Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 1/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/1999 o závazné části ÚPnSÚ Horoměřice

VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č.1/2003

kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č.2/1999 o závazné části územního plánu

sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1.prosince 1999.

 

Zastupitelstvo obce Horoměřice se usneslo dne 5.3.2003 vydat podle § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm b zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

1) Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku obce Horoměřice č.2/1999 za dne 1.prosince 1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice (dále ÚPnSÚ), který byl schválen obecním zastupitelstvem dne 20.září 1999.

 

 

Článek 2

Rozsah a platnost vyhlášky

 

1) Vyhláška platí pro území obce Horoměřice.

2) Platnost této vyhlášky je stejná jako platnost vyhlášky obce Horoměřice č.2/1999 ze dne 1.prosince 1999 o závazné části ÚPnSÚ – časové období platnosti není omezeno.

 

 

Článek 3

Příslušné změny

 

1) Příslušné změny ve využití ploch jsou obsaženy v územně plánovací dokumentaci „Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Horoměřice“.

 

 

Článek 4

Účinnost vyhlášky

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 22.3.2003.

 

 

Václav Kášek - starosta

Ing. Zdeněk Sadílek - místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 6.3.2003

Sejmuto s úřední desky dne : 22.3.2003

 

 

 

 
Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice