Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 3/2004 změna územního plánu č. 5

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 3/2004

kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 2/1999 o závazné části územního plánu

sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1. prosince 1999.

 

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2004 podle § 29 odst.3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice (dále ÚPnSÚ), který byl schválen obecním zastupitelstvem dne 20. září 1999.

 

Článek 2

Rozsah platnosti vyhlášky

 

1) Vyhláška platí pro území obce Horoměřice.

2) Platnost této vyhlášky je stejná jako platnost vyhlášky obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části ÚPnSÚ – časové období platnosti není omezeno.

 

Článek 3

Příslušné změny

 

Příslušné změny ve využití ploch jsou obsaženy v územně plánovací dokumentaci „Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Horoměřice“.

 

Článek 4

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 10. 2004.

 

 

 

 

Václav Kášek – starosta

Jana Kohoutová - místostarostka

 

 

PŘÍLOHA č. 1

 

obecně závazné vyhlášky obce Horoměřice č. 3/2004,

kterou se mění a doplňuje vyhláška obce Horoměřice č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1. 12. 1999

__________________________________________________________________________________

 

 

Vyjmenované druhy staveb,

 

pro které je k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s ustanovením § 125 a § 126 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha:

 

 1. Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu.

 

 1. Výstavba, rekonstrukce, likvidace železničních tratí, objektů na nich a přidružených objektů a zařízení. Výstavba, rekonstrukce, likvidace dálnic, silniční sítě I. – III. třídy, včetně objektů na nich a přidružených objektů a zařízení.

 

 1. Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených objektů a zařízení.

 

 1. Výstavba, rekonstrukce, likvidace údolních přehrad, vodních nádrží, kanálů, průplavů, splavných vodních toků a přidružených objektů a zařízení, včetně protipovodňových.

 

 1. Výstavba, rekonstrukce, likvidace jaderných a energetických zdrojů, transformačních stanic, rozvoden a rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.

 

 1. Výstavba, rekonstrukce, likvidace produktovodů a ropovodů včetně přidružených objektů a zařízení.

 

 1. Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.

 

 1. Výstavba, rekonstrukce, likvidace úložišť vyhořelého jaderného paliva, skladů nebezpečných, toxických, hygienicky závadných materiálů, látek a odpadů, rozsáhlých skládek odpadů.

 

 1. Výstavba, rekonstrukce, likvidace nemocnic, velkých výrobních závodů, chemických závodů a podniků se zbrojní výrobou a výrobou munice.

 

 1. Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléové stanice, radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem.

 

 1. Výstavba telekomunikačních budov, objektů a telekomunikačních sítí.

 

 1. Výstavba objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 m nad terénem.

 

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice