Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 3/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 2/1999 o závazné části ÚPnSÚ Horoměřice

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 3/2005
kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 2/1999 o závazné části územního plánu
sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1. prosince 1999.

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 12. 9. 2005 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice (dále ÚPnSÚ), který byl schválen obecním zastupitelstvem dne 20. září 1999.

 

Článek 2

Rozsah platnosti vyhlášky

 

1) Vyhláška platí pro území obce Horoměřice.

2) Platnost této vyhlášky je stejná jako platnost vyhlášky obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části ÚPnSÚ – časové období platnosti není omezeno.

 

Článek 3

Příslušné změny

 

1) Vyhláška obce Horoměřice č. 2/1999 se mění a doplňuje v části druhé, článku 3 o odstavec 7, uvedené v příloze č. 1 - nedílné části této vyhlášky.

2) Vyhláška obce Horoměřice č. 2/1999 se mění a doplňuje v části čtvrté, článku 27, odst. 2 o veřejně prospěšné stavby vymezené v Návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Horoměřice:

18. Místní komunikace, sběrná – kategorie B2

19. Biopropustky v LBK

 

Článek 4

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 10. 2005.

 

 

 

Václav Kášek – starosta

Jana Kohoutová – místostarostka

 

 

 

příloha č. 1

obecně závazné vyhlášky obce Horoměřice č. 3/2005,

 

kterou se mění a doplňuje vyhláška obce Horoměřice č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1. 12. 1999.

 

 

 

Část druhá

Závazné regulativy funkčního využití území, polyfunkční území a monofunkční plochy

 

Čl. 3

(7) Na území obce musí být dodržovány všechny zásady uvedené v § 127 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů).

Na území obce se musí vlastníci pozemků a staveb zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžovali jiné vlastníky nebo čím by vážně ohrožovali výkon jejich práv.

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice