Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 3/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1. prosince 1999

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 3/2006
kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 2/1999 o závazné části územního plánu
sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1. prosince 1999.

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2006 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice (dále ÚPnSÚ), který byl schválen obecním zastupitelstvem dne 20. září 1999.

 

Článek 2

Rozsah platnosti vyhlášky

 

1) Vyhláška platí pro území obce Horoměřice.

2) Platnost této vyhlášky je stejná jako platnost vyhlášky obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části ÚPnSÚ – časové období platnosti není omezeno.

 

Článek 3

Příslušné změny

 

1) Příslušné změny ve stanoveném využití ploch jsou obsaženy v územně plánovací dokumentaci „Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Horoměřice“.

2) Vyhláška obce Horoměřice č. 2/1999 o závazné části ÚPnSÚ Horoměřice ze dne 1. 12. 1999 se doplňuje v části třetí, článku 21 o odstavce (11) a (12) obsahující regulativy pro zastavitelnost území a výškovou hladinu zástavby na celém území obce a specifické požadavky pro plochy řešené ve Změně č. 7 ÚPnSÚ v lokalitách A a C.

Doplněné odstavce (11) a (12) jsou uvedené v příloze č. 1, nedílné části této vyhlášky.

 

Článek 4

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 28. 12. 2006.

 

 

Václav Kášek – starosta

Jana Kohoutová - místostarostka

 

 

 

příloha č. 1

obecně závazné vyhlášky obce Horoměřice č. 3/2006,

 

kterou se mění a doplňuje vyhláška obce Horoměřice č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1. 12. 1999.

 

 

Část třetí

Čl. 21

vybrané rozvojové lokality

 

(11) Pro nové stavby v současně zastavěném a zastavitelném území na rozvojových plochách se stanovují plošné regulativy prostorového uspořádání a využití území.

(a) Čistě obytné území

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy pozemku.

Maximální výška objektů bude 10 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy (přesahovat smí pouze specifické části, např. komíny, antény, apod.).

 

(b) Všeobecné obytné území

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy pozemku.

Maximální výška objektů bude 15 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy (přesahovat smí pouze specifické části, např. komíny, antény, apod.).

 

(c) Všeobecné smíšené území

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 60 % celkové plochy pozemku.

Maximální výška objektů bude 15 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy (přesahovat smí pouze specifické části, např. komíny, antény, apod.).

Maximální výška objektů v lokalitě A, která je předmětem řešení Změny č. 7 ÚPnSÚ Horoměřice, bude 12 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy.

 

(d) Zahrádkové a chatové osady

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 20 % celkové plochy pozemku a zastavěná plocha nadzemních staveb nesmí přesáhnout celkově 64 m2.

Maximální výška objektů bude 6 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy (přesahovat smí pouze specifické části, např. komíny, antény, apod.).

 

(e) Území nerušící výroby

Zastavěná plocha nesmí přesáhnout 70 % celkové plochy pozemku.

Maximální výška objektů bude 12 m nad průměrnou niveletou rostlého terénu zastavěné plochy (přesahovat smí pouze specifické části, např. komíny, antény, apod.).

 

(12) Pro plochy řešené v návrhu Změny č. 7 v lokalitách A a C musí být respektovány závěry „Vyhodnocení vlivů Změny č. 7 ÚPnSÚ Horoměřice na životní prostředí a veřejné zdraví“ (EIA), vypracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (září 2005, Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí).

(a) Na základě výsledku „Vyhodnocení vlivů Změny č. 7 ÚPnSÚ Horoměřice na životní prostředí a veřejné zdraví“ se zakotvuje povinnost provést :

* bezškodnou likvidaci srážkových vod ve vazbě na změnu odtokových poměrů,

* archeologické průzkumy,

* nezávadnou likvidaci odpadních vod a odpadů,

* ochrana ovzduší,

* realizaci protihlukových opatření v chráněných místnostech.

(b) V souvislosti s výstavbou čerpací stanice PHM a autobusových zastávek v lokalitě A musí být provedeny vhodné terénní úpravy vedoucí ke zlepšení odtokových poměrů a na základě podrobného hydrologického průzkumu bude rozhodnuto o umístění monitorovacích vrtů indukujících kvalitu podzemních vod.

(c) V lokalitě C (v klínu mezi silnicemi II / 240 a II / 241 - pozemky sadů p.č. 109/6, 109/7, 127 a 128) nesmí dojít ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů podle § 50 zákona č. 114 / 1992 Sb., které se na území podle SEA vyskytují. Výjimku lze udělit po provedeném správním řízení na základě biologického posouzení v souladu s § 67 zákona č. 114 / 1992 Sb..

 

 

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice