Horoměřice
Horoměřice

Opatření obecné povahy č. 1/2010

Opatření obecné povahy
č. 1/2010

kterým se vydává

ZMĚNA Č. 8 územního plánu SÍDELNÍHO ÚTVARU HOROMĚŘICE

Zastupitelstvo Obce Horoměřice, jako správní orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, a v souladu § 171 - § 174 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona

vydává

na základě usnesení zastupitelstva Obce Horoměřice č. 3 ze dne 29. 12. 2010 tuto

Změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Horoměřice

(dále jen „ÚPnSÚ Horoměřice“).

 

 

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace schválené usnesením zastupitelstva Obce Horoměřice dne 20. 9. 1999 a vyhlášené Obecně závaznou vyhláškou Obce Horoměřice č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice a změněné a doplněné vyhláškami č. 1/2002, č. 1/2003, č. 6/2003, č. 7/2003, č. 3/2004, č. 3/2005, č. 3/2006, vydanými Obcí Horoměřice se doplňuje o následující text:

I. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

 

Vymezení zastavěného území není předmětem řešení Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice. Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice neobsahuje změnu v grafické části stávajícího ÚPnSÚ.

b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice nemá žádný vliv na koncepci rozvoje území obce stanovenou ve stávajícím ÚPnSÚ. Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice se netýká ochrany a rozvoje hodnot území obce.

Platnost územně plánovací dokumentace

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice stanovuje prodloužení platnosti stávajícího ÚPnSÚ. Platnost stávajícího ÚPnSÚ se prodlužuje na dobu nezbytně nutnou, do vydání nového územního plánu, nejpozději však do 31. 12. 2015.

c) URBANISTICKÁ KONCEPCE

včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby systému sídelní zeleně

 

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice nemá žádný vliv na urbanistickou koncepci stanovenou ve stávajícím ÚPnSÚ. Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice se netýká zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

včetně podmínek pro její umísťování

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice nemá žádný vliv na koncepci veřejné infrastruktury stanovenou ve stávající ÚPnSÚ. Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice se netýká podmínek pro umísťování veřejné infrastruktury.

e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, prostupnost krajiny, územní systém ekologické stability, vodní toky, zátopová území a ochrana před povodněmi

 

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice nemá žádný vliv na koncepci uspořádání krajiny stanovenou ve stávajícím ÚPnSÚ. Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice se netýká vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, prostupnosti krajiny, územního systému ekologické stability, vodních toků, zátopových území a ochrany před povodněmi.

f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

s určením převažujícího účelu využití (hlavního využití), přípustného využití, nepřípustného využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

 

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice neobsahuje změnu podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených ve stávajícím ÚPnSÚ Horoměřice.

g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

 

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice neobsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbách vyvlastnit.

h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ

vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

 

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice neobsahuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

i) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ

údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části

 

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice obsahuje 5 stran textu včetně titulní strany a obsahu.

Změna č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice neobsahuje grafickou část (výkresy).

(Do výše uvedených počtů listů a výkresů není zahrnuta textová a grafická část II. Odůvodnění změny územního plánu.)

 

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

 

a) KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

 

 

1. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE

 

Návrh řešení Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), schválenou usnesením vlády ČR ze dne 20. července 2009.

Na návrh řešení Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice se nevztahují žádné požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje 2008 České republiky.

2. ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU PRAŽSKÉHO REGIONU

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 

2.1 ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU PRAŽSKÉHO REGIONU

Návrh řešení Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice je v souladu s Územním plánem velkého územního celku (dále ÚP VÚC) Pražského regionu, schváleným zastupitelstvem Středočeského kraje a vyhlášeným dne 18. 12. 2006 (vyhláška č. 5/2006), tzn. že je v souladu s vyšší nadřazenou platnou územně plánovací dokumentací (dále ÚPD).

ÚP VÚC Pražského regionu je především plánem koordinačním, který vytváří předpoklady rozvoje regionálních a nadregionálních systémů dopravní a jiné technické infrastruktury při minimalizaci kolizí s přírodními a kulturními hodnotami území a při minimalizaci možných negativních vlivů na obyvatelstvo.

Na Změnu č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice se nevztahují žádné požadavky vyplývající z ÚP VÚC Pražského regionu ani žádné požadavky vyplývající ze širších vztahů v území.

2.2 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje v současné době pořizuje Krajský úřad Středočeského kraje. ZÚR Středočeského kraje mají schválené zadání (usnesením č. 38-26/2008/ZK ze dne 18. 6. 2008). Po schválení a vydání nahradí ZÚR výše uvedené územní plány velkých územních celků.

ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesní a rozvine cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, určí strategii pro jejich naplňování a bude koordinovat územně plánovací činnosti obcí.

Pro navrhovanou Změnu č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice týkající se prodloužení doby platnosti ÚPnSÚ nevyplývají z nadřazené územně plánovací dokumentace žádné požadavky. Zastupitelstvo Obce Horoměřice již rozhodlo o pořízení nového územního plánu, do kterého budou zapracovány požadavky z územně plánovací dokumentace vydané krajem.

b) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Údaje o splnění zadání Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice

 

Návrh Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice vychází ze schváleného zadání Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice a splňuje jeho požadavky.

c) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení

 

Cílem Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice je prodloužení platnosti stávajícího ÚPnSÚ Horoměřice na dobu nezbytně nutnou, tj. do vydání nového územního plánu, nejpozději však do 31. 12. 2015, kdy podle § 188 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pozbudou platnost územně plánovací dokumentace schválené před 1. lednem 2007.

Územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Horoměřice byl schválen obecním zastupitelstvem dne 20. 9. 1999 a vydán obecně závaznou vyhláškou č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice, a jeho sedmi následnými změnami (Změny č. 1 až 7 ÚPnSÚ) a doplňujícími příslušnými vyhláškami obce Horoměřice (vyhlášky č. 1/2002, č. 1/2003, č. 1/2003, č. 6/2003, č. 7/2003, č. 3/2004, č. 3/2005 a č. 3/2006).

Ve schválené závazné části ÚPnSÚ Horoměřice vydané vyhláškou č. 2/1999 je pevně stanovena doba platnosti ÚPnSÚ, která nebyla v žádné následné změně ÚPnSÚ upravena.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce Horoměřice usnesením č. 19/2008 rozhodlo o pořízení nového územního plánu, nejsou ve Změně č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice řešeny jiné další požadavky na rozvoj obce, neboť pro území bude zpracována celková nová koncepce.

d) VÝSLEDEK VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

 

V souladu se zadáním Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice není návrh Změny č. 8 ÚPnSÚ posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), neboť se nejedná o změnu, která by mohla závazně ovlivnit životní prostředí.

e) VYHODNOCENÍ VLIVU ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE

LESA A VLIVU NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice na pozemky určené k plnění funkce lesa – PUPFL – a na zemědělský půdní fond – ZPF

 

Návrh řešení Změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice nemá žádný vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa a žádný vliv na zemědělský půdní fond.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků vlivu řešení ÚPnSÚ Horoměřice na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a na zemědělský půdní fond (ZPF) stanovené v původním ÚPnSÚ a jeho následných sedmi změnách zůstává v platnosti.

III. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

Obec Horoměřice, se sídlem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice (dále jen „žadatel“) podala dne 19. 7. 2010 Městskému úřadu Černošice, úřadu územního plánování, jako pořizovateli příslušnému podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), žádost o pořízení Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Horoměřice (dále jen „ÚPnSÚ Horoměřice“).

ÚPnSÚ Horoměřice byl schválen obecním zastupitelstvem dne 20. 9. 1999 a vydán obecně závaznou vyhláškou č. 2/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Horoměřice a dále jejími změnami a doplněními vyhláškami č. 1/2002, č. 1/2003, č. 1/2003, č. 6/2003, č. 7/2003, č. 3/2004, č. 3/2005 a č. 3/2006 vydanými obcí Horoměřice.

Oznámení o vystavení návrhu zadání změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice čj. MEUC-041011/2010 ze dne 5. 8. 2010 bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, Riegerova 1209, 252 28 Černošice dne 5. 8. 2010 a na úřední desce Obecního úřadu Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice dne 9. 8. 2010. Návrh zadání byl zároveň zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Na základě uplatněných požadavků, připomínek a podnětů pořizovatel v souladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona upravil návrh zadání a předložil zastupitelstvu Obce Horoměřice upravený návrh zadání změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice ke schválení. Spolu s upraveným návrhem zadání předložil pořizovatel zastupitelstvu vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky, připomínky a podněty do návrhu zadání zapracovány. Zadání územního plánu Horoměřice bylo schváleno zastupitelstvem obce Horoměřice dne 13. 9. 2010.

Návrh změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice zpracoval podle schváleného zadání Ing. arch. Milič Maryška, ČKA 00 401.

Pořizovatel oznámil opatřením čj. MEUC-047809/2010 z 15. 9. 2010 podle § 50 odst. 2 stavebního zákona konání společného jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o Návrhu změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice dne 4. 10. 2010. Pořizovatel na společném jednání předložil Návrh změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice zpracovaný Ing. arch. Miličem Maryškou. Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzval dotčené orgány k uplatnění stanovisek do 30 dnů od konání společného jednání a sousední obce k uplatnění připomínek.

Zohlednění stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí je uvedeno jako příloha č. 1 této části odůvodnění.

Úřad územního plánování v souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, předložil krajskému úřadu Návrh změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice a zprávu o jeho projednání k posouzení před řízením o vydání Návrhu změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice. Součástí zprávy bylo vyhodnocení souladu Návrhu změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, zohlednění připomínek sousedních obcí a zohlednění stanovisek dotčených orgánů.

Návrh změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice byl posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje ve stanovisku čj. 187137/2010/KUSK ze dne 23. 11. 2010 a bylo umožněno následné projednání ve smyslu § 52 - § 54 stavebního zákona.

Pořizovatel v souladu s § 55 odst. 2 a podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 správního řádu opatřením čj. MEUC-056510/2010 z 4. 11. 2010 oznámil konání veřejného projednání dne 20. 12. 2010 a oznámil vystavení návrhu změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice. Oznámení o konání veřejného projednání čj. MEUC-056528/2010 ze dne 4. 11. 2010 bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice dne 4. 11. 2010 a na úřední desce Obecního úřadu Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice dne 4. 11. 2010. Návrh změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice byl ode dne doručení veřejné vyhlášky (15. den po vyvěšení) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.mestocernosice.cz a byl vystaven k nahlédnutí v kanceláři odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Černošice a v kanceláři Obecního úřadu Horoměřice, Velvarská 100, až do konání veřejného projednání dne 20. 12. 2010. Pořizovatel nařídil veřejné projednání v souladu s § 22 stavebního zákona a zajistil, aby byl návrh územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí a v souladu s § 52 stavebního zákona a § 172 zákona č. 500/2004 Sb. každý mohl uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky od vyvěšení veřejné vyhlášky dne 4. 11. 2010 do konání veřejného projednání dne 20. 12. 2010. Veřejné projednání se konalo v souladu s § 22 stavebního zákona a o průběhu veřejného projednání provedl pořizovatel písemný záznam.

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí je uvedeno jako příloha č. 2 této části odůvodnění. K návrhu změny č. 8 ÚPnSÚ Horoměřice nebyly uplatněny žádné námitky, proto nebylo vydáno rozhodnutí o námitkách.

Odůvodnění bylo doplněno o náležitosti uvedené v ustanovení § 53 odst. 4 a odst. 5 stavebního zákona a o náležitosti uvedené v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.

Pořizovatel vyhodnotil situaci, kdy by obec neměla územní plán, jako vážnou újmu veřejnému zájmu spočívající v tom, že by vznikla právní nejistota při rozhodování v území. Z toho důvodu pořizovatel doporučuje vydávajícímu správnímu orgánu, aby v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu rozhodl, že opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

 

 

 

Toto opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 30. 12. 2010.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Proti Změně č. 8 ÚPNSÚ Horoměřice, vydané formou opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze v souladu s § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Václav Kášek - starosta

 

Veřejná vyhláška.PDF
Změna č. 8 ÚPnSÚ.PDF

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice