Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 4/2003 o dodržování nočního klidu a ochraně před hlukem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 4/2003
o dodržování nočního klidu a ochraně před hlukem

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 23. 6. 2003 podle § 10 písm. a) a b), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), v platném znění, a podle § 96 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Účelem této vyhlášky je zajistit dodržování nočního klidu v obci a zamezit šíření hluku, jehož se lze vyvarovat.

Článek 2

Vymezení pojmů

Doba nočního klidu je doba od 22.00 do 6.00 hodin.

Veřejnou produkcí hudby se rozumí živá či reprodukovaná hudba provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu určených.

Soukromou produkcí hudby je živá či reprodukovaná hudba provozovaná na soukromých pozemcích a v soukromých objektech.

Článek 3

Zamezení šíření hluku

Občané a organizace jsou povinni zabezpečit, aby se při provozu strojních zařízení a jejich používání zamezilo vzniku a šíření hluku, jehož se lze vyvarovat. To platí i pro jinou činnost, při níž může vzniknou hluk.

Hlučnost projevu osob se musí na všech místech jejich pobytu omezit na míru přiměřenou místu pobytu a jeho podmínkám. To platí zejména v době nočního klidu.

Hudební nástroje, rozhlasové a televizní přijímače a všechna zařízení určená k reprodukci zvuku se smějí používat jen takovým způsobem, aby nezúčastněné osoby nebyly rušeny.

Článek 4

Veřejné produkce hudby

Provozovatelé veřejné produkce hudby jsou povinni zabezpečit, aby občané žijící v okolí produkce nebyli obtěžování hlukem.

V době nočního klidu jsou veřejné produkce hudby povoleny pouze v uzavřených provozovnách při uzavřených oknech a dveřích.

Veřejné produkce hudby mimo uzavřené provozovny, např. v zahradních restauracích apod., jsou v době nočního klidu zakázány.

Článek 5

Soukromé produkce hudby

V době nočního klidu mimo uzavřené prostory jsou zakázány také soukromé produkce hudby, a to na veřejném prostranství, na soukromých pozemcích i v soukromých objektech.

Článek 6

Sankce

Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze uložit pokutu podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích až do výše 30 000 Kč.

Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může být za porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce uložena pokuta podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích až do výše 200 000 Kč.

Článek 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 10. 7. 2003.

Václav Kášek - starosta

Ing. Zdeněk Sadílek - místostarosta

Obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 4-2003 o dodržování nočního klidu a ochraně před hlukem.pdf (364.56 kB)

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice