zábavné pyrotechniky povoleno při dodržení bezpečnostních opatření;

 

Článek 5

Sankce

Porušování této vyhlášky bude posuzováno podle platných právních předpisů.[2]

 

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

(1) Dohled nad dodržováním této vyhlášky vykonávají:

a) pověření pracovníci Obecního úřadu Horoměřice;

b) členové zastupitelstva Obce Horoměřice;

c) členové komise životního prostředí Obce Horoměřice;

d) členové kontrolního výboru zastupitelstva Obce Horoměřice;

e) Obecní policie Horoměřice;

f) Policie ČR.

 

(2) Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 1/2016.

 

(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 11. 11. 2016.

 

 

 

Zdeněk Babka - starosta

Jana Kohoutová - místostarostka

 

 

[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

[2] např. § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 42a a § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 23 a § 25 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice