Horoměřice
Horoměřice

Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 2/2020 o místním poplatku ze psů

Číslo jednací: OUHO/0196/20/IP

OBEC Horoměřice
Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 2/2020
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Horoměřice se na svém zasedání dne 14.1.2020 usnesením
č.UZ-5-1/20 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Horoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[2]

Poplatníkem místního poplatku ze psů je tak fyzická osoba přihlášená v obci nebo právnická osoba se sídlem na území obce, která psa vlastní nebo drží.

 1. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4] Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 1. V ohlášení poplatník uvede[5]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, číslo čipu, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 2. Dle veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., platí od 1.1.2020 na území celé České republiky povinné čipování psů. Z tohoto důvodu se u správce poplatku budou evidovat čísla čipů.
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 4. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

Čl. 4
Identifikace psů

        Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku oznámit nejpozději do 15 dnů.

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za jednoho psa                                                                                              300 Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                         450 Kč
 3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                120 Kč
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let           300 Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Za nesplnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou je správce poplatku oprávněn uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu. Dodatečné splnění ohlašovací povinnosti na výzvu správce poplatku lze vynutit uložením pořádkové pokuty dle § 247 odst. 2 daňového řádu.

Čl. 7
Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[8] (např. zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti).
 2. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.[9]

Čl. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[11]

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku[12]

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku psů ze dne 2. 5. 2011.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.2.2020.

MVDr. Jan Herčík, CSc.                                                      Ivan Král

   starosta                                                                           místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

[1] § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14 a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[8] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[12] § 12 zákona o místních poplatcích

 

Vyhláška č. 2/2020 ke stažení 

Datum sejmutí: 31. 12. 2023 Zodpovídá: Eva Kybicová mladší
Horoměřice