Horoměřice
Horoměřice

Zápis z rady č. 5 - 2019

 

ze zasedání rady obce dne 05.02.2019 v 08.30 hodin

na Obecním úřadě Horoměřice

Rada je usnášení schopná.

Přítomní: Aleš Sedláček, Antonín Čacký, Marcela Helerová, Ivan Král

Omluveni: Jan Herčík

Program:

1

Zahájení

2

Pošta

3

Faktury za práci pro obec (př. č. 1)

4

Rozhodnutí krajského úřadu o navýšení kapacity školní družiny

5

Zpráva Mgr. Karla Machánaka o sporu ohledně pozemku č. par. 193/1 k.ú. Horoměřice

6

Zpráva o výběru společnosti k implementaci nového cloud systému G – suit (emaily, sdílené disky, kalendáře)

7

Sanace vlhkosti v prostorách OUHO a ZUŠ

9

Změna formy a rozsahu pracovního poměru pro Janu Hůlkovou

10

Různé

11

Závěr

USNESENÍ

I. Rada obce s c h v á l i l a :

-

Rada schvaluje navržený postup Mgr. Machánka ve sporu ohledně pozemku parc. č. 193/1 v k.ú. Horoměřice

Pro

4

-

Dohodu o pracovní činnosti pro Janu Hůlkovou.

Pro

4

II. Rada obce r o z h o d l a :

-

O výběru firmy Revolgy a.s, jako společnosti pro zavedení systému G suit.

Pro

4

-

O sanaci (vlhkost) zdiva na OUHO firmou Jiří Němec

Pro

4

III. Rada obce v z a l a n a v ě d o m í :

-

Navýšení kapacity školní družiny (souhlas K.Ú.)

Pro

4

Zapsal: - místostarosta Ivan Král

Ověřil: - místostarosta Aleš Sedláček

 

priloha rada č 5 -2019 faktury

Zodpovídá: OÚ Horoměřice
Horoměřice