Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 1/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Horoměřice se na svém zasedání dne 2. 5. 2011 usnesením č. 6 usneslo vydat podle § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a podle zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

 

(1) Obec Horoměřice stanoví touto vyhláškou místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Horoměřice (dále jen „správce poplatku“).[1]

Článek 2

 

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. [2]

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci (1). [3]

Článek 3

Veřejné prostranství

 

Veřejným prostranstvím jsou pro účel poplatku všechna náměstí, ulice, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, hřiště a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, která jsou uvedena parcelními čísly katastru nemovitostí v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Článek 4

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo zvláštní užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo, případné zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého běžnému užívání.

Článek 5

 

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 8 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede [4]

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci (2) adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. [5]

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatních nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. [6]

(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatních povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. (2) písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Článek 6

 

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

Způsob užívání veřejného prostranství

sazba

za 1 den

(v Kč)

a) za provádění výkopových prací

5

b) za umístění stavebních zařízení

5

c) za umístění skládek materiálů

5

d) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

10

e) za umístění dočasných zařízení sloužících pro poskytování prodeje

10

f) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování

služeb

10

g) za umístění reklamních zařízení

20

h) za vyhrazení parkovacího místa

5

i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

5

j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10

k) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10

l) za umístění zařízení cirkusů

10

m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a

televizních děl

10

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle odst. (1) bod g) a h) je stanoven též paušální částkou za každý i započatý m2:

Způsob užívání veřejného prostranství

paušální částka

měsíční

roční

g) za umístění reklamního zařízení

500

5000

h) za vyhrazení parkovacího místa

50

200

Článek 7

 

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek za zábor veřejného prostranství pro provádění výkopových prací, za umístění stavebního zařízení a za umístění skládek materiálů – dle sazeb v článku 6 odst. (1) písmeno a), b), c) – oznámený předem podle článku 5 této vyhlášky – je splatný nejpozději v pondělí za zábory veřejného prostranství využívané v předchozím týdnu nebo v nejbližší pracovní den, je-li pondělí dnem pracovního volna.

Jiná splatnost může být dohodnuta jen na základě smlouvy uzavřené předem s Obcí Horoměřice.

(2) Ostatní poplatky stanovené denní sazbou dle čl. 6 odst. (1) jsou splatné vždy před započetím užívání, nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, pokud smlouva o užívání veřejného prostranství uzavřená s Obcí Horoměřice nestanoví jinak.

(3) Poplatek stanovený měsíční paušální částkou dle čl. 6 odst. (2) je splatný první pracovní den v příslušném měsíci.

(4) Poplatek stanovený roční paušální částkou dle čl. 6 odst. (2) je splatný do konce prvního měsíce období, za které se poplatek hradí.

Článek 8

 

Osvobození a úlevy

 

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,[7]

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.[8]

(2) Od poplatku se dále osvobozují sportovní a kulturní akce pořádané Obcí Horoměřice nebo spolky, které mají sídlo v obci Horoměřice.

 

Článek 9

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[9]

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]

Článek 10

 

Závěrečná ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 15. 12. 2010

Článek 11

 

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 6. 2011.

.............................................................. ..............................................................

starosta místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

SEZNAM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

 

parcelní čísla v katastrálním území a obci Horoměřice:

 

 

32/3 32/4 32/13 66/4 78/4 79/1 80/1

88/2 88/8 88/15 88/24 88/26 91/2 94/1

94/10 104/4 107/1 107/3 107/4 107/5 109/4

109/5 148/2 148/3 148/4 149/15 149/53 149/58

149/60 149/66 163/1 163/2 163/5 163/12 163/13

163/78 165 192/1 193/1 193/3 193/4 194/3

194/7 197/18 197/24 201/1 201/2 206/4 206/18

206/20 206/21 206/22 206/23 206/41 206/42 206/50

207/4 207/35 207/36 207/40 216/2 216/3 216/8

216/11 216/12 216/13 216/14 216/15 216/22 216/30

216/51 216/52 217/58 217/284 232/15 232/20 241/42

241/43 245/49 245/50 245/58 245/59 245/60 245/61

252/2 260/12 260/13 278/4 288/12 298/4 298/6

298/34 298/147 298/148 298/149 306/8 306/10 306/14

307/1 307/3 310/5 310/6 310/7 310/8 310/9

310/14 310/15 311/1 311/45 311/68 381/2 381/3

381/5 381/6 381/7 381/9 381/31 381/47 381/48

388/4 389/8 389/9 389/12 390/5 390/10 391/14

393/4 393/24 393/25 393/26 393/30 393/38 393/40

393/41 393/42 393/106 393/166 393/181 393/182 394/1

394/16 395/1 396 397/1 398 400/5 400/10

400/11 400/14 400/16 400/22 400/27 400/56 400/58

400/66 400/81 400/82 400/89 400/96 400/99 400/101

400/104 400/112 400/130 400/136 400/137 400/152 400/153

400/155 400/165 400/166 400/173 400/183 400/187 400/206

400/227 400/235 400/239 400/241 400/242 408/49 408/50

408/51 408/53 408/54 425/38 425/45 425/73 425/293

428/1 428/3 428/5 428/39 428/57 428/63 428/64

428/89 428/107 428/113 428/124 428/129 439/2 439/18

439/21 440 443/1 445 446/1 446/2 447/1

447/2 449/1 449/4 449/5 449/6 451/1 451/7

451/8 457/1 458/1 458/3 461/1 466/1 466/3

468/2 468/5 468/6 468/17 469/1 470 471/1

476/1 476/2 493 514 517 521 564

 

........................................................

Václav Kášek - starosta

 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 4 poslední věta zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice