Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 1/2017
o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Horoměřice se na svém zasedání dne 16. 1. 2017 usnesením č. 21 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Předmět obecně závazné vyhlášky

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon, nebo žádnou.

Článek 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1

Článek 3

Stanovení výjimečných případů,

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

(1) Doba nočního klidu se vymezuje od 0.00 do 6.00 hodin v následujících případech:

a) v noci před dny státních svátků, tj.

- v noci ze 7. května na 8. května,

- v noci ze 4. července na 5. července,

- v noci z 5. července na 6. července,

- v noci z 27. září na 28. září;

b) o Velikonocích v noci z neděle na pondělí;

c) v noci v den konání Anenské poutě (červenec);

(2) Doba nočního klidu se nevymezuje

a) v noci z 30. dubna na 1. května

b) v noci z 31. prosince na 1. ledna

(3) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené v odstavci (1) písm. c) bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Článek 4

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 3/2016 ze dne 19. 9. 2016. 

Článek 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 2. 2017

Zdeněk Babka - starosta

Jana Kohoutová - místostarostka

Obecně závazná vyhláška Obce Horoměřice č. 1-2017 o nočním klidu.PDF (223.01 kB)

1 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice