Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 3/1997 o zákazu vypalování porostů a zákazu spalování různých materiálů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 3/1997
o zákazu vypalování porostů a o zákazu spalování různých materiálů

Obecní zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 15.9.1997 podle § 16 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku o zákazu vypalování porostů a o zákazu spalování různých materiálů.

Článek 1

Ve smyslu § 5, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. se na celém katastru obce zakazuje vypalování rostlinného porostu, spalování posečeného nebo jinak odděleného porostu a spalování dalších materiálů na všech plochách s trvalou nebo sezónní vegetací.

Článek 2

Spalování rostlinného porostu, např. trávy, sena, křovin, slámy, spadaného listí, je možno provádět pouze mimo plochy s vegetací při splnění následujících podmínek:

a) při pálení nesmí být ohrožen život, zdraví nebo majetek,

b) při pálení musí být zajištěn nepřetržitý dozor osoby starší 18 let a musí být k dispozici potřebné hasební prostředky,

c) při pálení nesmí být ostatní občané obtěžováni dýmem, zápachem nebo spadem popela,

d) pálení nesmí být prováděno za silného větru nebo za větru, jehož směr by mohl zapříčinit rozšíření ohně nebo vznik požáru.

Článek 3

Za všech okolností je zakázáno spalovat zejména gumu, plasty, textilie, ropné látky, barvy a laky a předměty opatřené těmito prostředky, odpady z průmyslové výroby a další materiály, jejichž hořením mohou vznikat nebezpečné plyny.

Článek 4

Jestliže bude organizace nebo skupina občanů chtít poslední den měsíce dubna oslavit tradičním pálením čarodějnic, musí tuto skutečnost nejméně 3 dny předem ohlásit obecnímu úřadu s určením místa pálení ohně a určit osobu odpovědnou za dodržení ustanovení této vyhlášky.

Článek 5

Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle § 48 zákona č. 200/1990 Sb. Za takový přestupek je možno uložit pokutu do výše 1000,- Kč.

Článek 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 16. 9. 1997.

Václav Kášek - starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 9. 1997

Sejmuto z úřední desky dne: 1. 10. 1997

Obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 3-1997 o zákazu vypalování porostů a o spalování různých materiálů ke stažení (166.44 kB)

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice