Horoměřice
Horoměřice

Vyhláška č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 2/1999 o závazné části ÚPnSÚ Horoměřice

VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE
č. 1/2002

kterou se mění a doplňuje vyhláška obce č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice ze dne 1. prosince 1999


Zastupitelstvo obce se usneslo dne 28. 1. 2002 vydat podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Účel vyhlášky

 1. Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice (dále ÚPnSÚ), který byl schválen obecním zastupitelstvem dne ze dne 20. září 1999.

Článek 2

Rozsah platnosti vyhlášky 

 1. Vyhláška platí pro území obce Horoměřice.
 2. Platnost této vyhlášky je stejná jako platnost vyhlášky obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části ÚPnSÚ.

Článek 3

Příslušné změn

 1. Příslušné změny ve využití ploch jsou obsaženy v územně plánovací dokumentaci „Změna č. 1“ územního plánu sídelního útvaru Horoměřice.
 2. Vyhláška obce Horoměřice č. 2/1999 ze dne 1. prosince 1999 o závazné části ÚPnSÚ se mění a doplňuje takto:
  • Část druhá - Závazné regulativy funkčního využití území, polyfunkční území a monofunkční plochy“ se článek 9 „Území nerušící výroby“ se doplňuje o odstavec:
   • (3) V lokalitách E a K podle dokumentace Změny č. 1 ÚPnSÚ se v „Území nerušící výroby“ připouští zemědělská výroba podle čl. 15 vyhlášky. V tomto území je přípustný rozvoj stávajících obytných staveb na zadních částech pozemků.
  • Část třetí - „Závazné regulativy prostorového uspořádání“ se doplňuje článek 21 o odstavce:
   • (11) V lokalitě E podle dokumentace Změny č. 1 ÚPnSÚ musí být minimálně 30% plochy pozemků rezervováno pro zeleň na rostlém terénu.
   • (12) V lokalitě J podle dokumentace Změny č. 1 UPnSU mohou být umísťovány pouze drobné dočasné přízemní stavby souvisejících s obsluhou území a se zastavěnou plochou maximálně 16 m2. Území leží v chráněném ložiskovém území (č. 10640002 - cihlářská surovina) a povolování staveb se řídí ustanoveními §19 zákona č.439/1992 Sb., tj. zákaz povolování staveb bez souhlasu Ministerstva životního prostředí a OŽPaz Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Článek 4

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 20. 2. 2002.

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice