Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 1/2004
o místním poplatku
za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Zastupitelstvo obce Horoměřice schválilo na svém zasedání dne 15. 3. 2004 podle § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a podle ustanovení § 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

 

Obec Horoměřice touto vyhláškou stanoví místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

 

Článek 2

Předmět poplatku

 

(1) Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku1), který se nachází na území obce Horoměřice, možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace vybudovanou obcí Horoměřice po nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. po 1. 1. 2002.

 

(2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Horoměřice.

 

Článek 3

Poplatník

 

(1) Poplatníkem je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Vlastník pozemku je fyzická nebo právnická osoba, která je jako vlastník zapsaná v katastru nemovitostí.

 

(2) Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

 

(3) Poplatek neplatí vlastníci zhodnocených stavebních pozemků, na kterých byla postavena a zkolaudována stavba před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. před 1. 1. 2002.

 

(4) V případě, že na pozemku uvedeném v článku 3 odst. (3) bude povolena další stavba po 1. 1. 2002, bude stavební pozemek uvedený v článku 2 odst. (1) související s touto stavbou podléhat poplatku.

 

Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí Obci Horoměřice jednorázově po vydání souhlasného rozhodnutí orgánu obce s připojením stavebního pozemku na stavbu vodovodu nebo kanalizace vybudovanou obcí.

 

Článek 5

Vyměření a splatnost poplatku

 

(1) Obecní úřad Horoměřice poplatek vyměří platebním výměrem po vydání souhlasného rozhodnutí orgánu obce s připojením stavebního pozemku na stavbu vodovodu nebo kanalizace vybudovanou obcí.

Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

(2) Poplatek je splatný do 60 dnů ode dne doručení platebního výměru poplatníkovi.

 

Článek 6

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku se stanoví nejvýše jako rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností.

 

(2) Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu3) v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace vybudovanou obcí.

 

(3) Výši sazby poplatku za 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví zastupitelstvo obce pro jednotlivé pozemky nebo lokality v příloze k této vyhlášce.

 

Článek 7

Osvobození

 

(1) Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci zhodnoceného stavebního pozemku, kteří na základě smlouvy s obcí přispěli k rozvoji infrastruktury obce finanční spoluúčastí na investicích nebo jiným ekonomicky přiměřeným způsobem.

 

(2) Je-li příspěvek vlastníka pozemku na rozvoj infrastruktury významně nižší než výše vyměřeného poplatku, může mu být na základě jeho žádosti poskytnuto osvobození ve výši jeho příspěvku.

 

Článek 8

Penále

 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku jeho nezaplacenou část platebním výměrem zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

 

Článek 9

Lhůty

 

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Článek 10

Prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

 

Článek 11

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2004.

 

 

 

Václav Kášek – starosta

Ing. Zdeněk Sadílek – místostarosta

 

 

__________________________

Poznámky:

1) § 9 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

2) vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice