Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 4/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 4/2008
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 16. 6. 2008 podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit jednak opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví způsobenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých, a dále zamezit činnostem, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci.

Článek 2

Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětská hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Článek 3

Činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci

Požívání alkoholu na veřejném prostranství je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví nebo majetku.

Článek 4

Vymezení veřejných prostranství, kde je zakázáno požívat alkoholické nápoje

(1) Požívání alkoholu je zakázáno na vymezených plochách veřejného prostranství v obci Horoměřice.

(2) Vymezené plochy veřejného prostranství se zákazem požívání alkoholických nápojů jsou uvedeny v přílohách č. 1 5 této vyhlášky.

Článek 5

Výjimky

Výjimky ze zákazu uvedeného v čl. 4 může povolit obecní úřad při pořádání kulturních, společenských nebo sportovních akcí pořádaných nebo povolených obcí.

Článek 6

Kontrola

Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádí Obecní policie Horoměřice.

Článek 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 2. 7. 2008

Václav Kášek - starosta

Jana Kohoutová - místostarostka

 

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce Obce Horoměřice č. 4/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Veřejné prostranství vymezené takto:

 

Prostor před nákupním střediskem, ulice Ke Skále až k ulici K Sadu, prostor tržiště, parkoviště a před Sokolovnou vně oplocení, ulice Revoluční až na konec pozemku Sokolovny, ulice Velvarská až k ulici Kamenické, ulice Požárníků, celé prostranství U Křížku včetně parčíku, ulice Spojovací až přes křižovatku v ulici Hrdinů, ulice Hrdinů až k ulici Velvarské, ulice Velvarská až na konec domu č.p. 4, prostor okolo vodní nádrže U Dvora, prostor před č.p. 1 (AGRIVEP), ulice K Rybníku až k ulici K Ovčínu, celý prostor Bytovek až k hranici zemědělsky obdělávaného pozemku a dále podél oplocení zahrádky restaurace U Toma na hranu budovy nákupního střediska.

Příloha č. 2

k obecně závazné vyhlášce Obce Horoměřice č. 4/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Veřejné prostranství vymezené takto:

 

Prostor parku pod zámkem včetně přilehlé komunikace, ulice K Rybníku, prostor rybníka Pod Luky včetně přilehlých nezemědělských pozemků a komunikací, prostor kolem ČOV včetně komunikace, celý prostor Prvního remízku, prostor rybníka Pod ČOV včetně břehů, hrází, vodoteče a přilehlých komunikací.

Příloha č. 3

k obecně závazné vyhlášce Obce Horoměřice č. 4/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Veřejné prostranství vymezené takto:

 

1. Dětské hřiště mezi ulicemi Politických vězňů a Spojovací včetně přilehlých částí ulic, ulice U Studánky, parčík U Studánky včetně břehů rybníka Raboch, autobusové zastávky V Lipkách a prostor Panské zahrady vně oplocení.

2. Prostor mezi bytovkami Za Drupolem a okolo bytového domu v ulici Za Drupolem včetně přilehlých částí ulic Za Drupolem a K Roklím

3. Prostor křižovatky ulic K Lesu, Za Humny a Konzumní včetně přilehlých travnatých ploch.

Příloha č. 4

k obecně závazné vyhlášce Obce Horoměřice č. 4/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

 

Veřejné prostranství vymezené takto:

 

Prostor V Roklích od konce zahrádek ve stráni, palouk, biokoridor Rokle až k hranici parcel v lokalitě Višňovka II.

Příloha č. 5

k obecně závazné vyhlášce Obce Horoměřice č. 4/2008

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

 

Veřejné prostranství vymezené takto:

 

Celý prostor Druhého remízku mezi ploty zahrádek dole a nahoře a celý prostor rekultivované skládky Na Skále včetně přilehlé cesty a prostranství do vzdálenosti 30 m od menhiru.

 

 

 

 

Grafická část příloh je k nahlédnutí na Obecním úřadě Horoměřice.


 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice